Tag Archives: περιβαλλον

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

SONY DSC

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των απαιτήσεων της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/26.7.2011, κατά το έτος 2015 έγινε παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο δ4.Α και αφορούν στην παρακολούθηση των βασικών και ειδικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κάθε υποέργου (Ολυμπιάδας, Σκουριών, Μαύρων Πετρών & Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου, Μεταλλουργίας στον Μαντέμ Λάκκο και νέων εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου) οι οποίες δύναται να επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Έργου των Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Στις παραμέτρους αυτές συγκαταλέγονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών μεταλλείου που διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες ή επαναεισπιέζονται στον υδροφόρο ορίζοντα, οι μεταβλητές ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των χώρων απόθεσης (στάθμη φρεατικής επιφάνειας, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, σεισμική δραστηριότητα), η στάθμη θορύβου στο όριο των εγκαταστάσεων, τα επίπεδα των δονήσεων στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στα υποέργα, οι αέριες εκπομπές (σκόνη, αέριοι ρύποι) τόσο στα σημεία εκπομπής όσο και στα όρια των εγκαταστάσεων, οι καταναλώσεις ενέργειας και πρώτων υλών (τσιμέντο, χημικά αντιδραστήρια) και τέλος οι ποσότητες των παραγόμενων εξορυκτικών προϊόντων και αποβλήτων.

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της λειτουργίας των εγκαταστάσεων το έτος 2015, για κάθε ένα από τα  υποέργα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα από όλους στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό η Ελληνικός Χρυσός, εδώ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ergostasio-olympiada-02Στο πλαίσιο της εφαρμογής των απαιτήσεων της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/26.7.2011, κατά το έτος 2015 έγινε παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο δ4.Α και αφορούν στην παρακολούθηση των βασικών και ειδικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κάθε υποέργου (Ολυμπιάδας, Σκουριών, Μαύρων Πετρών & Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου, Μεταλλουργίας στον Μαντέμ Λάκκο και νέων εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου) οι οποίες δύναται να επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Έργου των Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική.

Στις παραμέτρους αυτές συγκαταλέγονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών μεταλλείου που διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες ή επαναεισπιέζονται στον υδροφόρο ορίζοντα, οι μεταβλητές ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των χώρων απόθεσης (στάθμη φρεατικής επιφάνειας, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, σεισμική δραστηριότητα), η στάθμη θορύβου στο όριο των εγκαταστάσεων, τα επίπεδα των δονήσεων στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στα υποέργα, οι αέριες εκπομπές (σκόνη, αέριοι ρύποι) τόσο στα σημεία εκπομπής όσο και στα όρια των εγκαταστάσεων, οι καταναλώσεις ενέργειας και πρώτων υλών (τσιμέντο, χημικά αντιδραστήρια) και τέλος οι ποσότητες των παραγόμενων εξορυκτικών προϊόντων και αποβλήτων.

Η ετήσια έκθεση ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε μέσα στο 2016. Στην συνέχεια παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του υποέργου Ολυμπιάδας:

Όσον αφορά τα νερά του μεταλλείου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα συστηματικά στοιχεία δέκα συναπτών ετών παρακολούθησης ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 400 m3/h, με εποχιακές διακυμάνσεις (± 200 m3/h). Την υγρή περίοδο η παροχή αυξάνεται αναλογικά με το ύψος των βροχοπτώσεων λόγω της αυξημένης κατείσδυσης που λαμβάνει χώρα στην περιοχή των καθιζήσεων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2014 και του πρώτου τετράμηνου του 2015, καταγράφηκε αυξημένη ποσότητα νερών, της τάξης των 600 m3/h, γεγονός που αποδίδεται στις πολύ έντονες και συνεχόμενες βροχοπτώσεις την περίοδο αυτή. Από το Μάιο του 2015 και μετά είχαν πτωτική τάση έως και τον Δεκέμβριο του 2015, όπου η ποσότητα των νερών αυτών δεν παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις.

Όσο αφορά το pH, βρίσκεται εντός των ενδεικτικών ορίων τόσο στην είσοδο, όσο και στην τελική απορροή. Κατά περιόδους, για την αποτελεσματική καταβύθιση του διαλυμένου μαγγανίου σε συγκεντρώσεις που να ικανοποιούν τα όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων, η μονάδα εξουδετέρωσης λειτούργησε σε τιμές pH > 9,0.

Όσον αφορά την αγωγιμότητα, οι τιμές είναι παρόμοιες έως και μικρότερες από αυτές που έχουν μετρηθεί στο παρελθόν. Ο μέσος όρος και η διάμεσος τιμή των μετρήσεων του 2015 στην τελική απορροή προς το ρέμα του Μαυρόλακκα, είναι 446 μs/cm και 411 μs/cm αντίστοιχα, τιμές που είναι μικρότερες του αντίστοιχου ορίου της σχετικής νομοθεσίας για τα πόσιμα ύδατα.

Όσον αφορά στα ανιόντα και τα κατιόντα των νερών του μεταλλείου, από τις δεκαπενθήμερες χημικές αναλύσεις προκύπτει ότι η ποιότητα των νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας που διατίθενται στο ρέμα του Μαυρόλακκα ικανοποιεί συστηματικά και για όλες τις παραμέτρους τα θεσμοθετημένα για τον Νομό Χαλκιδικής όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες.

Από τα στοιχεία συνεχούς παρακολούθησης της στάθμης του θορύβου στα όρια του γηπέδου των εγκαταστάσεων, δεν καταγράφεται καμία υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων των δεικτών αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου της ΚΥΑ 211773/2012.

Όσον αφορά τις δονήσεις από το υπόγειο μεταλλείο, στο 99,60% των περιπτώσεων (και για τους 3 σταθμούς μέτρησης), η ταχύτητα εδαφικής δόνησης που προκλήθηκε είχε τιμές κάτω από το όριο ενεργοποίησης των δονησιογράφων, δηλαδή PPV<0,127 mm/sec. Οι μέγιστες τιμές ταχύτητας εδαφικής δόνησης PPV, σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της συνιστώσας, ήταν χαμηλότερες ακόμα και από τα θεσμοθετημένα όρια για την προστασία ευαίσθητων κατασκευών του γερμανικού πρότυπου DIN 4150-3/1999, που ορίζεται από το άρθρο 88 §1 (β) του Κ.Μ.Λ.Ε. Το σύνολο των μεγίστων ταχυτήτων δόνησης και των τριών συνιστωσών έχει τιμές συχνότητας μεγαλύτερες από 10 Hz, και επομένως χαρακτηρίζονται ως υψίσυχνες. Το σύνολο των καταγραφών του μικροφώνου κυμάνθηκε στην περιοχή τιμών <88,0 – 102,8 dB(L), συστηματικά μικρότερες του ορίου των 134 dB(L) για κατοικημένες περιοχές. Τέλος, η συχνότητα της μέγιστης τιμής εγγραφής του μικροφώνου εμπίπτει στην «ακουστική» περιοχή (>20 Η^.

Όσον αφορά την ενέργεια, η αθροιστική κατανάλωση στο μεταλλείο και στο εργοστάσιο Ολυμπιάδας ανήλθε σε 28.575.718 ΩΧΒ.

Όσον αφορά τα εξορυκτικά προϊόντα και απόβλητα του υποέργου Ολυμπιάδας, για το 2015:

 • Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού τροφοδοτήθηκαν προς καθαρισμό 797.659 tn (εν υγρώ) παλαιών τελμάτων.
 • Από τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων παρήχθησαν 39.523 tn (ξηρό) συμπυκνώματος πυριτών.
 • Η ποσότητα του υπολείμματος από τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων που μεταφέρθηκε στην εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα ανήρθε στους 286.323 tn.
 • Η μονάδα λιθογόμωσης δεν λειτούργησε και ως εκ τούτου (α) δεν μεταφέρθηκαν τέλματα εμπλουτισμού στην μονάδα λιθογόμωσης και (β) δεν μεταφέρθηκε υλικό λιθογόμωσης στα υπόγεια έργα.
 • Από τα στείρα εξόρυξης που παρήχθησαν, αξιοποιήθηκαν μετά από θραύση και λειοτρίβηση ως δομικό υλικό 197.231 tn (από τα έργα εκσυγχρονισμού και έργων ανάπτυξης του μεταλλείου Ολυμπιάδας) και 23.836 tn (από την ενωτική σήραγγα Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου).

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, επειδή δεν λειτούργησε η μονάδα λιθογόμωσης δεν καταναλώθηκε τσιμέντο στην μονάδα. Στα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και στη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου περιλαμβάνονται Νατριούχος Ισοπροπυλική Ξανθάτη (299.780 kg), Πενταένυδρος Θειικός Χαλκός (16.000 kg), Αφριστικό FLOMIN (11.200 kg), Αντιαφριστικά (7.650 kg), Κροκκιδωτικά (10.900 kg) και Υδράσβεστος (727.840 kg).

Τέλος, όσον αφορά τα εξορυκτικά απόβλητα, με βάση τα ετήσια σύνθετα δείγματα που εξετάστηκαν προέκυψε ότι:

 • Το στείρο Ολυμπιάδας συνίσταται κυρίως σε ανθρακικές ενώσεις (ασβεστίτης, δολομίτης). Το υλικό περιέχει πυριτικές ενώσεις (πλαγιόκλαστα, χλωρίτης, ιλλίτης/μοσχοβίτης, χαλαζίας) σε ποσοστό 37%. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 534 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Η δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04 έδειξε ότι η εκχυλισιμότητα όλων των εξεταζόμενων στοιχείων ικανοποιεί το κριτήριο για τα αδρανή απόβλητα με εξαίρεση το Sb.
 • Το απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (υπόλειμμα κατεργασίας παλαιών τελμάτων) περιέχει ανθρακικές ενώσεις Ca, Mg και Mn καθώς και αδιάλυτες στο βασιλικό νερό πυριτικές ενώσεις (54%). Χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 188 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Με βάση τη δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02, η εκχυλισιμότητα των Cd, Sb, Zn καθώς και των θειικών ανιόντων ικανοποιεί τα όρια για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η συγκέντρωση των υπόλοιπων εξεταζόμενων στοιχείων είναι μικρότερη από τα όρια για τα αδρανή απόβλητα.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

0e431587-f03d-47e6-a805-782fab3234aeΗ Ελληνικός Χρυσός κατάφερε να αλλάξει τη νοοτροπία και να εδραιώσει την επένδυση της σε όρους συνεισφοράς, τόσο κοινωνικής όσο και περιβαλλοντικής, απαντώντας σε ένα πολλαπλό στοίχημα.

Η ανάπτυξη στη Β. Ελλάδα, η ενίσχυση εισοδήματος και αύξηση του πληθυσμού στην Χαλκιδική, η σταθερή και συνεπής προσήλωση στην κοινωνική συνεισφορά, μέσω του προγράμματος Ανοιχτών θυρών και τέλος, η προτεραιότητα στο περιβάλλον που είναι και ο βασικός παράγοντας στον σχεδιασμό του έργου της εταιρείας, αποτελούν τις προκλήσεις στις οποίες κλήθηκε να απαντήσει η Ελληνικός Χρυσός.

«Είμαστε περήφανοι σήμερα γιατί υλοποιούμε το όραμα πολλών Ελλήνων μηχανικών, να καταστήσουμε την Ελλάδα και την Χαλκιδική ξανά. παραγωγό χαλκού και χρυσού όπως ήταν από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για αυτό το όραμα ζούμε και το βλέπουμε επιτέλους να γίνεται πραγματικότητα».

Με αυτή την φράση ο Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός παρέλαβε πρόσφατα βραβείο για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσειςτης Ελληνικός Χρυσός, αποτυπώνοντας παράλληλα και το διακύβευμα αυτής της επένδυσης που αποτελεί δείγμα γραφής για το εθνικό επενδυτικό πλαίσιο και τις δυνατότητες της ελληνική$ οικονομίας να πετύχει παραγωγικότητα και ανάπτυξη μέσω της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εγχώριας βιομηχανικής ανασυγκρότησης.

Το «διακύβευμα»της επένδυσης

Συνεχίζοντας μια μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, η επένδυση τηςΕλληνικός Χρυσός που σχεδιάστηκε και υλοποιείται απόΈλληνεςμηχανικούς κατάφερε κάτι πολύ πιο σημαντικό από τα να επιβιώσει.

Κατάφερε εν μέσω της πιο δύσκοληςσυγκυρίας για την εθνική οικονομία και ανάπτυξη αλλά και την ίδια την εξέλιξή της, να εδραιωθεί όχι μόνο λόγω της οικονομικήςτης βαρύτητας, αλλά κυρίως λόγω της σημασίαςτης σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, ανοίγοντας τον δρόμο σε μια νέα περίοδο επιχειρηματικής ηθικής και δράσης.

Το πολλαπλό στοίχημα για την Ελληνικός Χρυσός

Έσοδα στο Κράτος – Ανάπτυξη στην Βόρεια Ελλάδα:

 • 1,5 δις δολάρια συνολικές επενδύσεις. 700 εκατ. δολάρια μέχρι και σήμερα.
 • 30- 35% των συνολικών εσόδων ετησίως στην εθνική οικονομία.
 • Περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας.
 • 90% των προμηθευτών ελληνικές επιχειρήσεις.

Την επόμενη 20ετία:

 • 1,6 δισ. ευρώ σε άμεσους φόρους.
 • 1,5 δισ. ευρώ σε μισθούς.
 • 1 δισ. ευρώ σε κοινωνική ασφάλιση.
 • 2,5 δισ. ευρώ προς τοπικές επιχειρήσει και προμηθευτές.
 • 150 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
 • 30 εκατ. σε δραστηριότητες EKE.

Ενίσχυση εισοδήματος και αύξηση του πληθυσμού στην Χαλκιδική

Η πιο σημαντική κατάκτηση σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η πραγματική ανάπτυξη στην Χαλκιδική που εν μέσω κρίσης και μέσα σε λίγα χρόνια μετράει αντί για λουκέτα και ανεργία, 1.500 νέες θέσεις εργασίας, 800% ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (την περίοδο 2006 2013 οπότε και ενισχύθηκε από την μεταλλευτική με 56 εκ. ευρώ), οικιστική ανάπτυξη με αντίστοιχα δυναμική στην αγορά κατοικίας, τουριστική ανάπτυξη με 12μηνε5 πληρότητες, και δημογραφική αύξηση, με ενδεικτικό το παράδειγμα της Ολυμπιάδας. όπου ξεπερνά το 17%.

Σε οικονομικούςόρους:

 • 110 εκ. ευρώ απευθείας στην τοπική οικονομία την περίοδο 2006 2015 από προμήθειες και εργολαβίες.
 • 19 εκ. ευρώ για έργα υποδομής στην ΒΑ Χαλκιδική την ίδια περίοδο.
 • 13 εκ. ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια σε δράσει ΕΚΕ.

Σταθερή και συνεπής προσήλωση στην κοινωνική συνεισφορά

Με έργα υποδομής, στήριξη δράσεων και δομών κοινής ωφελείας, πολιτισμού, αθλητισμού. υγείας και παιδείας που εντάσσονται σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικήςυπευθυνότητας. Βασικός προσανατολισμός η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής εργαζόμενων και πολιτών.

Σε αυτήν την φιλοσοφία εδραιώθηκε και το πρόγραμμα ανοιχτών θυρών που έφερε πάνω από 5.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα στα έργα τηςΕλληνικός Χρυσός, ενώ πάνω από 350 φοιτητές απασχολούνται κάθε καλοκαίρι στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης. Οι νέοι έχουν την ευκαιρία μέσω της απασχόλησης να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και να μυηθούν στην μεταλλευτική και τις συναφείς με αυτήν επιστήμες και ειδικότητες.

Προτεραιότητα στο Περιβάλλον που είναι και ο βασικός παράγοντας στον σχεδιασμό του έργου της Ελληνικός Χρυσός.

Το ISO 14001 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών, το ISO 50001:2011 Energy ManagementSystem, η αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου από όλες τις αποθέσει των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων και η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, είναι κάποια μόνο από τα δείγματα γραφής σε αυτή την κατεύθυνση.Κυρίαρχο περιβαλλοντικό projectτηςΕλληνικός Χρυσός είναι το νέο πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που τέθηκε πρόσφατα σε πλήρη εφαρμογή. Με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκ. ευρώ κόστος εγκατάστασης σταθμών, 2 εκ. ευρώ ετήσιο κόστος λειτουργίας και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων σε ειδική πλατφόρμα στο ίντερνετ,  κατατάσσεται σε ένα από τα πιο εκτεταμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Αυστηρότερες προδιαγραφές για την ασφαλέστερη λειτουργία των έργων, σε σχέση με τους ανθρώπους, τον τόπο και το περιβάλλον που πιστοποιούνται και επικυρώνονται μέσα από μια σειρά διακρίσεων:

 • CRI Silver του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ελληνικός Χρυσός το 2015
 • Πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 1 8001:2007
 • Πρωτιά στον τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας και χρυσό για την διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (H&S Awards)
 • Διάκριση για την πολιτική της στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού (HR Awards)
 • Βραβείο από τον ΣΒΒΕ για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, στο πλαίσιο του θεσμού Ελληνική Αξία για το 2014

Ένα στοίχημα που κρίνεται καθημερινά μέσω των στρατηγικών επιλογών, των αποφάσεων και των δράσεων σε σχέση με αυτούς τους πυλώνες, που θέτουν ως βασική προτεραιότητα της επένδυσης τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το «κλειδί» στο όραμα αυτών που σχεδίασαν αυτήν την επένδυση και την υλοποιούν θωρακίζοντας την συνέχειά της, με απώτερο σκοπό την παραγωγή πραγματικής υπεραξίας στην Ελλάδα.

[ΠΗΓΗ: MARKETING WEEK_SPECIAL EDITIONS, 01/11/2016]

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Το κτίριο της Βουλής φωταγωγημένο με πράσινο χρώμα, Αθήνα Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016. Με αφορμή την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο φωταγωγείται με πράσινο χρώμα, σήμερα και αύριο, Παρασκευή και Σάββατο 4 και 5 Νοεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Ελληνική Βουλή, ανταποκρινόμενη σε πρόταση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, φωταγωγεί το κτήριό της λόγω του ιδιαίτερου εμβληματικού χαρακτήρα του αλλά και των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών του, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση και προσθέτει, Η Συμφωνία των Παρισίων, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον περασμένο Οκτώβριο (5/10/2016), αποτελεί την πρώτη παγκόσμια, νομικά δεσμευτική συμφωνία για το κλίμα, που επιτεύχθηκε στη Διάσκεψη του Παρισιού στις 12 Δεκεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Το κτίριο της Βουλής φωταγωγημένο με πράσινο χρώμα, Αθήνα Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016. Με αφορμή την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο φωταγωγείται με πράσινο χρώμα, σήμερα και αύριο, Παρασκευή και Σάββατο 4 και 5 Νοεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Ελληνική Βουλή, ανταποκρινόμενη σε πρόταση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, φωταγωγεί το κτήριό της λόγω του ιδιαίτερου εμβληματικού χαρακτήρα του αλλά και των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών του, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση και προσθέτει, Η Συμφωνία των Παρισίων, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον περασμένο Οκτώβριο (5/10/2016), αποτελεί την πρώτη παγκόσμια, νομικά δεσμευτική συμφωνία για το κλίμα, που επιτεύχθηκε στη Διάσκεψη του Παρισιού στις 12 Δεκεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Η παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που υπογράφηκε στο Παρίσι το 2015 μπήκε σε εφαρμογή και επίσημα την Παρασκευή, ασκώντας πίεση σε περίπου 200 χώρες να αρχίσουν να εφαρμόζουν σχέδια για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η Συμφωνία του Παρισιού στοχεύει στην απεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα στο δεύτερο μισό του 21ου αιώνα, έτσι ώστε η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας μέχρι τα τέλη του αιώνα να συγκρατηθεί «πολύ κάτω» από τους 2,0 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και αν είναι δυνατόν στους 1,5 βαθμούς.

Θεωρείται η πιο περίπλοκη διεθνής συμφωνία μετά την εμπορική Συμφωνία του Μαρακές το 1994, σχολιάζει το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει σύστημα ποινών και βασίζεται σε εθελοντικές δεσμεύσεις που θα ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Και όπως προειδοποίησε την Πέμπτη το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP), οι μέχρι σήμερα δεσμεύσεις δεν επαρκούν για την επίτευξη του στόχου.

«Η επιστήμη δείχνει ότι χρειάζεται να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα« δήλωσε ο επικεφαλής του UNEP  Έρικ Σόλχαϊμ.

«Είναι μια μέρα που πρέπει να γιορτάσουμε» είπε από την πλευρά της η επικεφαλής των προσπαθειών του ΟΗΕ για το κλίμα Πατρίτσια Εσπινόζα. «Είναι όμως και μια μέρα που πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά με νηφάλιo βλέμμα και ανανεωμένη θέληση για ό,τι μας περιμένει» πρόσθεσε.

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της συμφωνίας ήταν η επικύρωσή της από τουλάχιστον 55 χώρες, στις οποίες έπρεπε να αντιστοιχεί τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Το όριο ξεπεράστηκε τον Οκτώβριο, ανοίγοντας το δρόμο στην ενεργοποίηση του κειμένου έναν μήνα αργότερα.

Νέες διεθνείς συνομιλίες ξεκινούν τη Δευτέρα στο Μαρακές με την ελπίδα σύνταξης «βιβλίου κανόνων» και οδικού χάρτη για την υλοποίηση όσων συμφωνήθηκαν στο Παρίσι.

«Αν δεν αρχίσουμε τώρα να λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα, ξεκινώντας με την επερχόμενη συνάντηση στο Μαρακές, θα πρέπει θρηνήσουμε την αναπόφευκτη ανθρώπινη τραγωδία» προειδοποίησε ο Έρικ Σόλχαιμ του UNEP.

Σχόλιο του μπλογκ: Σηματοδοτώντας την ενεργοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού κατά της κλιματικής αλλαγής, το κτίριο της Ελληνικής Βουλής φωτίζεται πράσινο το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου, όμως συμβαίνει και με άλλα κτήρια σε όλο τον κόσμο, αλλά για τη συμφωνία για τη δημιουργία νέου λιγνιτικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Μελίτη, κουβέντα…

[ΠΗΓΗ: http://news.in.gr/, 4/11/2016]

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ!

161012173358455Τα δέντρα καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, εμπλουτίζοντάς τη με οξυγόνο, περιορίζουν το άγχος, ενισχύουν την ευτυχία, μειώνουν τον κίνδυνο των πλημμυρών και με πολλούς τρόπους συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων. Έτσι, αντί να τα κόβουμε προς χάριν της ανάπτυξης των πόλεων, μήπως πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να διαμορφώσουν μια νέα αστική ατζέντα για την προστασία τους;

Κι αν νομίζετε ότι το πρόβλημα μπορεί να ξεκινάει και να τελειώνει κάπου στην Πεντέλη ή τους πρόποδες της Πάρνηθας πρέπει να συνεκτιμήσετε κάποια παραπάνω στοιχεία.

Στον ορίζοντα ψηλά πάνω από την άκρη της Πέμπτης Λεωφόρου στο Μανχάταν κυριαρχούν τεράστια καταπράσινα σύννεφα από αμερικανικές λεύκες φτελιές ή όπως πιο γλαφυρά έχει περιγράψει η ιστορικός Τζιλ Τζόουνς, τα τοξωτά κλαδιά τους σχηματίζουν παίζοντας με το φως «έναν όμορφο καθεδρικό της σκιάς». Σήμερα ωστόσο, ακόμη κι αυτά τα δέντρα που είχαν ταυτιστεί με το αστικό τοπίο αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης απειλούμενα από τη λεγόμενη «Ολλανδική ασθένεια της φτελιάς (το Ophiostomaulmi), μια μυκητιακή μόλυνση που έχει αφανίσει εκατομμύρια δέντρα κι έχει κάνει επείγουσα την ανάγκη καλλιέργειας νέων ανθεκτικών ποικιλιών.

Κι ενώ μιλάμε για δέντρα που λατρεύουν το χώμα των πόλεων, απλώνουν τα κλαδιά τους μέσα στην κίνηση και παρέχουν σκιερά καταφύγια ενταγμένα απόλυτα στο αστικό τοπίο, όπως επισημαίνει η Αμερικανίδα ιστορικός Τζιλ Τζόουνς, τα φυτά αυτά έχουν πέσει θύματα «των ασθενειών, της ανάπτυξης αλλά και των συρρικνούμενων δημοτικών προϋπολογισμών».

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Μπανγκόκ, η μεγαλύτερη απειλή για τα δέντρα της πόλης είναι οι κατασκευαστικές εργασίες. Πρόσφατα, μια ομάδα κατοίκων ξεσηκώθηκε για να σώσει τα δέντρα της συνοικίας της, όταν αποφασίστηκε να κοπούν για να ανοίξει ο δρόμος για έναν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Ξεκίνησαν την πρωτοβουλία BigTrees Project και μέσα σε λίγες εβδομάδες η συμμετοχή ξεπέρασε τις 16 χιλιάδες. Σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών ανάλογες ομάδες προστασίας των δέντρων δρουν ήδη στη Μαλαισία, την Ινδία και το Τσαντ.

Μέσα στο μήνα, εκπρόσωποι από πολλές πόλεις του κόσμου θα συγκεντρωθούν στο Κίτο του Ισημερινού για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα την αειφόρο αστική ανάπτυξη Habitat III. Η συμφωνία που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας έχει τίτλο «Η νέα αστική ατζέντα» και φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος αστικός πληθυσμός. Σ’ αυτήν γίνονται εκτενείς αναφορές στους χώρους πρασίνου που είναι απαραίτητοι για τη φυσική και τη σωματική υγεία των κατοίκων αλλά και την οικοδόμηση της κοινωνικής συνοχής.

Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι τα δέντρα μπορούν να ρίξουν από 2 έως 8 βαθμούς τη θερμοκρασία στις πόλεις. Όταν φυτεύονται κοντά σε κτίρια με σωστή εργονομία, εξασφαλίζουν τη μείωση στη χρήση κλιματισμού κατά 30% και την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση κατά επιπλέον 20-50%. Ένα μεγάλο δέντρο μπορεί να απορροφήσει 150 κιλά διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο καθώς και να φιλτράρει πολλούς από τους αερομεταφερόμενους ρύπους.

Κι αν είναι δύσκολο να αποτιμήσει κανείς τι σημαίνει οικονομικά το ότι μια λεωφόρος με πλατάνια μπορεί να καλύψει με επάρκεια τον ενοχλητικό θόρυβο από την κίνηση των αυτοκινήτων είναι αντίθετα μετρήσιμο το γεγονός ότι όπου υπάρχει «πράσινο», η αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%. Άρα ίσως δεν είναι και τόσο παράλογο το συμπέρασμα ότι «τα λεφτά μεγαλώνουν στα δέντρα».

Όταν η υπηρεσία φροντίδας των πάρκων της Νέας Υόρκης υπολόγισε την οικονομική απόδοση των δέντρων, βρήκε ότι τα οφέλη ανέρχονται σε 129 εκατ. δολάρια το χρόνο σε σχέση με τα 22 εκατ. που κοστίζει η ετήσια συντήρησή τους.

Μελέτες  που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι ιδανικά οι σύγχρονες πόλεις πρέπει να έχουν 40% κάλυψη πρασίνου. Όσο για το πόσο εύκολο είναι να κεφαλαιοποιήσει κανείς τα αντίστοιχα οφέλη αρκεί να σκεφτεί πόσο μπορεί να είναι τυχαίο πως οι ακριβές συνοικίες των αστικών κέντρων είναι εκείνες που έχουν πολύ πράσινο ενώ στις υποβαθμισμένες υπάρχει έντονη έλλειψη χώρων πρασίνου.

Επιστημονικά έχει επίσης αποδειχθεί η θετική επίδραση των δέντρων, πέρα από την αισθητική, και στο μυαλό μας. Όχι μόνο τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης μειώνουν το άγχος αλλά ο εγκέφαλός μας βλέπει το αστικό ως εχθρικό περιβάλλον ενώ οι σκηνές από τη φύση και ό,τι παραπέμπει σ’ αυτές, ενεργοποιούν την αίσθηση του οικείου, περιορίζουν την αγωνία και την κατάθλιψη και κάνουν τους ανθρώπους πιο δραστήριους.

Άλλωστε και από κοινωνικής απόψεως, σε περιοχές με περισσότερα δέντρα, οι άνθρωποι βγαίνουν έξω περισσότερο, περπατούν, γνωρίζουν τη γειτονιά και τους άλλους κατοίκους κι έχουν πιο αυξημένο το αίσθημα της ασφάλειας.

Κάτι που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι η αξία που δίνουμε στο πράσινο που μας περιβάλλει έχει να κάνει και με την εμπειρία που έχουμε από την παιδική μας ηλικία. Αυτό όχι μόνο εξηγεί πώς πρέπει να μεγαλώνουν οι ισορροπημένοι σύγχρονοι άνθρωποι αλλά σημαίνει ταυτόχρονα πως κάθε γενιά θα περνάει στην επόμενη όλο και λιγότερες εμπειρίες από το φυσικό μας περιβάλλον με συνέπεια η κατανόηση της φύσης να είναι πιο περιορισμένη, το ίδιο και η… αντικειμενική αξία της!

«Η δε μελέτη φύσεως αγαθά πλείονα δωρείται», έλεγε ο αρχαίος Έλληνας ποιητής Επίχαρμος και ευτυχώς ακόμη μπορούμε να το καταλάβουμε.-

[ΠΗΓΗ: http://www.politically.gr/, της Διπλανής, 13/10/2016]