Tag Archives: περιβαλλον

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Καμία δημόσια πολιτική ή ιδιωτική δράση δεν επιτρέπεται να μειώνει, να θέτει σε κίνδυνο ή οπωσδήποτε να υποβαθμίζει το εναπομένον φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο!

Με γνώμονα την ευημερία, η έννοια της ανάπτυξης, διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα από το πέρασμα διαφόρων πολιτισμών. Μέσα από το πρίσμα μιας γραμμικής αντίληψης του χρόνου, ως διαδοχή γεγονότων, η ιδέα της ανάπτυξης ταυτοποιείται μέσα από διάφορα επάλληλα, αναδυόμενα στάδια.

Πώς μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει τον πολιτισμό του στη γη χωρίς να καταστρέφει τη φύση και τον εαυτό του;

Στο στάδιο λοιπόν του πρώιμου καπιταλισμού, όπου ολοένα και αυξάνονται τα προς κατανάλωση αγαθά στο εσωτερικό μιας κοινωνίας, στη φάση της επικράτησης ενός συστήματος εμποροκρατισμού -ή μερκαντιλισμού, με βάση την αγγλική ορολογία- εδραιώνεται μία υλιστική θεώρηση της έννοιας της προόδου, ως σταδιακής διαδικασίας οικονομικής μεγέθυνσης. Εν συνεχεία, η έννοια της ανάπτυξης, μέσα από μία πορεία συνεχούς και καθολικής αύξησης των ρυθμών παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών, φθάνει στις μέρες μας να ταυτίζεται με τη φρενήρη διασπάθιση του φυσικού αποταμιεύματος της ανθρωπότητας και, τελικά, δεν υπήρξε τίποτε άλλο από ψευδεπίγραφη μεγέθυνση συσσωρευμένου πλούτου.

Αποκύημα αυτής της πορείας είναι το κρίσιμο πρόβλημα της εποχής μας, το οποίο, με απλά λόγια, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: πώς μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει τον πολιτισμό του στη γη χωρίς να καταστρέφει τη φύση και τον εαυτό του.

Κάπως έτσι φθάνουμε στο 1972, όπου επιστήμονες θέτουν ανοιχτά το πρόβλημα των ορίων της ανάπτυξης, με την ανησυχία τους να δικαιώνεται με τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης για το Περιβάλλον. Ως γνωστόν, για να υπερακοντιστεί μια ιδεολογία, χρειάζεται να γεννηθεί η διάδοχός της. Έτσι φθάνουμε στο 1992 και στη Διάσκεψη του Ρίο για το Περιβάλλον, η οποία είναι αξιομνημόνευτη γιατί κατόρθωσε να προσφέρει στην ανθρωπότητα ένα νέο όραμα: To όραμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διακήρυξη του Ρίο, 1992: έννοιες όπως ο άνθρωπος, η κοινωνία, και ο πολιτισμός δεν διαχωρίζονται από αυτές του περιβάλλοντος, του πλανήτη, της επάρκειας των φυσικών πόρων κλπ

Η αρχική ανησυχία για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τα συνακόλουθα περιβαλλοντικά προβλήματα και οι επιπτώσεις τους στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, διαμόρφωσαν τελικά την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά αυτού του είδους ανάπτυξης, που επιδιώκει να μας εξοικειώσει με όρους όπως η βιωσιμότητα και η αειφορία; Τι εννοούμε τελικά όταν μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη;

Πολλά έχουν γραφτεί για το συγκεκριμένο θέμα και διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί, οι οποίοι παρουσιάζουν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ τους. Σε ένα σημείο, παρ’ όλα αυτά, υπάρχει σύγκλιση: Στο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν ταυτίζεται με την πράσινη ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι προφανώς υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στους δύο όρους και πολλά κοινά σημεία. Η πράσινη ανάπτυξη εστιάζει ειδικότερα στην ενέργεια, δίνοντας έμφαση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών (τις γνωστές ΑΠΕ), αλλά και ευρύτερα στη διαχείριση του ενεργειακού ζητήματος σε σχέση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, έχει αποτελέσει δε κεντρικό άξονα της πολιτικής οικολογίας. Στο σημείο αυτό, απλά αναφέρουμε ότι και οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ, αποτελούν και αυτές βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι αθώες και άνευ επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Από τους πολλούς και διάφορους ορισμούς της βιώσιμης ανάπτυξης, επιλέγεται ο ορισμός του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με τον οποίο η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα οργανικώς ενιαίο σύνολο δημοσίων πολιτικών, οι οποίες προς το παρόν μεν κατατείνουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των πάσης φύσεως ανθρωπογενών συστημάτων και των οικοσυστημάτων, στο μέλλον δε διασφαλίζουν την σταθερή συνεξέλιξη αμφοτέρων. Πρακτικώς, ο ορισμός αυτός σημαίνει ότι εφεξής καμία δημόσια πολιτική ή ιδιωτική δράση δεν επιτρέπεται να μειώνει, να θέτει σε κίνδυνο ή οπωσδήποτε να υποβαθμίζει το εναπομένον φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο. Υπό την έννοια αυτή, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια θεμελιώδης πολιτιστική αλλαγή, η οποία διατρέχει όλους τους θεσμούς της κοινωνίας και επιβάλλει την προσαρμογή τους προς τις αρχές της.

Είναι δηλ. η βιώσιμη ανάπτυξη (αλλιώς και «βιωσιμότητα») για το Δίκαιο του 21ου αιώνα, ό,τι ήταν τα ατομικά δικαιώματα για τον 18ο και 19ο αιώνα και τα κοινωνικά δικαιώματα για τον 20ο αιώνα. Σε σχέση προς αυτά, δηλ. τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, η βιωσιμότητα ίσως είναι μια ευρύτερη ηθική αρχή, διότι περιλαμβάνει τις σχέσεις του ανθρώπου με τα οικοσυστήματα (φυσικό κεφάλαιο), τις σχέσεις του με το πολιτιστικό του παρελθόν (πολιτιστικό κεφάλαιο), καθώς και τις σχέσεις αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους του (κοινωνικό κεφάλαιο). Επιπλέον, το εύρος της ηθικής αυτής αρχής εκτείνεται σε βάθος χρόνου, εφ’ όσον προσδιορίζει την ευθύνη του ανθρώπου όχι μόνο προς τις παρούσες, αλλά και προς τις μέλλουσες γενεές. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης εκφράζει έτσι το μέτρο που πρέπει να διέπει τις ανθρώπινες παρεμβάσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, και, υπό την έννοια αυτή, συνιστά πράγματι επάνοδο της ανθρωπότητας στην ιδέα της Δικαιοσύνης. Παρά τις διάφορες εννοιολογήσεις της, ένα είναι σίγουρο: ότι το δόγμα της βιώσιμης ανάπτυξης εγκαινίασε μία περίοδο μεγάλης πολιτιστικής αλλαγής.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούμε λίγο στην Agenda 21 (δηλ. τα πρακτέα κατά τον 21ο αιώνα), η οποία συμπλήρωσε την Διακήρυξη του Ρίο (Παγκόσμια Διάσκεψη για το Περιβάλλον, 1992). Σύμφωνα με αυτήν, η βιώσιμη ανάπτυξη, αντιμετωπίζεται ως η παγκόσμια στρατηγική συγχώνευσης της περιβαλλοντικής προστασίας με τις αναγκαίες πολιτικές και κοινωνικές προσαρμογές, μια στρατηγική η οποία βασίζεται στην συνολική θεώρηση ότι έννοιες όπως ο άνθρωπος, η κοινωνία, και ο πολιτισμός δεν διαχωρίζονται από αυτές του περιβάλλοντος, του πλανήτη, της επάρκειας των φυσικών πόρων κ.λπ., και η οποία ενσωματώνει αξίες όπως η δικαιοσύνη, το μέτρο, το γενικό συμφέρον. Η Agenda 21 απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, πολίτες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις κ.ο.κ., εναποθέτει όμως το κύριο βάρος της ευθύνης για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο κράτος, το οποίο οφείλει να αυξήσει την κυβερνητική του ικανότητα (capacity building) στο νομοθετικό, εκτελεστικό και δικαιοδοτικό πεδίο προς το σκοπό αυτό. Μόνον έτσι το κράτος μπορεί να είναι και το ίδιο βιώσιμο και άρα χρηστό και ικανό για βιώσιμη ανάπτυξη. Στους δύσκολους καιρούς που διάγουμε, με ένα δημόσιο χρέος «δαμόκλειο σπάθη» πάνω από τα κεφάλια των πολιτών της Ελλάδας, αλλά και «καπέλο» πάνω από την άσκηση όλων των δημόσιων πολιτικών της χώρας, η έννοια της βιωσιμότητας, πιο επίκαιρη από ποτέ, εκφράζεται χαρακτηριστικά στο βασικό ερώτημα των ημερών μας: είναι το χρέος βιώσιμο; Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα…

[ΠΗΓΗ: www. oryktosploutos.net, της Αλεξίας Κωνσταντινίδου, από tvxs.gr, 19/8/2018]

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΟΧΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η προστασία του Περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην Ανάπτυξη να αποτελέσει βραχίονα δημιουργίας εξειδικευμένης τεχνογνωσίας με σημαντικές δυνατότητες εξαγωγής, και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ώστε να δημιουργηθεί υπεραξία για την οικονομία και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Για να εναρμονιστεί με τις νομοθετικές απαιτήσεις και στόχους- των οποίων υπολειπόμαστε κατά πολύ – που θέτει η ΕΕ στην χώρα μας απαιτούνται επενδύσεις της τάξης των 6-8 δις. Ευρώ για την επόμενη πενταετία από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Αν δεν γίνουν είναι δεδομένο ότι θα μας επιβληθούν μεγάλα πρόστιμα για την μη προσαρμογή μας.

Οι Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας (CircularEconomy), η βασική στρατηγική που προωθεί και η ΕΕ σαν μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επόμενη δεκαετία, θα αποτελεί το πλαίσιο των στρατηγικών για το Περιβάλλον.

Η αλλαγή που απαιτείται να γίνει στο υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης μέσω της προσέγγισης της Κυκλικής Οικονομίας βασίζεται στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαρχόντων πόρων και στη μείωση των απωλειών κατά τη χρήση. Αναμένεται δηλαδή, ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας να λογίζονται τα απόβλητα ως υλικοί αλλά και ενεργειακοί πόροι με στόχο να μην μένει τίποτα αναξιοποίητο.

Οι εξελίξεις στην περιβαλλοντική καινοτομία εξασφαλίζουν νέα προϊόντα, διεργασίες, τεχνολογίες και οργανωτική δομή. Κάποιες εταιρίες θα μπορέσουν να βρουν νέες αγορές μεταβαίνοντας από την πώληση προϊόντων στην πώληση υπηρεσιών, και θα αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα στη μίσθωση, τον καταμερισμό, την επισκευή, την αναβάθμιση ή την ανακύκλωση επιμέρους στοιχείων. Από αυτή τη νέα προσέγγιση θα προκύψουν πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα μέτρα όπως ο βελτιωμένος οικολογικός σχεδιασμός και η πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων μπορούν να επιφέρουν καθαρή εξοικονόμηση έως και 604 δις € για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, που αντιστοιχεί στο το 8 % του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, μειώνοντας παράλληλα τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 2-4 %5.

Για την προώθηση των στόχων αυτών θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα και στην Ελλάδα μέτρα που να περιλαμβάνουν νέες προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων (απαιτούνται επενδύσεις άνω των 2 δις. Ευρώ την επόμενη τριετία) καινοτόμες πολιτικές για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των κύκλων ζωής των προϊόντων, πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και κίνητρα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Θα πρέπει να ενισχυθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με οριζόντιες δράσεις για το περιβάλλον σε όλα τα προγράμματα που υποστηρίζουν επενδύσεις και να αναπτυχθεί η διασύνδεση επιχειρήσεων με Ερευνητικά Ιδρύματα..

Πολλές επενδύσεις στην χώρα μας δεν προχωρούν για περιβαλλοντικούς λόγους, επειδή δεν είναι ξεκάθαρο το χωροταξικό και πολεοδομικό και αδειοδοτικό πλαίσιο. Άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η επέκταση του εθνικού κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές της χώρας και η αποσαφήνιση των χρήσεων γής με στόχο της διευκόλυνση των επενδύσεων, αλλά παράλληλα και την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος θα πρέπει να είναι, να έχει ξεκάθαρη εικόνα ένας επενδυτής για το ποιές είναι οι επιτρεπόμενες χρήσεις γής και να μην υπάρχουν «γκρίζες ζώνες».

Θα πρέπει επιπλέον να ληφθούν περαιτέρω θεσμικές προβλέψεις για μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου που απαιτείται στις αδειοδοτήσεις νέων επενδύσεων και για τις απαιτούμενες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Θα πρέπει να καταργηθούν οι υποχρεώσεις που είναι αυστηρότερες από αυτές που προβλέπονται από την νομοθεσία της ΕΕ εφόσον αυτές δεν είναι απολύτως απαραίτητες.

Για να χρηματοδοτηθούν τα απαιτούμενα έργα προσαρμογής μας στις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις συμμόρφωσης, προϋπόθεση είναι πέραν της εκμετάλλευσης των κοινοτικών πόρων για τους οποίους θα πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες για ένταξη έργων και απορροφήσεις με βάση ένα σχέδιο προτεραιοτήτων (υπάρχουν ήδη μεγάλες καθυστερήσεις στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ), να ενεργοποιηθούν άμεσα ιδιωτικά κεφάλαια μέσω ΣΔΙΤ και συμβάσεων παραχώρησης καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

*Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ. Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για περιβαλλοντικά θέματα

[MAVROUDAKIS FOTIS PHOTOGRAPHY VIA GETTY IMAGES]

[ΠΗΓΗ: http://www.huffingtonpost.gr, του Κωνσταντίνου Αραβώση, 13/12/2017]

ΠΕΡΙ ΠΙΤΑΣ, ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ!

Λατομείο ή παραλία; περιβαλλοντικό δίλημμα ή ψευτοδίλημμα… [photo by P. Tzeferis]

Έστω και όψιμα, ήρθε και τη χώρα μας η αντίληψη ότι το περιβάλλον είναι ένα πολύτιμο κοινό αγαθό και ότι η προστασία του δεν αποτελεί ευγενές χόμπι αλλά αναγκαιότητα και ηθική υποχρέωση προς τις επόμενες γενεές. Αυτά ως προς τη θεωρία βέβαια. Η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Από την εκτοξευόμενη γόπα του προπορευόμενου εποχούμενου θεριακλή μέχρι τις αναρτημένες στον στύλο της ΔΕΗ σκουπιδοσακκούλες και από την αποπνικτική κάπνα των «νέων» τζακιών τις κρύες χειμωνιάτικες νύχτες μέχρι τα άπειρα κονσερβοκούτια στην παραλία τα καλοκαιρινά απομεσήμερα, η εικόνα διαψεύδει την περί βιωσιμότητας θεωρία.

Ευτυχώς, σε ένα τουλάχιστον πράγμα συμφωνούμε όλοι. Κάθε μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας επιβαρύνει το περιβάλλον. Κάθε παιδί που θα γεννηθεί το 2017, θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με 5 τόνους αερίων του θερμοκηπίου το χρόνο αν γεννηθεί στην Γαλλία ή με 20 τόνους, αν γεννηθεί στην Αυστραλία. Κάθε τουρίστας που θα έρθει στην χώρα μας, θα μας αφήσει φεύγοντας 4 κιλά περιττώματα, 24 κιλά σκουπίδια και 180 κιλά αέρια του θερμοκηπίου. Προ πενταετίας οι Ελβετοί μέτρησαν ότι κάθε μια από τις συμπαθέστατες (και νοστιμότατες) αγελάδες τους, συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 4-5 φορές περισσότερο από ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, λόγω των αερίων που εκλύει κατά την πέψη. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα οικολογικό κίνημα κατά των γεννήσεων παιδιών, του τουρισμού (με μικρές εξαιρέσεις) και των αγελάδων.

Ο «οικολογικός» ακτιβισμός

Την τελευταία δεκαετία βιώσαμε και στην χώρα μας μια μορφή έντονου οικολογικού (με ή χωρίς εισαγωγικά) ακτιβισμού, εστιασμένου σε πολύ συγκεκριμένους χώρους και δραστηριότητες. Για να μην πάμε στα καθ’ ημάς και το κοινωνικό –πολιτικό – ποδόσφαιρο- οικολογικό show της Χαλκιδικής, ας μείνουμε στο γεγονός ότι ο Νομός Αττικής δεν έχει ακόμα καταφέρει να αποκτήσει τον ΧΥΤΑ που θα καλύπτει τις πληθυσμιακές του ανάγκες. Θυμόμαστε όλοι τις μάχες για να μην χωροθετηθεί η απόθεση τόνων ρυπαντών σε οποιαδήποτε περιοχή εντός Νομού, λες και αυτοί οι ρυπαντές είχαν πέσει από τον ουρανό.

Η επιχειρηματολογία των οπαδών των «κινημάτων» αυτών είναι ότι η βλάβη στο περιβάλλον πρέπει να είναι ανάλογη του οφέλους για την κοινωνία, ώστε να είναι αποδεκτή. Προφανώς, κανείς, ποτέ δεν ποσοτικοποίησε την αναλογία αυτή. Η κοπή μερικών χιλιάδων πεύκων στον Υμηττό για την κατασκευή ενός δρόμου, ο οποίος θα μπορούσε να αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης μας, απαλλάσσοντας μας από τόνους ρύπων, κρίθηκε από τους «κινηματίες» μη ανάλογη του οφέλους. Οι στυγνοί αριθμοί έλεγαν ακριβώς το αντίθετο.

Ένα στοιχείο που επηρεάζει δραματικά την αναλογία κόστους / οφέλους είναι η απόσταση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από το οπτικό και κοινωνικό-οικονομικό μας πεδίο. Ένα εργοστάσιο πετροχημικών κοντά στο εξοχικό μου έχει πολύ αρνητικότερη σχέση κόστους / οφέλους (για το περιβάλλον πάντα) από ότι ένα ανάλογο εργοστάσιο στη Τουρκία, ακόμα και αν το δεύτερο λειτουργεί με πολύ χειρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες. Το πρώτο το πολεμάμε με πάθος, του δεύτερου τα προϊόντα τα καταναλώνουμε χωρίς καμία αναστολή.

Το πρόβλημα για τη χώρα μας δεν θα είχε ανακύψει, αν δεν είχαν τελειώσει τα λεφτά. Ξαφνικά (!), όλοι μας ανακαλύψαμε ότι πρέπει να έρθει η ανάπτυξη. Για να έρθει δε αυτή η άτιμη, πρέπει να γίνουν επενδύσεις (!!). Για να γίνουν δε επενδύσεις, θα πρέπει κάποιος ο οποίος έχει (αληθινά και δικά του) χρήματα, να έρθει στην Ελλάδα και να ασχοληθεί με κάποια δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να είναι, είτε ως είδος είτε ως ποσότητα, επιπλέον των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων που ήδη συμβαίνουν στη χώρα μας. Διαφορετικά δεν υπάρχει πρόσθετο ΑΕΠ, άρα ανάπτυξη. Εδώ το πράγμα μπερδεύεται.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η οποιαδήποτε επένδυση και άρα αύξηση δραστηριότητας, θα επιφέρει περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ακόμα και αν βρεθεί ο τρελός που θα κατασκευάσει ένα κτίριο γραφείων και θα μισθοδοτεί 10.000 άτομα χωρίς την απαίτηση να παράγουν το οτιδήποτε, η μετακίνηση αυτών των ατόμων δυο φορές την ημέρα προς και από το γραφείο τους θα επιβαρύνει σημαντικότατα την ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής. Με απλά λόγια, ανάπτυξη χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος δεν υφίσταται. Το ερώτημα είναι, πόση ανάπτυξη με πόση επιβάρυνση.

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας

Η Ελλάδα διαθέτει διάφορους τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να προσκαλέσει επενδύσεις. Ένας από αυτούς είναι και οι φυσικοί της πόροι. Μια κατηγορία φυσικών πόρων με οικονομικό ενδιαφέρον είναι και τα ορυκτά. Θα απογοητεύσω βέβαια τους ομοϊδεάτες του Αρτέμη Σώρρα, που μιλάνε για ορυκτά αξίας τρισεκατομμυρίων Ευρώ, αλλά σίγουρα η προστιθέμενη αξία του Ελληνικού ορυκτού πλούτου σε ένα ορίζοντα 20-30 ετών μπορεί να προσφέρει αρκετά δισεκατομμύρια Ευρώ στην οικονομία. Το μόνο (μικρό!) πρόβλημα, είναι ότι για να έρθουν τα πολυπόθητα Ευρώ θα πρέπει τα αντίστοιχα ορυκτά να βγουν από την Ελληνική γη (!), να εξορυχθούν με άλλα λόγια, να υποστούν την ελάχιστη απαιτούμενη επεξεργασία που θα τα κάνει εμπορεύσιμα και να αποσταλούν στους χρήστες τους. Δυο εξίσου «ασήμαντες» λεπτομέρειες είναι, αφ’ ενός ότι μιλάμε για προϊόντα με χαμηλή ανά μονάδα βάρους αξία, άρα για να έρθει σοβαρό χρήμα στη χώρα πρέπει να εξορυχθούν και να εξαχθούν εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι και, αφ’ ετέρου, ότι για να αυξήσουμε την εγχώρια προστιθέμενη αξία πρέπει να προχωρήσουμε όσο περισσότερο γίνεται στην μεταποίηση τους επί Ελληνικού εδάφους. Άρα, η οποιαδήποτε σοβαρή αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου προϋποθέτει μεγάλης κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες, μεγάλες μονάδες επι τόπου επεξεργασίας και μεγάλες υποδομές μεταφοράς.

Η Ελλάδα ως χώρα της ΕΕ έχει την τύχη (κατ’ άλλους την ατυχία) να έχει εν ισχύ την αυστηρότερη Νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα μέσα επίβλεψης της εφαρμογής της Νομοθεσίας αυτής είναι σήμερα αποτελεσματικότερα από ποτέ. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες είναι άκρως αποτελεσματικές και επαρκέστατα δοκιμασμένες, ώστε να εγγυώνται ότι οι στόχοι της Νομοθεσίας θα επιτυγχάνονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε από ένα βουνό 100’000 τόνους ορυκτό και να μην το καταλάβει κανείς. Σημαίνει όμως ότι μπορούμε να τους πάρουμε με την ελάχιστη δυνατή όχληση και να αποκαταστήσουμε την εικόνα στο ίδιο, ή και πολλές φορές καλύτερο επίπεδο από ότι ήταν πριν.

Μένει να αποφασίσουμε σαν κοινωνία αν μας ενδιαφέρει η αξιοποίηση αυτού του πλούτου και με ποιους όρους. Αρκεί να γίνει ανταλλαγή επιχειρημάτων και όχι συνθημάτων γηπέδων.

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, του Κωνσταντίνου Γιατζιτζόγλου, Δ/ντα Συμβούλου, ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, 27/10/2017]

Θ. ΚΕΦΑΛΑΣ: ΑΣ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ήταν λίγες μόνο μέρες πριν από την έκρηξη της υπόθεσης Eldorado Ελληνικός Χρυσός, όταν από πλευράς Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) είχε οργανωθεί παρουσίαση των δυνατοτήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας ως κλάδου της οικονομίας σήμερα. Η εξορυκτική δραστηριότητα, που σήμερα στην Ελλάδα προσφέρει 115.000 θέσεις εργασίας, που προγραμματίζει επενδύσεις 1,3 δισ. σε υποδομές και ενεργητικό σε ορίζοντα 2018, αλλά και που έχει αποκαταστήσει 35% της έκτασης εξόρυξης (από το 1979 έως σήμερα), δηλαδή 65.000 στρέμματα γης, είναι ένα σημαντικό μέτωπο. Μολαταύτα, ο κλάδος συνολικά έδειχνε να υιοθετεί μια πολιτική έκλειψης από τη δημοσιότητα ή, πάντως, μια επικοινωνιακή πολιτική παραπόνου. Ήδη δείχνει να βγαίνει μπρος. Και να προβάλλει καθώς η υπόθεση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κυριαρχεί, και ήδη με την υπόθεση Eldorado απογειώθηκε πρωτοβουλίες που έχουν τελευταία αναληφθεί ή προωθούνται στην Ελλάδα (το Βαγονέτο στον Παρνασσό, τα περιπατητικά μονοπάτια ή το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου, η πίστα για αγώνες μοτοσικλέτας στα Μάρμαρα Διονύσου, οι σχεδιασμοί για το Λαύριο), με μια λογική αναβάθμισης πάντως του τουριστικού ενδιαφέροντος. Αλλά και ευρείας κλίμακας αποκαταστάσεις τοπίου μετά την ολοκλήρωση της λατομικής ή μεταλλευτικής δράσης. Επειδή λοιπόν το τσουνάμι Eldorado κάποια στιγμή θα φύγει από το επίκεντρο της δημόσιας προσοχής, όμως η εξορυκτική δραστηριότητα θα παραμείνει, αναζητήσαμε τον πρόεδρο του ΣΜΕ Θανάση Κεφάλα, για μια ευρύτερη τοποθέτηση.

Όταν ξεκινήσει κανείς σήμερα, μέσα Σεπτεμβρίου 2017, μια συζήτηση για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα δεν είναι δυνατόν να παρακάμψει το ότι μιλούμε μετά την έκρηξη της υπόθεσης Eldorado Ελληνικός Χρυσός . Πιστεύετε ότι θα μπορέσει στο κοντινό μέλλον η ελληνική κοινή γνώμη να προσεγγίσει νηφάλια το θέμα;

Το θέμα της Ελληνικός Χρυσός είναι όντως το πιο επίκαιρο για την εξορυκτική βιομηχανία. Όμως η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει το αντιλαμβάνεσθε στους δύο καθ’ ύλην αρμόδιους, που είναι η ίδια η εταιρεία και το ελληνικό Δημόσιο. Για μας είναι ανησυχητικό να μην υλοποιηθεί μια επένδυση η οποία, το σημειώνω, έχει μέχρι στιγμής περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί.

Για μας , δηλαδή για τον ΣΜΕ. Ο οποίος έχει, υποθέτω, ως μέλος την Ελληνικός Χρυσός.

Όντως, είναι μέλος μας. θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο ώστε η επένδυση να ολοκληρώσει την αδειοδότησή της και να ξεκινήσει.

Να θεωρήσουμε λοιπόν ότι γι’ αυτό και ο ΣΜΕ προσέφερε τις καλές του υπηρεσίες για να αποκατασταθεί η επαφή των δύο μερών…

Γι’ αυτό ακριβώς προσφέρθηκαν οι καλές υπηρεσίες. Και γι’ αυτό θεωρούμε ότι κάποιος που έχει συσσωρευμένη γνώση –και στα μέλη μας υπάρχει αυτή η τεχνική πείρα– μπορεί να συνεισφέρει στη γεφύρωση του χάσματος, μπορεί και να συντελέσει σ’ έναν πιο ενεργό διάλογο.

Ο οποίος θεωρείτε ότι έχει διαρραγεί;

Θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι και η εταιρεία τον έχει ζητήσει και αποδεχθεί, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και έχει δεχθεί πριν από λίγες εβδομάδες τους εκπροσώπους της εταιρείας. Μένω στα εξωτερικά σημάδια. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Ευελπιστώ ότι θα δοθεί τελική λύση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να μην δοθεί λύση. Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν οφέλη για την εθνική οικονομία, υπάρχει και η σηματοδότηση προς τους ξένους επενδυτές.

Εννοείτε ότι αυτή η υπόθεση μας ακολουθεί ως χώρα και θα μας ακολουθεί, ή τι;

Εννοώ ότι πλέον το θέμα έχει πάρει διαστάσεις εντός και εκτός Ελλάδας και αποτελεί επένδυση που παρακολουθούν πολλοί.

Σας παρασύρει αυτό το επεισόδιο, ως κλάδο, προς τα κάτω;

Με την έννοια του ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον συζήτησης που δεν είναι από τη θετική πλευρά, ναι. Όμως, ως κλάδος, μένουμε προσηλωμένοι σ’ αυτό που θεωρούμε ότι μπορούμε να φέρουμε στην ελληνική οικονομία.

Δηλαδή;

Να διατηρήσουμε το σημερινό αποτύπωμά μας, που είναι 3,4% του ΑΕΠ. Να μπορέσουμε να κάνουμε τις επενδύσεις που έχουμε προγραμματισμένες.

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ΙΟΒΕ (μέχρι το 2013 δυστυχώς, ξέρετε ότι τα στατιστικά στην Ελλάδα αργούν πολύ…), οι εξορυκτικές επιχειρήσεις επενδύουν κάπου 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Σταθερά. Και σε εποχή κρίσης.

Θέλετε να πείτε ότι αυτή η επενδυτική δράση έχει έναν σταθεροποιητικό ρόλο;

Το νούμερο που σας ανέφερα καλύπτει, σταθερά, την περίοδο 2009-2013. Θα το έλεγα όντως σταθεροποιητικό. Είμαστε εδώ, ως κλάδος, και συνεχίζουμε. Ξέρετε, κ. Παπαγιαννίδη, από τη φύση της η εξορυκτική βιομηχανία βλέπει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Από τη φύση της είναι συντηρητική στις επιλογές της.

Τι θα πει συντηρητική στις επιλογές της;

Ότι αν δεν έχουμε κάνει ένα πολύ καλό business plan και αν δεν έχουμε καλά μελετημένη την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουμε, τη μέθοδο εξόρυξης κ.ο.κ., δεν θα ξεκινήσουμε εύκολα. Υπάρχει η παροιμία «δυο μέτρα, κι ένα κόβε!». Μετράς δυο φορές το ύφασμα, και μετά μόνο βάζεις το ψαλίδι. Διότι άμα το βάλεις το ψαλίδι, μετά δεν γυρίζεις εύκολα.

Και το διαβόητο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας; Αισθάνεστε κάποιαν ωρίμανση; «Καμπύλη εκμάθησης»…

Να σας πω κάτι; Θα έσβηνα το «διαβόητο». Το Ε’ Τμήμα, αν το δούμε ψύχραιμα, έφερε και κάτι καλό. Ταρακούνησε την ελληνική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, ότι το περιβάλλον δεν είναι for free, δεν είναι τζάμπα. Δεν επιχαίρω για τον ρόλο που έπαιξε, αλλά ξεδιπλώνοντας λίγο την ταινία θα έλεγα ότι ζήσαμε το φαινόμενο του εκκρεμούς: από μια προσέγγιση ότι το περιβάλλον είναι δωρεάν, περάσαμε στο ότι είναι το πιο δύσκολο. Καιρός να ισορροπήσουμε!

Σιγά: υπάρχει τάση επιστροφής του εκκρεμούς;

Ω ναι, υπάρχει! Υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις – και δεν αναφέρουμε μόνο σ’ αυτές που αφορούν την Ελληνικός Χρυσός. Κι άλλες έχω δει, να θέτουν τα πράγματα σε σωστή βάση, να χωρίζουν την ήρα από το στάρι.

Που σημαίνει;

Θα πει ότι όσοι θέλουν να είναι κερδοφόροι εις βάρος του περιβάλλοντος ή εις βάρος του νόμου, θα πρέπει να εκλείψουν.

Σαφέστερα, εδώ;

Θα πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν. Είτε διά συμμορφώσεως, είτε μη συνεχίζοντας τη λειτουργία τους.

Και η πρόσληψη των πραγμάτων από τις τοπικές κοινωνίες, πώς πάει;

Να πω ότι υπάρχουν τόποι όπου βλέπουμε πρόοδο, τόποι όπου υπάρχει πυρήνας αντίδρασης – όμως όχι πάντα θεμελιωμένος σε πραγματικά στοιχεία. Τα θετικά; Θα σας ηχήσει έως περίεργο, αλλά οι εκμεταλλεύσεις βωξίτη δεν έγιναν ποτέ αντικείμενο αντιπαράθεσης με την τοπική κοινωνία.

Οι τοπικές κοινωνίες και η συνύπαρξη; Ποτέ;

Κριτικής, ναι. Επιλογών, βεβαίως, όχι όμως αντιπαράθεσης.

Κόκκινες λάσπες στην Ιτέα;

Αυτό ήταν από τη λειτουργία της Αλουμίνιον της Ελλάδος, παλιά. Όμως πλέον η επιχείρηση ανέπτυξε καινούργιες μεθόδους, backfilling υλικών, με κατάλληλη τεχνολογία. Δεν υπήρξαν όμως αντιδράσεις όπως αυτές που βιώνουμε σε άλλες περιοχές τον τελευταίο καιρό. Οι τοπικές κοινωνίες της Βοιωτίας και Φωκίδας θεωρούν τον βωξίτη και την καθετοποίησή του (αλουμίνα, αλουμίνιο) ως κομμάτι της ιστορικής τους παράδοσης τα τελευταία 60 χρόνια και με ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν και τη συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, σήμερα. Η Μήλος, πάλι, πέρασε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης (με τον χρυσό τότε), όμως σήμερα θα ακούσετε τον δήμαρχο Μήλου (σε διεθνή και σε ελληνικά συνέδρια) να παρουσιάζει την οικονομία του νησιού ως πρότυπο ισορροπημένης ανάπτυξης. «Εμείς έτσι δεν περάσαμε κρίση», τον έχω ακούσει να λέει.

Θέλετε άλλα 2 3 παραδείγματα; Στη Χαλκιδική υπάρχει τώρα ένα κλίμα αντιπαράθεσης.

Ε, περισσότερο από αντιπαράθεσης!

Όμως επί δεκαετίες ο τουρισμός αναπτύχθηκε και υπήρξε μαζί με τα μεταλλεία. Ορμύλια, Γερακινή, στην Κασσάνδρα, όπου τώρα είναι ο Ελληνικός Χρυσός. Αυτά συνυπήρχαν!

Και, για σας, πότε διερράγη η ισορροπία;

Όταν για πολλούς λόγους μπήκε σε περιπέτειες επιβίωσης το παλιό μεταλλείο Κασσάνδρας. Υπήρξαν, θυμίζω, και χρόνια που σταμάτησε ουσιαστικά να δουλεύει. Και αντί να περάσει ομαλά, από την περίοδο Μαδέμ Λάκκου και καινούργιας Ολυμπιάδας, στα βαθύτερα στρώματα εξόρυξης, υπήρξε διακοπή. Αν δεν είχε διακοπεί η μεταλλευτική παράδοση θα είχαν συνεχίσει τα πράγματα πιο ομαλά. Δεν είναι κριτική στο μάνατζμεντ, αλλά είναι μακροπαρατήρηση. Όταν σταματάει η βιομηχανική παράδοση σε μια περιοχή κι έρχονται σπίτια και χτίζονται δίπλα στα εργοστάσια, αυτά τα εργοστάσια δύσκολα θα ξαναξεκινήσουν.

Πλέον, η συνύπαρξη εξορυκτικής λειτουργίας και τουρισμού είναι δεδομένη. Και η δυνατότητα αξιοποίησης της εξορυκτικής γης ως παράθυρο στην εξέλιξη, και αυτή έχει αποδειχθεί. Επιτρέψτε μου μερικές εικόνες: ξενοδοχείο σε ορυχείο στην Κίνα, γη που επαναποδίδει η ΔΕΗ από τα λιγνιτωρυχεία, ή τα αμπέλια της Imerys στη Μήλο.

 

[ΠΗΓΗ:: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, του Αντώνη Παπαγιαννίδη, 1/10/2017]

ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για τα νερά των μεταλλείων της ΒΑ Χαλκιδικής μας δίνει μέσα από σελίδα κοινωνικού δικτύου ο γεωλόγος Νίκος Βεράνης, ο οποίος επί σειρά ετών ως επιστήμονας του ΙΓΜΕ έχει ασχοληθεί με το θέμα.

Έχει αναστατωθεί το διαδίκτυο. fb, κτλ, με την πιθανή αποχώρηση της Eldorado Gold από τη Χαλκιδική. Μερικοί δυσανασχετούν είτε επειδή θα χάσουν τις δουλειές τους και δίκαια, είτε σαν πολίτες αυτής της χώρας βλέπουν να συνεχίζεται η αποβιομηχανοποίηση με όλα τα σχετικά επακόλουθα και φυσικά ο διασυρμός της χώρας σχετικά με τις αναμενόμενες επενδύσεις, που μόνο τις ακούμε τα τελευταία χρόνια αλλά δεν έρχονται. Υπάρχουν φυσικά και μερικοί που ζητωκραυγάζουν επειδή θα σταματήσει η μεταλλευτική δραστηριότητα και είτε είναι κάτοικοι της περιοχής, είτε από γενικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον.

Επειδή σαν γεωλόγος του ΙΓΜΕ έχω μελετήσει την περιοχή και ειδικά για τα νερά των μεταλλείων έχω συντάξει τις αντίστοιχες υδρογεωλογικές μελέτες, θέτω μερικά ζητήματα που αφορούν τα νερά στην περίπτωση που σταματήσει η μεταλλευτική δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα τα νερά των μεταλλείων αντλούνται από τις στοές και μετά από κατεργασία με υδράσβεστο αφαιρούνται τα βαριά μέταλλα, τοξικά στοιχεία και στη συνέχεια απορρίπτονται σε υδάτινους αποδέκτες. Σε περίπτωση που σταματήσει η μεταλλευτική δραστηριότητα, υπάρχει φυσικά η σχετική νομοθεσία που προβλέπει την φροντίδα της μεταλλευτικής εταιρείας για το περιβάλλον, αλλά επειδή οι διεργασίες των αντλήσεων και επεξεργασίας έχουν μεγάλο κόστος, άλλο είναι να υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή και άλλο να τρέχεις στα δικαστήρια για το ποιός έχει δίκιο. Ο επενδυτής που έχει ζημιωθεί ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια και πιθανό να τα διεκδικήσει, ενώ στο μεταξύ θα έχει αποχωρήσει από τη χώρα.

Στο μεταλλείο της Ολυμπιάδος τα νερά που αντλούνται ανέρχονται σε 3,5-4,0 εκ. κυβ. μέτρα/ χρόνο, είναι αλκαλικά και μέχρι τώρα μετά από συγκράτηση των αιωρουμένων σωματιδίων απορρίπτονται στο Μαυρόλακκα. Σε περίπτωση που έμπαινε σε λειτουργία το εργοστάσιο εμπλουτισμού του μεταλλεύματος (είναι ανενεργό από το 1996), προβλεπόταν και επεξεργασία των νερών ώστε από ποιοτικής πλευράς να είναι αποδεκτά για απόρριψη στο περιβάλλον. Αν σταματήσουν οι αντλήσεις τα νερά των μεταλλείων, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα εξέλθουν από την κεντρική στοά, χωρίς επεξεργασία και μέσω του Μπασδέκι ρέμα θα οδηγούνται στον οικισμό της Ολυμπιάδας, σε περιοχή πολύ κοντά στις υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις, που είναι και η μόνη περιοχή με καλής ποιότητας νερό για την Ολυμπιάδα.

Στο μεταλλείο Μαύρες Πέτρες-Μαδέμ Λάκκος τα νερά των μεταλλείων ανέρχονται σε 2,5 εκ κυβ. μετρ./χρόνο, χαρακτηρίζονται από όξινο ρΗ (3-4) και υψηλές περιεκτικότητες σε βαριά μέταλλα, τοξικά στοιχεία. Μετά την άντληση τα νερά οδηγούνται στο εργοστάσιο επεξεργασίας, όπου γίνεται η απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων και των άλλων τοξικών στοιχείων και στη συνέχεια απορρίπτονται στη θάλασσα. Επί πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επαναπληρώσεις των κενών θαλάμων που άφησε η προηγούμενη εξορυκτική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να μειωθούν δραστικά τα όξινα νερά, ειδικά από το ανενεργό πλέον μεταλλείο του Μαδέμ Λάκκου. Σε περίπτωση που σταματήσει η μεταλλευτική δραστηριότητα και δεν γίνεται άντληση των νερών αυτά θα καταλήξουν στην κοίτη του Κοκκινόλακκα και κατά την διαδρομή τους προς την ακτή μέσω της κοίτης του ρέματος, είναι πιθανό να ρυπάνουν τα αποθέματα καλής ποιότητας υδρευτικού νερού στην παράκτια περιοχή Κάμπος, που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ύδρευση της προ του Αθω περιοχής. Στην περιοχή Κάμπος εντοπίζεται αξιόλογος προσχωματικός υδροφορέας με μόνιμα αποθέματα της τάξης των 16 εκ κυβ. μετ. Οι αντλήσεις υδρευτικού νερού φθάνουν τα 800.000 κυβ. μετ./ χρόνο και η σημερινή υφιστάμενη υποδομή στην περιοχή Κάμπος έχει τη δυνατότητα να αντλήσει ποσότητες νερών της τάξης των 1000 κυβ.μετ./ώρα, που είναι υπεραρκετές για να καλύψουν μόνιμες και τις μέγιστες έκτακτες ανάγκες υδρευτικού νερού. Τα κενά που δημιουργούν οι αντλήσεις αναπληρώνονται από τα επιφανειακά και υπόγεια νερά της υπολεκάνης Ασπρόλακκα (12 εκ κυβ. μετ. /χρόνο) με αποτέλεσμα να υπάρχει μόνιμα θετικό ισοζύγιο. Από την μελλοντική μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή Σκουριές προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν 2,5 εκ κυβ. μετ. /χρόνο, οπότε ποσότητες νερών της τάξης των 7-9 εκ. κυβ. μετρ/ χρόνο θα εκφορτίζονται με επιφανειακή ή υπόγεια ροή προς την ακτή.

Σημειώνεται ότι το κλείσιμο ενός μεταλλείου δεν είναι απλή διαδικασία, να κατεβάσουμε το διακόπτη και τελειώσαμε, αλλά απαιτεί ειδική πολιτική διαχείρισης των νερών και γενικότερα αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό προβλέπονται από το νόμο ειδικές υποχρεώσεις της μεταλλευτικής εταιρείας και προκαταβάλλονται χρήματα για την επαναφορά του περιβάλλοντος.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

SONY DSC

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των απαιτήσεων της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/26.7.2011, κατά το έτος 2015 έγινε παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο δ4.Α και αφορούν στην παρακολούθηση των βασικών και ειδικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κάθε υποέργου (Ολυμπιάδας, Σκουριών, Μαύρων Πετρών & Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου, Μεταλλουργίας στον Μαντέμ Λάκκο και νέων εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου) οι οποίες δύναται να επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Έργου των Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Στις παραμέτρους αυτές συγκαταλέγονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών μεταλλείου που διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες ή επαναεισπιέζονται στον υδροφόρο ορίζοντα, οι μεταβλητές ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των χώρων απόθεσης (στάθμη φρεατικής επιφάνειας, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, σεισμική δραστηριότητα), η στάθμη θορύβου στο όριο των εγκαταστάσεων, τα επίπεδα των δονήσεων στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στα υποέργα, οι αέριες εκπομπές (σκόνη, αέριοι ρύποι) τόσο στα σημεία εκπομπής όσο και στα όρια των εγκαταστάσεων, οι καταναλώσεις ενέργειας και πρώτων υλών (τσιμέντο, χημικά αντιδραστήρια) και τέλος οι ποσότητες των παραγόμενων εξορυκτικών προϊόντων και αποβλήτων.

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της λειτουργίας των εγκαταστάσεων το έτος 2015, για κάθε ένα από τα  υποέργα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα από όλους στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό η Ελληνικός Χρυσός, εδώ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ergostasio-olympiada-02Στο πλαίσιο της εφαρμογής των απαιτήσεων της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/26.7.2011, κατά το έτος 2015 έγινε παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο δ4.Α και αφορούν στην παρακολούθηση των βασικών και ειδικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κάθε υποέργου (Ολυμπιάδας, Σκουριών, Μαύρων Πετρών & Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου, Μεταλλουργίας στον Μαντέμ Λάκκο και νέων εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου) οι οποίες δύναται να επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Έργου των Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική.

Στις παραμέτρους αυτές συγκαταλέγονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών μεταλλείου που διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες ή επαναεισπιέζονται στον υδροφόρο ορίζοντα, οι μεταβλητές ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των χώρων απόθεσης (στάθμη φρεατικής επιφάνειας, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, σεισμική δραστηριότητα), η στάθμη θορύβου στο όριο των εγκαταστάσεων, τα επίπεδα των δονήσεων στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στα υποέργα, οι αέριες εκπομπές (σκόνη, αέριοι ρύποι) τόσο στα σημεία εκπομπής όσο και στα όρια των εγκαταστάσεων, οι καταναλώσεις ενέργειας και πρώτων υλών (τσιμέντο, χημικά αντιδραστήρια) και τέλος οι ποσότητες των παραγόμενων εξορυκτικών προϊόντων και αποβλήτων.

Η ετήσια έκθεση ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε μέσα στο 2016. Στην συνέχεια παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του υποέργου Ολυμπιάδας:

Όσον αφορά τα νερά του μεταλλείου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα συστηματικά στοιχεία δέκα συναπτών ετών παρακολούθησης ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 400 m3/h, με εποχιακές διακυμάνσεις (± 200 m3/h). Την υγρή περίοδο η παροχή αυξάνεται αναλογικά με το ύψος των βροχοπτώσεων λόγω της αυξημένης κατείσδυσης που λαμβάνει χώρα στην περιοχή των καθιζήσεων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2014 και του πρώτου τετράμηνου του 2015, καταγράφηκε αυξημένη ποσότητα νερών, της τάξης των 600 m3/h, γεγονός που αποδίδεται στις πολύ έντονες και συνεχόμενες βροχοπτώσεις την περίοδο αυτή. Από το Μάιο του 2015 και μετά είχαν πτωτική τάση έως και τον Δεκέμβριο του 2015, όπου η ποσότητα των νερών αυτών δεν παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις.

Όσο αφορά το pH, βρίσκεται εντός των ενδεικτικών ορίων τόσο στην είσοδο, όσο και στην τελική απορροή. Κατά περιόδους, για την αποτελεσματική καταβύθιση του διαλυμένου μαγγανίου σε συγκεντρώσεις που να ικανοποιούν τα όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων, η μονάδα εξουδετέρωσης λειτούργησε σε τιμές pH > 9,0.

Όσον αφορά την αγωγιμότητα, οι τιμές είναι παρόμοιες έως και μικρότερες από αυτές που έχουν μετρηθεί στο παρελθόν. Ο μέσος όρος και η διάμεσος τιμή των μετρήσεων του 2015 στην τελική απορροή προς το ρέμα του Μαυρόλακκα, είναι 446 μs/cm και 411 μs/cm αντίστοιχα, τιμές που είναι μικρότερες του αντίστοιχου ορίου της σχετικής νομοθεσίας για τα πόσιμα ύδατα.

Όσον αφορά στα ανιόντα και τα κατιόντα των νερών του μεταλλείου, από τις δεκαπενθήμερες χημικές αναλύσεις προκύπτει ότι η ποιότητα των νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας που διατίθενται στο ρέμα του Μαυρόλακκα ικανοποιεί συστηματικά και για όλες τις παραμέτρους τα θεσμοθετημένα για τον Νομό Χαλκιδικής όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες.

Από τα στοιχεία συνεχούς παρακολούθησης της στάθμης του θορύβου στα όρια του γηπέδου των εγκαταστάσεων, δεν καταγράφεται καμία υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων των δεικτών αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου της ΚΥΑ 211773/2012.

Όσον αφορά τις δονήσεις από το υπόγειο μεταλλείο, στο 99,60% των περιπτώσεων (και για τους 3 σταθμούς μέτρησης), η ταχύτητα εδαφικής δόνησης που προκλήθηκε είχε τιμές κάτω από το όριο ενεργοποίησης των δονησιογράφων, δηλαδή PPV<0,127 mm/sec. Οι μέγιστες τιμές ταχύτητας εδαφικής δόνησης PPV, σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της συνιστώσας, ήταν χαμηλότερες ακόμα και από τα θεσμοθετημένα όρια για την προστασία ευαίσθητων κατασκευών του γερμανικού πρότυπου DIN 4150-3/1999, που ορίζεται από το άρθρο 88 §1 (β) του Κ.Μ.Λ.Ε. Το σύνολο των μεγίστων ταχυτήτων δόνησης και των τριών συνιστωσών έχει τιμές συχνότητας μεγαλύτερες από 10 Hz, και επομένως χαρακτηρίζονται ως υψίσυχνες. Το σύνολο των καταγραφών του μικροφώνου κυμάνθηκε στην περιοχή τιμών <88,0 – 102,8 dB(L), συστηματικά μικρότερες του ορίου των 134 dB(L) για κατοικημένες περιοχές. Τέλος, η συχνότητα της μέγιστης τιμής εγγραφής του μικροφώνου εμπίπτει στην «ακουστική» περιοχή (>20 Η^.

Όσον αφορά την ενέργεια, η αθροιστική κατανάλωση στο μεταλλείο και στο εργοστάσιο Ολυμπιάδας ανήλθε σε 28.575.718 ΩΧΒ.

Όσον αφορά τα εξορυκτικά προϊόντα και απόβλητα του υποέργου Ολυμπιάδας, για το 2015:

 • Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού τροφοδοτήθηκαν προς καθαρισμό 797.659 tn (εν υγρώ) παλαιών τελμάτων.
 • Από τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων παρήχθησαν 39.523 tn (ξηρό) συμπυκνώματος πυριτών.
 • Η ποσότητα του υπολείμματος από τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων που μεταφέρθηκε στην εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα ανήρθε στους 286.323 tn.
 • Η μονάδα λιθογόμωσης δεν λειτούργησε και ως εκ τούτου (α) δεν μεταφέρθηκαν τέλματα εμπλουτισμού στην μονάδα λιθογόμωσης και (β) δεν μεταφέρθηκε υλικό λιθογόμωσης στα υπόγεια έργα.
 • Από τα στείρα εξόρυξης που παρήχθησαν, αξιοποιήθηκαν μετά από θραύση και λειοτρίβηση ως δομικό υλικό 197.231 tn (από τα έργα εκσυγχρονισμού και έργων ανάπτυξης του μεταλλείου Ολυμπιάδας) και 23.836 tn (από την ενωτική σήραγγα Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου).

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, επειδή δεν λειτούργησε η μονάδα λιθογόμωσης δεν καταναλώθηκε τσιμέντο στην μονάδα. Στα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και στη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου περιλαμβάνονται Νατριούχος Ισοπροπυλική Ξανθάτη (299.780 kg), Πενταένυδρος Θειικός Χαλκός (16.000 kg), Αφριστικό FLOMIN (11.200 kg), Αντιαφριστικά (7.650 kg), Κροκκιδωτικά (10.900 kg) και Υδράσβεστος (727.840 kg).

Τέλος, όσον αφορά τα εξορυκτικά απόβλητα, με βάση τα ετήσια σύνθετα δείγματα που εξετάστηκαν προέκυψε ότι:

 • Το στείρο Ολυμπιάδας συνίσταται κυρίως σε ανθρακικές ενώσεις (ασβεστίτης, δολομίτης). Το υλικό περιέχει πυριτικές ενώσεις (πλαγιόκλαστα, χλωρίτης, ιλλίτης/μοσχοβίτης, χαλαζίας) σε ποσοστό 37%. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 534 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Η δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04 έδειξε ότι η εκχυλισιμότητα όλων των εξεταζόμενων στοιχείων ικανοποιεί το κριτήριο για τα αδρανή απόβλητα με εξαίρεση το Sb.
 • Το απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (υπόλειμμα κατεργασίας παλαιών τελμάτων) περιέχει ανθρακικές ενώσεις Ca, Mg και Mn καθώς και αδιάλυτες στο βασιλικό νερό πυριτικές ενώσεις (54%). Χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 188 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Με βάση τη δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02, η εκχυλισιμότητα των Cd, Sb, Zn καθώς και των θειικών ανιόντων ικανοποιεί τα όρια για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η συγκέντρωση των υπόλοιπων εξεταζόμενων στοιχείων είναι μικρότερη από τα όρια για τα αδρανή απόβλητα.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

0e431587-f03d-47e6-a805-782fab3234aeΗ Ελληνικός Χρυσός κατάφερε να αλλάξει τη νοοτροπία και να εδραιώσει την επένδυση της σε όρους συνεισφοράς, τόσο κοινωνικής όσο και περιβαλλοντικής, απαντώντας σε ένα πολλαπλό στοίχημα.

Η ανάπτυξη στη Β. Ελλάδα, η ενίσχυση εισοδήματος και αύξηση του πληθυσμού στην Χαλκιδική, η σταθερή και συνεπής προσήλωση στην κοινωνική συνεισφορά, μέσω του προγράμματος Ανοιχτών θυρών και τέλος, η προτεραιότητα στο περιβάλλον που είναι και ο βασικός παράγοντας στον σχεδιασμό του έργου της εταιρείας, αποτελούν τις προκλήσεις στις οποίες κλήθηκε να απαντήσει η Ελληνικός Χρυσός.

«Είμαστε περήφανοι σήμερα γιατί υλοποιούμε το όραμα πολλών Ελλήνων μηχανικών, να καταστήσουμε την Ελλάδα και την Χαλκιδική ξανά. παραγωγό χαλκού και χρυσού όπως ήταν από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για αυτό το όραμα ζούμε και το βλέπουμε επιτέλους να γίνεται πραγματικότητα».

Με αυτή την φράση ο Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός παρέλαβε πρόσφατα βραβείο για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσειςτης Ελληνικός Χρυσός, αποτυπώνοντας παράλληλα και το διακύβευμα αυτής της επένδυσης που αποτελεί δείγμα γραφής για το εθνικό επενδυτικό πλαίσιο και τις δυνατότητες της ελληνική$ οικονομίας να πετύχει παραγωγικότητα και ανάπτυξη μέσω της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εγχώριας βιομηχανικής ανασυγκρότησης.

Το «διακύβευμα»της επένδυσης

Συνεχίζοντας μια μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, η επένδυση τηςΕλληνικός Χρυσός που σχεδιάστηκε και υλοποιείται απόΈλληνεςμηχανικούς κατάφερε κάτι πολύ πιο σημαντικό από τα να επιβιώσει.

Κατάφερε εν μέσω της πιο δύσκοληςσυγκυρίας για την εθνική οικονομία και ανάπτυξη αλλά και την ίδια την εξέλιξή της, να εδραιωθεί όχι μόνο λόγω της οικονομικήςτης βαρύτητας, αλλά κυρίως λόγω της σημασίαςτης σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, ανοίγοντας τον δρόμο σε μια νέα περίοδο επιχειρηματικής ηθικής και δράσης.

Το πολλαπλό στοίχημα για την Ελληνικός Χρυσός

Έσοδα στο Κράτος – Ανάπτυξη στην Βόρεια Ελλάδα:

 • 1,5 δις δολάρια συνολικές επενδύσεις. 700 εκατ. δολάρια μέχρι και σήμερα.
 • 30- 35% των συνολικών εσόδων ετησίως στην εθνική οικονομία.
 • Περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας.
 • 90% των προμηθευτών ελληνικές επιχειρήσεις.

Την επόμενη 20ετία:

 • 1,6 δισ. ευρώ σε άμεσους φόρους.
 • 1,5 δισ. ευρώ σε μισθούς.
 • 1 δισ. ευρώ σε κοινωνική ασφάλιση.
 • 2,5 δισ. ευρώ προς τοπικές επιχειρήσει και προμηθευτές.
 • 150 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
 • 30 εκατ. σε δραστηριότητες EKE.

Ενίσχυση εισοδήματος και αύξηση του πληθυσμού στην Χαλκιδική

Η πιο σημαντική κατάκτηση σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η πραγματική ανάπτυξη στην Χαλκιδική που εν μέσω κρίσης και μέσα σε λίγα χρόνια μετράει αντί για λουκέτα και ανεργία, 1.500 νέες θέσεις εργασίας, 800% ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (την περίοδο 2006 2013 οπότε και ενισχύθηκε από την μεταλλευτική με 56 εκ. ευρώ), οικιστική ανάπτυξη με αντίστοιχα δυναμική στην αγορά κατοικίας, τουριστική ανάπτυξη με 12μηνε5 πληρότητες, και δημογραφική αύξηση, με ενδεικτικό το παράδειγμα της Ολυμπιάδας. όπου ξεπερνά το 17%.

Σε οικονομικούςόρους:

 • 110 εκ. ευρώ απευθείας στην τοπική οικονομία την περίοδο 2006 2015 από προμήθειες και εργολαβίες.
 • 19 εκ. ευρώ για έργα υποδομής στην ΒΑ Χαλκιδική την ίδια περίοδο.
 • 13 εκ. ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια σε δράσει ΕΚΕ.

Σταθερή και συνεπής προσήλωση στην κοινωνική συνεισφορά

Με έργα υποδομής, στήριξη δράσεων και δομών κοινής ωφελείας, πολιτισμού, αθλητισμού. υγείας και παιδείας που εντάσσονται σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικήςυπευθυνότητας. Βασικός προσανατολισμός η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής εργαζόμενων και πολιτών.

Σε αυτήν την φιλοσοφία εδραιώθηκε και το πρόγραμμα ανοιχτών θυρών που έφερε πάνω από 5.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα στα έργα τηςΕλληνικός Χρυσός, ενώ πάνω από 350 φοιτητές απασχολούνται κάθε καλοκαίρι στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης. Οι νέοι έχουν την ευκαιρία μέσω της απασχόλησης να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και να μυηθούν στην μεταλλευτική και τις συναφείς με αυτήν επιστήμες και ειδικότητες.

Προτεραιότητα στο Περιβάλλον που είναι και ο βασικός παράγοντας στον σχεδιασμό του έργου της Ελληνικός Χρυσός.

Το ISO 14001 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών, το ISO 50001:2011 Energy ManagementSystem, η αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου από όλες τις αποθέσει των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων και η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, είναι κάποια μόνο από τα δείγματα γραφής σε αυτή την κατεύθυνση.Κυρίαρχο περιβαλλοντικό projectτηςΕλληνικός Χρυσός είναι το νέο πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που τέθηκε πρόσφατα σε πλήρη εφαρμογή. Με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκ. ευρώ κόστος εγκατάστασης σταθμών, 2 εκ. ευρώ ετήσιο κόστος λειτουργίας και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων σε ειδική πλατφόρμα στο ίντερνετ,  κατατάσσεται σε ένα από τα πιο εκτεταμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Αυστηρότερες προδιαγραφές για την ασφαλέστερη λειτουργία των έργων, σε σχέση με τους ανθρώπους, τον τόπο και το περιβάλλον που πιστοποιούνται και επικυρώνονται μέσα από μια σειρά διακρίσεων:

 • CRI Silver του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ελληνικός Χρυσός το 2015
 • Πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 1 8001:2007
 • Πρωτιά στον τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας και χρυσό για την διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (H&S Awards)
 • Διάκριση για την πολιτική της στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού (HR Awards)
 • Βραβείο από τον ΣΒΒΕ για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, στο πλαίσιο του θεσμού Ελληνική Αξία για το 2014

Ένα στοίχημα που κρίνεται καθημερινά μέσω των στρατηγικών επιλογών, των αποφάσεων και των δράσεων σε σχέση με αυτούς τους πυλώνες, που θέτουν ως βασική προτεραιότητα της επένδυσης τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το «κλειδί» στο όραμα αυτών που σχεδίασαν αυτήν την επένδυση και την υλοποιούν θωρακίζοντας την συνέχειά της, με απώτερο σκοπό την παραγωγή πραγματικής υπεραξίας στην Ελλάδα.

[ΠΗΓΗ: MARKETING WEEK_SPECIAL EDITIONS, 01/11/2016]

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Το κτίριο της Βουλής φωταγωγημένο με πράσινο χρώμα, Αθήνα Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016. Με αφορμή την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο φωταγωγείται με πράσινο χρώμα, σήμερα και αύριο, Παρασκευή και Σάββατο 4 και 5 Νοεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Ελληνική Βουλή, ανταποκρινόμενη σε πρόταση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, φωταγωγεί το κτήριό της λόγω του ιδιαίτερου εμβληματικού χαρακτήρα του αλλά και των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών του, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση και προσθέτει, Η Συμφωνία των Παρισίων, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον περασμένο Οκτώβριο (5/10/2016), αποτελεί την πρώτη παγκόσμια, νομικά δεσμευτική συμφωνία για το κλίμα, που επιτεύχθηκε στη Διάσκεψη του Παρισιού στις 12 Δεκεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Το κτίριο της Βουλής φωταγωγημένο με πράσινο χρώμα, Αθήνα Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016. Με αφορμή την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο φωταγωγείται με πράσινο χρώμα, σήμερα και αύριο, Παρασκευή και Σάββατο 4 και 5 Νοεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Ελληνική Βουλή, ανταποκρινόμενη σε πρόταση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, φωταγωγεί το κτήριό της λόγω του ιδιαίτερου εμβληματικού χαρακτήρα του αλλά και των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών του, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση και προσθέτει, Η Συμφωνία των Παρισίων, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον περασμένο Οκτώβριο (5/10/2016), αποτελεί την πρώτη παγκόσμια, νομικά δεσμευτική συμφωνία για το κλίμα, που επιτεύχθηκε στη Διάσκεψη του Παρισιού στις 12 Δεκεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Η παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που υπογράφηκε στο Παρίσι το 2015 μπήκε σε εφαρμογή και επίσημα την Παρασκευή, ασκώντας πίεση σε περίπου 200 χώρες να αρχίσουν να εφαρμόζουν σχέδια για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η Συμφωνία του Παρισιού στοχεύει στην απεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα στο δεύτερο μισό του 21ου αιώνα, έτσι ώστε η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας μέχρι τα τέλη του αιώνα να συγκρατηθεί «πολύ κάτω» από τους 2,0 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και αν είναι δυνατόν στους 1,5 βαθμούς.

Θεωρείται η πιο περίπλοκη διεθνής συμφωνία μετά την εμπορική Συμφωνία του Μαρακές το 1994, σχολιάζει το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει σύστημα ποινών και βασίζεται σε εθελοντικές δεσμεύσεις που θα ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Και όπως προειδοποίησε την Πέμπτη το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP), οι μέχρι σήμερα δεσμεύσεις δεν επαρκούν για την επίτευξη του στόχου.

«Η επιστήμη δείχνει ότι χρειάζεται να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα« δήλωσε ο επικεφαλής του UNEP  Έρικ Σόλχαϊμ.

«Είναι μια μέρα που πρέπει να γιορτάσουμε» είπε από την πλευρά της η επικεφαλής των προσπαθειών του ΟΗΕ για το κλίμα Πατρίτσια Εσπινόζα. «Είναι όμως και μια μέρα που πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά με νηφάλιo βλέμμα και ανανεωμένη θέληση για ό,τι μας περιμένει» πρόσθεσε.

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της συμφωνίας ήταν η επικύρωσή της από τουλάχιστον 55 χώρες, στις οποίες έπρεπε να αντιστοιχεί τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Το όριο ξεπεράστηκε τον Οκτώβριο, ανοίγοντας το δρόμο στην ενεργοποίηση του κειμένου έναν μήνα αργότερα.

Νέες διεθνείς συνομιλίες ξεκινούν τη Δευτέρα στο Μαρακές με την ελπίδα σύνταξης «βιβλίου κανόνων» και οδικού χάρτη για την υλοποίηση όσων συμφωνήθηκαν στο Παρίσι.

«Αν δεν αρχίσουμε τώρα να λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα, ξεκινώντας με την επερχόμενη συνάντηση στο Μαρακές, θα πρέπει θρηνήσουμε την αναπόφευκτη ανθρώπινη τραγωδία» προειδοποίησε ο Έρικ Σόλχαιμ του UNEP.

Σχόλιο του μπλογκ: Σηματοδοτώντας την ενεργοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού κατά της κλιματικής αλλαγής, το κτίριο της Ελληνικής Βουλής φωτίζεται πράσινο το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου, όμως συμβαίνει και με άλλα κτήρια σε όλο τον κόσμο, αλλά για τη συμφωνία για τη δημιουργία νέου λιγνιτικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Μελίτη, κουβέντα…

[ΠΗΓΗ: http://news.in.gr/, 4/11/2016]

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ!

161012173358455Τα δέντρα καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, εμπλουτίζοντάς τη με οξυγόνο, περιορίζουν το άγχος, ενισχύουν την ευτυχία, μειώνουν τον κίνδυνο των πλημμυρών και με πολλούς τρόπους συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων. Έτσι, αντί να τα κόβουμε προς χάριν της ανάπτυξης των πόλεων, μήπως πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να διαμορφώσουν μια νέα αστική ατζέντα για την προστασία τους;

Κι αν νομίζετε ότι το πρόβλημα μπορεί να ξεκινάει και να τελειώνει κάπου στην Πεντέλη ή τους πρόποδες της Πάρνηθας πρέπει να συνεκτιμήσετε κάποια παραπάνω στοιχεία.

Στον ορίζοντα ψηλά πάνω από την άκρη της Πέμπτης Λεωφόρου στο Μανχάταν κυριαρχούν τεράστια καταπράσινα σύννεφα από αμερικανικές λεύκες φτελιές ή όπως πιο γλαφυρά έχει περιγράψει η ιστορικός Τζιλ Τζόουνς, τα τοξωτά κλαδιά τους σχηματίζουν παίζοντας με το φως «έναν όμορφο καθεδρικό της σκιάς». Σήμερα ωστόσο, ακόμη κι αυτά τα δέντρα που είχαν ταυτιστεί με το αστικό τοπίο αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης απειλούμενα από τη λεγόμενη «Ολλανδική ασθένεια της φτελιάς (το Ophiostomaulmi), μια μυκητιακή μόλυνση που έχει αφανίσει εκατομμύρια δέντρα κι έχει κάνει επείγουσα την ανάγκη καλλιέργειας νέων ανθεκτικών ποικιλιών.

Κι ενώ μιλάμε για δέντρα που λατρεύουν το χώμα των πόλεων, απλώνουν τα κλαδιά τους μέσα στην κίνηση και παρέχουν σκιερά καταφύγια ενταγμένα απόλυτα στο αστικό τοπίο, όπως επισημαίνει η Αμερικανίδα ιστορικός Τζιλ Τζόουνς, τα φυτά αυτά έχουν πέσει θύματα «των ασθενειών, της ανάπτυξης αλλά και των συρρικνούμενων δημοτικών προϋπολογισμών».

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Μπανγκόκ, η μεγαλύτερη απειλή για τα δέντρα της πόλης είναι οι κατασκευαστικές εργασίες. Πρόσφατα, μια ομάδα κατοίκων ξεσηκώθηκε για να σώσει τα δέντρα της συνοικίας της, όταν αποφασίστηκε να κοπούν για να ανοίξει ο δρόμος για έναν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Ξεκίνησαν την πρωτοβουλία BigTrees Project και μέσα σε λίγες εβδομάδες η συμμετοχή ξεπέρασε τις 16 χιλιάδες. Σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών ανάλογες ομάδες προστασίας των δέντρων δρουν ήδη στη Μαλαισία, την Ινδία και το Τσαντ.

Μέσα στο μήνα, εκπρόσωποι από πολλές πόλεις του κόσμου θα συγκεντρωθούν στο Κίτο του Ισημερινού για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα την αειφόρο αστική ανάπτυξη Habitat III. Η συμφωνία που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας έχει τίτλο «Η νέα αστική ατζέντα» και φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος αστικός πληθυσμός. Σ’ αυτήν γίνονται εκτενείς αναφορές στους χώρους πρασίνου που είναι απαραίτητοι για τη φυσική και τη σωματική υγεία των κατοίκων αλλά και την οικοδόμηση της κοινωνικής συνοχής.

Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι τα δέντρα μπορούν να ρίξουν από 2 έως 8 βαθμούς τη θερμοκρασία στις πόλεις. Όταν φυτεύονται κοντά σε κτίρια με σωστή εργονομία, εξασφαλίζουν τη μείωση στη χρήση κλιματισμού κατά 30% και την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση κατά επιπλέον 20-50%. Ένα μεγάλο δέντρο μπορεί να απορροφήσει 150 κιλά διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο καθώς και να φιλτράρει πολλούς από τους αερομεταφερόμενους ρύπους.

Κι αν είναι δύσκολο να αποτιμήσει κανείς τι σημαίνει οικονομικά το ότι μια λεωφόρος με πλατάνια μπορεί να καλύψει με επάρκεια τον ενοχλητικό θόρυβο από την κίνηση των αυτοκινήτων είναι αντίθετα μετρήσιμο το γεγονός ότι όπου υπάρχει «πράσινο», η αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%. Άρα ίσως δεν είναι και τόσο παράλογο το συμπέρασμα ότι «τα λεφτά μεγαλώνουν στα δέντρα».

Όταν η υπηρεσία φροντίδας των πάρκων της Νέας Υόρκης υπολόγισε την οικονομική απόδοση των δέντρων, βρήκε ότι τα οφέλη ανέρχονται σε 129 εκατ. δολάρια το χρόνο σε σχέση με τα 22 εκατ. που κοστίζει η ετήσια συντήρησή τους.

Μελέτες  που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι ιδανικά οι σύγχρονες πόλεις πρέπει να έχουν 40% κάλυψη πρασίνου. Όσο για το πόσο εύκολο είναι να κεφαλαιοποιήσει κανείς τα αντίστοιχα οφέλη αρκεί να σκεφτεί πόσο μπορεί να είναι τυχαίο πως οι ακριβές συνοικίες των αστικών κέντρων είναι εκείνες που έχουν πολύ πράσινο ενώ στις υποβαθμισμένες υπάρχει έντονη έλλειψη χώρων πρασίνου.

Επιστημονικά έχει επίσης αποδειχθεί η θετική επίδραση των δέντρων, πέρα από την αισθητική, και στο μυαλό μας. Όχι μόνο τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης μειώνουν το άγχος αλλά ο εγκέφαλός μας βλέπει το αστικό ως εχθρικό περιβάλλον ενώ οι σκηνές από τη φύση και ό,τι παραπέμπει σ’ αυτές, ενεργοποιούν την αίσθηση του οικείου, περιορίζουν την αγωνία και την κατάθλιψη και κάνουν τους ανθρώπους πιο δραστήριους.

Άλλωστε και από κοινωνικής απόψεως, σε περιοχές με περισσότερα δέντρα, οι άνθρωποι βγαίνουν έξω περισσότερο, περπατούν, γνωρίζουν τη γειτονιά και τους άλλους κατοίκους κι έχουν πιο αυξημένο το αίσθημα της ασφάλειας.

Κάτι που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι η αξία που δίνουμε στο πράσινο που μας περιβάλλει έχει να κάνει και με την εμπειρία που έχουμε από την παιδική μας ηλικία. Αυτό όχι μόνο εξηγεί πώς πρέπει να μεγαλώνουν οι ισορροπημένοι σύγχρονοι άνθρωποι αλλά σημαίνει ταυτόχρονα πως κάθε γενιά θα περνάει στην επόμενη όλο και λιγότερες εμπειρίες από το φυσικό μας περιβάλλον με συνέπεια η κατανόηση της φύσης να είναι πιο περιορισμένη, το ίδιο και η… αντικειμενική αξία της!

«Η δε μελέτη φύσεως αγαθά πλείονα δωρείται», έλεγε ο αρχαίος Έλληνας ποιητής Επίχαρμος και ευτυχώς ακόμη μπορούμε να το καταλάβουμε.-

[ΠΗΓΗ: http://www.politically.gr/, της Διπλανής, 13/10/2016]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ: “ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ”

ff1«Πάνω από το 97% των υδάτων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής κατάστασης για κολύμβηση και τα υπόλοιπα ως καλής κατάστασης», διαβεβαιώνει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, μετά από την ανησυχία που προκάλεσε έκθεση του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), σύμφωνα με την οποία κάποιες ακτές είναι ακατάλληλες για κολύμβηση.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου κατά του ΠΑΚΟΕ αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π.8600/416/Ε103/23-2-2009 (Β΄ 356) “ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», είναι ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της ποιότητας των ακτών κολύμβησης της χώρας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται, βάσει της διαδικασίας που προβλέπει η ως άνω ΚΥΑ, υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιολογούνται σχετικά. Πάνω από το 97% των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής κατάστασης για κολύμβηση και τα υπόλοιπα ως καλής κατάστασης και βάσει των αποτελεσμάτων αυτών η χώρα μας τοποθετείται μεταξύ των πρώτων στην ΕΕ.

Πλην της αοριστίας της εν λόγω έκθεσης (υπάρχει επίκληση εργαστηρίων χωρίς ωστόσο να κατονομάζονται και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο είναι διαπιστευμένα), της καταφανούς έλλειψης επιστημονικής πληρότητας του ΠΑΚΟΕ για τη σύνταξη τέτοιων εκθέσεων και της εν γένει αντίθεσης τέτοιου είδους δραστηριότητας με την καθιερωμένη από τις προδιαγραφές διαδικασία, σημειώνουμε ότι η λήψη και ανάλυση τυχαίων δειγμάτων με τρόπο μη επιστημονικό, σαφώς εγείρει αμφιβολίες ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των αποτελεσμάτων, παραπλανεί και μειώνει το ζωτικής σημασίας τουριστικό προϊόν της χώρας μας.»

Να μείνουμε στο «ότι η λήψη και ανάλυση τυχαίων δειγμάτων με τρόπο μη επιστημονικό, σαφώς εγείρει αμφιβολίες ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των αποτελεσμάτων» και να θυμηθούμε κάποιες δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν ερήμην μαρτύρων και κατέληξαν στην επιβολή προστίμων κατά της Ελληνικός Χρυσός για ρύπανση υδάτων.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.athensvoice.gr/, 2/8/2016]

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

104456_6b83fe182a-9a42bd333fc7d228Περιοδεία σε Φωκίδα, Φθιώτιδα, Πιερία και Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει από το  Σάββατο 11/6 έως και την Τρίτη 14/6, ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, προκειμένου να συζητήσει με τοπικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, ενώ επίσης θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση σε εκδηλώσεις στην Λαμία και στο Λιτόχωρο.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 11/6 στις 21:00 ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στα εγκαίνια της 50ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

Την Κυριακή, 12/6 στις 11:00πμ, ο Γιάννης Τσιρώνης θα εγκαινιάσει το Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

Τη Δευτέρα 13/6 στις 10:30πμ, ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος θα συναντηθεί στην Περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, προκειμένου να συζητήσουν επίκαιρα ζητήματα που εφάπτονται των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΝ.

Στις 13:00 της Δευτέρας, ο Γιάννης Τσιρώνης θα έχει συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με τον Δήμαρχο, Γιάννη Μπουτάρη, στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με φορείς, ενώ στις 16:00μμ θα ακολουθήσει Συνέντευξη Τύπου.

Την Τρίτη 14/6 στις 11:00πμ, ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος θα έχει συνάντηση στην Περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη, θα ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις με πολιτικούς και τοπικούς φορείς, ενώ στις 14:30μμ θα δοθεί Συνέντευξη Τύπου στο κτίριο της Περιφέρειας.

Τέλος, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 16:30, ο Γιάννης Τσιρώνης θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Δελφών, Θανάση Παναγιωτόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του ο Αν. Υπουργός θα έχει συναντήσεις με βουλευτές και πολιτικούς παράγοντες, ενώ θα συναντηθεί και με μέλη των τοπικών κινήσεων των Οικολόγων Πρασίνων.

Επίσης θα πραγματοποιήσει αυτοψία σε περιοχές με περιβαλλοντικά ζητήματα προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία διευθέτησής τους.

Τέλος, έπειτα και από την ψήφιση του νέου Νόμου για τους Δασικούς Χάρτες, ο Γιάννης Τσιρώνης στα πλαίσια της περιοδείας του θα επισκεφτεί τις Διευθύνσεις Δασών της Θεσσαλονίκης, της Φθιώτιδας και της Φωκίδας.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, από typosthes, 11/6/2016]