ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ELDORADO GOLD

eldorado_gold_4_0Στον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων της Eldorado Gold, (διαβάστε τον πλήρη απολογισμό εδώ) γίνεται λεπτομερής αναφορά για την πρόοδο των επενδύσεων της εταιρείας στην Ελλάδα, ως κάτωθι:

ΕΛΛΑΔΑ

Για να ολοκληρωθεί η κατασκευή και η ανάπτυξη των έργων εξόρυξης των μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, στη Βόρεια Ελλάδα, η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado, περιμένει την έγκριση διαφόρων αδειών ρουτίνας από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, κυρίως υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Ελληνικός Χρυσός έλαβε την έγκριση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου το 2011. Από το 2012, το Υπουργείο και άλλες υπηρεσίες δεν έχουν εκπληρώσει απόλυτα τις υποχρεώσεις για την αδειοδότηση, κυρίως ως αποτέλεσμα των προσπαθειών άσκησης πιέσεων από ομάδες που εξυπηρετούν αντιαναπτυξιακά συμφέροντα. Ενώ η Ελληνικός Χρυσός δεν είναι σήμερα σε θέση να ολοκληρώσει τα σχέδια πλήρους ανάπτυξης του έργου της Χαλκιδικής, ως αποτέλεσμα των ενεργειών ή/και παραλείψεων του Υπουργείου και άλλων φορέων σχετικά με την έγκαιρη έκδοση των αδειών ρουτίνας, παραμένει προσηλωμένη στο μακροπρόθεσμο στόχο της για την ολοκλήρωση του έργου δεσμευμένη απέναντι σε πολλά ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό της χώρας.

Ολυμπιάδα

Το εργοστάσιο της Ολυμπιάδας επεξεργάστηκε 589.675 τόνους τελμάτων με απόδοση 1,99 γραμμάρια ανά τόνο κατά τη διάρκεια του 2015. Συνολικά 16.396 ουγκιές χρυσού παρήχθησαν κατά τη διάρκεια του έτους. Το εργοστάσιο σταμάτησε τη επεξεργασία τελμάτων κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016.

Στις 22 Μαρτίου 2016, χορηγήθηκε η απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης για να ξεκινήσει η επόμενη φάση (“Phase II») της Ολυμπιάδας. Κατά τη διάρκεια του 2015 οι βασικές μηχανολογικές εργασίες για τη φάση ΙΙ ολοκληρώθηκαν, και η πλήρης εφαρμογή άρχισε με λεπτομερή σχεδιασμό από το τέλος του έτους. Η υπόγεια ανάπτυξη του ορυχείου και η ανακαίνιση του εξοπλισμού συνεχίζεται στην Ολυμπιάδα κατά τη διάρκεια του 2015, με την υπόγειο παραγωγή μεταλλεύματος να προβλέπεται να ξεκινήσει πριν από το τέλος του 2016. Κατά τη διάρκεια του 2015, 659 μέτρα υπόγειας πρόσβασης αποκαταστάθηκαν, ενώ ολοκληρώθηκαν 1.901 μέτρα νέας ανάπτυξης. Επιπλέον, περίπου 330 μέτρα προχώρησαν στην κύρια σύνδεση Στρατωνίου-Ολυμπιάδας, ανεβάζοντας το συνολικό έργο στα 1.950 μέτρα. Το κεφάλαιο που δαπανήθηκε το 2015 ανήλθε στα 97 εκατομμύρια $, αναλυόμενο σε 72 εκατομμύρια $ για υποδομές και $ 25 εκατομμύρια για την επανεπεξεργασία τελμάτων.

Σκουριές

Η σχεδίαση για τη μονάδα επεξεργασίας και των επιφανειακών εγκαταστάσεων προχώρησε κατά τη διάρκεια του 2015, με ποσοστό πάνω από 93% νε έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Κατά τη διάρκεια του 2015 ένα σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού και των διαφόρων μεταλλικών κατασκευών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου και των εγκαταστάσεων παραδόθηκαν στο εργοτάξιο στις Σκουριές, με πάνω από το 80% των προμηθειών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Συνεχίστηκαν οι εργασίες για την κατασκευή του εργοστασίου, ενώ ολοκληρώθηκε και η οδική πρόσβαση στη βάση του φράγματος τελμάτων.

Οι εργασίες για την ανάπτυξη του υπόγειου μεταλλείου στη θέση Σκουριές προχώρησαν κατά τη διάρκεια του 2015 από το επίπεδο του σχεδιασμού στο επίπεδο της προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας. Ο υπόγειος σχεδιασμός του ορυχείού αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016. Το ορυχείο αναμένεται να παράγει 4,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, με άξονα και ράμπα πρόσβασης με το άνοιγμα του υπόγειου τμήματος να σταματά κατά μήκος του κάθετου άξονα ανάπτυξης, σε διαστήματα των 60 μέτρων. Το open-pit αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τη διάθεση των παραπροϊόντων του μύλου λειοτρίβησης κατά τη διάρκεια της υπόγειας λειτουργίας. Το open-pit προβλέπεται να λειτουργήσει για μια περίοδο 8 ετών που θα ακολουθηθούν από 22 χρόνια υπόγειας εξόρυξης. Κατά τη διάρκεια του 2015, δαπανήθηκαν συνολικά στις Σκουριές 112.900.000 $, εξαιρουμένων του κεφαλαιοποιημένου κόστους έρευνας και των κεφαλαιοποιημένων τόκων.

Στις 11 Ιανουαρίου του 2016, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η κατασκευή και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στο υποέργο των Σκουριών αναστέλλονται λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των αδειών ρουτίνας από τις ελληνικές αδειοδοτούσες αρχές. Συνέχισαν να πραγματοποιούνται έργα προστασίας του περιβάλλοντος και οι δραστηριότητες φροντίδας και συντήρησης με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στο εργοτάξιο, με κόστος περίπου 1 εκατομμύριο $ το μήνα.

Στρατώνι

Στο Στρατώνι παράχθηκε 31% λιγότερο συμπύκνωμα από ό,τι το 2014, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής του ορυχείου. Η παραγωγή επηρεάστηκε από λιγότερα διαθέσιμα υπόγεια μέτωπα παραγωγής, καθώς και μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας του ορυχείου που σχετίζονται με θέματα αδειοδοτήσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Το Στρατώνι ανακοίνωσε ζημίες από τις δραστηριότητες εξόρυξης της τάξης των 12.500.000 $ (2014: μικτό κέρδος 0,6 εκατ $). Στις απώλειες περιλαμβάνεται και η μείωση της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των 3.300.000 $. Εκτός από το έλλειμμα στην παραγωγή, η αποδοτικότητα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων επηρεάστηκε από τις τιμές μολύβδου και ψευδαργύρου. Στις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων, περιβαλλοντικό εξοπλισμό, καθώς και αναβαθμίσεις στο σύστημα επεξεργασίας νερού.

Το 2016, η Εταιρεία αναμένει να επεξεργάζεται 220.000 τόνους μεταλλεύματος με απόδοση 6,2% μόλυβδο, 10,0% ψευδάργυρο και 163 γραμμάρια άργυρο ανά τόνο. Η διατήρηση του κεφαλαίου για το 2016 αναμένεται να είναι 10 εκατομμύρια $.

Το ορυχείο Μαύρων Πετρών σήμερα έχει μια ζωή περίπου τρία χρόνια με βάση τα γνωστά- αποδεδειγμένα και τα πιθανά αποθέματα. Υπάρχει το γεωλογική δυναμικό για την επέκταση των πόρων στις Μαύρες Πέτρες και την επέκταση της ζωής του ορυχείου, όμως, προκειμένου να οριοθετηθούν οι πρόσθετοι πόροι, θα απαιτηθεί ανάπτυξη της εξόρυξης και γεωτρήσεις με εκτιμώμενο κόστος $ 25 εκατομμύρια για τα επόμενα τρία χρόνια, υποθέτοντας την έγκαιρη έκδοση οποιωνδήποτε αδειών που μπορεί να απαιτηθούν.

Πέραμα

Η μηχανικής έρευνα ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του 2015 για το Πέραμα και το έργο πέρασε σε φάση φροντίδας και συντήρησης εν αναμονή της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Το 2015, δαπανήθηκε συνολικά 1 εκατομμύριο $ για το έργο του Περάματος.