Tag Archives: Eldorado Gold Corp

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ELDORADO GOLD

eldorado_gold_4_0Στον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων της Eldorado Gold, (διαβάστε τον πλήρη απολογισμό εδώ) γίνεται λεπτομερής αναφορά για την πρόοδο των επενδύσεων της εταιρείας στην Ελλάδα, ως κάτωθι:

ΕΛΛΑΔΑ

Για να ολοκληρωθεί η κατασκευή και η ανάπτυξη των έργων εξόρυξης των μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, στη Βόρεια Ελλάδα, η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado, περιμένει την έγκριση διαφόρων αδειών ρουτίνας από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, κυρίως υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Ελληνικός Χρυσός έλαβε την έγκριση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου το 2011. Από το 2012, το Υπουργείο και άλλες υπηρεσίες δεν έχουν εκπληρώσει απόλυτα τις υποχρεώσεις για την αδειοδότηση, κυρίως ως αποτέλεσμα των προσπαθειών άσκησης πιέσεων από ομάδες που εξυπηρετούν αντιαναπτυξιακά συμφέροντα. Ενώ η Ελληνικός Χρυσός δεν είναι σήμερα σε θέση να ολοκληρώσει τα σχέδια πλήρους ανάπτυξης του έργου της Χαλκιδικής, ως αποτέλεσμα των ενεργειών ή/και παραλείψεων του Υπουργείου και άλλων φορέων σχετικά με την έγκαιρη έκδοση των αδειών ρουτίνας, παραμένει προσηλωμένη στο μακροπρόθεσμο στόχο της για την ολοκλήρωση του έργου δεσμευμένη απέναντι σε πολλά ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό της χώρας.

Ολυμπιάδα

Το εργοστάσιο της Ολυμπιάδας επεξεργάστηκε 589.675 τόνους τελμάτων με απόδοση 1,99 γραμμάρια ανά τόνο κατά τη διάρκεια του 2015. Συνολικά 16.396 ουγκιές χρυσού παρήχθησαν κατά τη διάρκεια του έτους. Το εργοστάσιο σταμάτησε τη επεξεργασία τελμάτων κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016.

Στις 22 Μαρτίου 2016, χορηγήθηκε η απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης για να ξεκινήσει η επόμενη φάση (“Phase II») της Ολυμπιάδας. Κατά τη διάρκεια του 2015 οι βασικές μηχανολογικές εργασίες για τη φάση ΙΙ ολοκληρώθηκαν, και η πλήρης εφαρμογή άρχισε με λεπτομερή σχεδιασμό από το τέλος του έτους. Η υπόγεια ανάπτυξη του ορυχείου και η ανακαίνιση του εξοπλισμού συνεχίζεται στην Ολυμπιάδα κατά τη διάρκεια του 2015, με την υπόγειο παραγωγή μεταλλεύματος να προβλέπεται να ξεκινήσει πριν από το τέλος του 2016. Κατά τη διάρκεια του 2015, 659 μέτρα υπόγειας πρόσβασης αποκαταστάθηκαν, ενώ ολοκληρώθηκαν 1.901 μέτρα νέας ανάπτυξης. Επιπλέον, περίπου 330 μέτρα προχώρησαν στην κύρια σύνδεση Στρατωνίου-Ολυμπιάδας, ανεβάζοντας το συνολικό έργο στα 1.950 μέτρα. Το κεφάλαιο που δαπανήθηκε το 2015 ανήλθε στα 97 εκατομμύρια $, αναλυόμενο σε 72 εκατομμύρια $ για υποδομές και $ 25 εκατομμύρια για την επανεπεξεργασία τελμάτων.

Σκουριές

Η σχεδίαση για τη μονάδα επεξεργασίας και των επιφανειακών εγκαταστάσεων προχώρησε κατά τη διάρκεια του 2015, με ποσοστό πάνω από 93% νε έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Κατά τη διάρκεια του 2015 ένα σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού και των διαφόρων μεταλλικών κατασκευών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου και των εγκαταστάσεων παραδόθηκαν στο εργοτάξιο στις Σκουριές, με πάνω από το 80% των προμηθειών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Συνεχίστηκαν οι εργασίες για την κατασκευή του εργοστασίου, ενώ ολοκληρώθηκε και η οδική πρόσβαση στη βάση του φράγματος τελμάτων.

Οι εργασίες για την ανάπτυξη του υπόγειου μεταλλείου στη θέση Σκουριές προχώρησαν κατά τη διάρκεια του 2015 από το επίπεδο του σχεδιασμού στο επίπεδο της προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας. Ο υπόγειος σχεδιασμός του ορυχείού αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016. Το ορυχείο αναμένεται να παράγει 4,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, με άξονα και ράμπα πρόσβασης με το άνοιγμα του υπόγειου τμήματος να σταματά κατά μήκος του κάθετου άξονα ανάπτυξης, σε διαστήματα των 60 μέτρων. Το open-pit αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τη διάθεση των παραπροϊόντων του μύλου λειοτρίβησης κατά τη διάρκεια της υπόγειας λειτουργίας. Το open-pit προβλέπεται να λειτουργήσει για μια περίοδο 8 ετών που θα ακολουθηθούν από 22 χρόνια υπόγειας εξόρυξης. Κατά τη διάρκεια του 2015, δαπανήθηκαν συνολικά στις Σκουριές 112.900.000 $, εξαιρουμένων του κεφαλαιοποιημένου κόστους έρευνας και των κεφαλαιοποιημένων τόκων.

Στις 11 Ιανουαρίου του 2016, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η κατασκευή και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στο υποέργο των Σκουριών αναστέλλονται λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των αδειών ρουτίνας από τις ελληνικές αδειοδοτούσες αρχές. Συνέχισαν να πραγματοποιούνται έργα προστασίας του περιβάλλοντος και οι δραστηριότητες φροντίδας και συντήρησης με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στο εργοτάξιο, με κόστος περίπου 1 εκατομμύριο $ το μήνα.

Στρατώνι

Στο Στρατώνι παράχθηκε 31% λιγότερο συμπύκνωμα από ό,τι το 2014, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής του ορυχείου. Η παραγωγή επηρεάστηκε από λιγότερα διαθέσιμα υπόγεια μέτωπα παραγωγής, καθώς και μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας του ορυχείου που σχετίζονται με θέματα αδειοδοτήσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Το Στρατώνι ανακοίνωσε ζημίες από τις δραστηριότητες εξόρυξης της τάξης των 12.500.000 $ (2014: μικτό κέρδος 0,6 εκατ $). Στις απώλειες περιλαμβάνεται και η μείωση της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των 3.300.000 $. Εκτός από το έλλειμμα στην παραγωγή, η αποδοτικότητα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων επηρεάστηκε από τις τιμές μολύβδου και ψευδαργύρου. Στις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων, περιβαλλοντικό εξοπλισμό, καθώς και αναβαθμίσεις στο σύστημα επεξεργασίας νερού.

Το 2016, η Εταιρεία αναμένει να επεξεργάζεται 220.000 τόνους μεταλλεύματος με απόδοση 6,2% μόλυβδο, 10,0% ψευδάργυρο και 163 γραμμάρια άργυρο ανά τόνο. Η διατήρηση του κεφαλαίου για το 2016 αναμένεται να είναι 10 εκατομμύρια $.

Το ορυχείο Μαύρων Πετρών σήμερα έχει μια ζωή περίπου τρία χρόνια με βάση τα γνωστά- αποδεδειγμένα και τα πιθανά αποθέματα. Υπάρχει το γεωλογική δυναμικό για την επέκταση των πόρων στις Μαύρες Πέτρες και την επέκταση της ζωής του ορυχείου, όμως, προκειμένου να οριοθετηθούν οι πρόσθετοι πόροι, θα απαιτηθεί ανάπτυξη της εξόρυξης και γεωτρήσεις με εκτιμώμενο κόστος $ 25 εκατομμύρια για τα επόμενα τρία χρόνια, υποθέτοντας την έγκαιρη έκδοση οποιωνδήποτε αδειών που μπορεί να απαιτηθούν.

Πέραμα

Η μηχανικής έρευνα ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του 2015 για το Πέραμα και το έργο πέρασε σε φάση φροντίδας και συντήρησης εν αναμονή της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Το 2015, δαπανήθηκε συνολικά 1 εκατομμύριο $ για το έργο του Περάματος.

 

 

Η ELDORADO GOLD ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

VANCOUVER, BC : OCTOBER 30 - 2009 - - Paul Wright, president and CEO of Eldorado Gold in Vancouver Friday, October 30, 2009.  (Glenn Baglo / Vancouver Sun ) (  Scott Simpson story  ) [PNG Merlin Archive]

Σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, η εταιρεία Eldorado Gold, η οποία μαζί με τη θυγατρική της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει αναλάβει την εκμετάλλευση των μεταλλείων Κασσάνδρας, έδωσε στη δημοσιότητα δελτίο τύπου με το οποίο ανακοινώνει τις προθέσεις της σχετικά με το μέλλον της μεγάλης επένδυσης στην ΒΑ Χαλκιδική. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει κάποιες από τις φημολογούμενες αλλαγές στα επενδυτικά της εταιρείας σχέδια στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση ξεκινάει θυμίζοντας πως για να ολοκληρωθεί η κατασκευή και ανάπτυξη των μεταλλευτικών έργων στη Χαλκιδική, απαιτείται η χορήγηση μίας σειράς αδειών και εγκρίσεων ρουτίνας από διάφορες Δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. H Ελληνικός Χρυσός έλαβε την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων το 2011, όμως από το 2012 το Υπουργείο και άλλες υπηρεσίες δεν έχουν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, κυρίως ως αποτέλεσμα των προσπαθειών επηρεασμού τους από ομάδες αντιτιθέμενες σε επενδύσεις. Το 2015 μάλιστα, το Υπουργείο ανακάλεσε ή ανέστειλε ορισμένες από τις υπάρχουσες άδειες της Ελληνικός Χρυσός, γεγονός το οποίο είχε αρνητική επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα και στον προϋπολογισμό της Εταιρείας για την υλοποίηση της επένδυσης.

Η Ελληνικός Χρυσός αναγκάστηκε να προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να διευθετηθούν αυτές οι καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί αποφάσεις που δικαίωσαν την εταιρεία ενώ άλλες εκκρεμούν. Η έκδοση της άδειας δόμησης που θα επέτρεπε στην Ελληνικός Χρυσός να ολοκληρώσει την κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές, έχει καθυστερήσει πάνω από τρία χρόνια.

Η Ελληνικός Χρυσός αδυνατεί στην παρούσα φάση να ολοκληρώσει τα επενδυτικά της σχέδια στη Χαλκιδική λόγω των πράξεων ή και των παραλείψεων του Υπουργείου και άλλων Δημόσιων υπηρεσιών αναφορικά με την έγκαιρη έκδοση αδειών και εγκρίσεων ρουτίνας που δεν είναι μόνο νόμιμη αλλά και συμβατική υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εταιρεία έχει λάβει τις εξής αποφάσεις:

Έργο Σκουριών (Χαλκιδική)

Η κατασκευή και οι εργασίες ανάπτυξης στο έργο των Σκουριών (όπου έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολ.), θα ανασταλούν άμεσα. Θα εξακολουθήσουν όμως να πραγματοποιούνται εργασίες προστασίας του περιβάλλοντος και δράσεις φροντίδας και συντήρησης με σκοπό τη διασφάλιση του περιβάλλοντος και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στο εργοτάξιο, με μηνιαίο κόστος 1 εκατομμύριο δολ. περίπου.

Έργο Ολυμπιάδας (Χαλκιδική)

Ως μέρος της Φάσης 2 του Έργου της Ολυμπιάδας, το υπόγειο μεταλλείο είναι έτοιμο για την παραγωγή μεταλλεύματος ποσότητας 385.000 τόνων περίπου ετησίως. Από το πρώτο τρίμηνο του 2017, το μετάλλευμα από το μεταλλείο θα κατεργάζεται στο εργοστάσιο της Ολυμπιάδας, του οποίου η ανακατασκευή κόστους 55 εκατομμυρίων δολ. περίπου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016. Όμως, τα σχέδια ανακατασκευής εξαρτώνται από τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας εγκατάστασης από το Υπουργείο. Το Δεκέμβριο 2015, η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε στο Υπουργείο όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να λάβει την άδεια, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός 60 ημερών από την ημέρα υποβολής των εγγράφων σύμφωνα με την Ελληνική μεταλλευτική νομοθεσία. Σε περίπτωση που το Υπουργείο δεν εκδώσει την άδεια εγκατάστασης μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016, η Ελληνικός Χρυσός θα αναγκαστεί να αναστείλει όλες τις εργασίες κατασκευής και ανάπτυξης και στο Έργο της Ολυμπιάδας. Να σημειωθεί πως περίπου 500 άνθρωποι εργάζονται σήμερα στο Έργο της Ολυμπιάδας.

Μεταλλείο Στρατωνίου (Χαλκιδική)

To μεταλλείο Στρατωνίου επί του παρόντος έχει ζωή τριών ετών βάσει των αποδεδειγμένα γνωστών και πιθανών αποθεμάτων. Υπάρχουν γεωλογικές δυνατότητες επέκτασης των πόρων και παράτασης της ζωής του μεταλλείου, όμως η διαπίστωση των πρόσθετων πόρων απαιτεί ανάπτυξη της εξόρυξης και εκτέλεση προγράμματος γεωτρήσεων με εκτιμώμενο κόστος 25 εκατομμύρια Δολ. ΗΠΑ τα επόμενα τρία χρόνια, με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες άδειες. Η Eldorado βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης της υλοποίησης του προγράμματος αυτού υπό το πρίσμα του επενδυτικού κλίματος που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα.

Έργα Περάματος και Σαπών (Θράκη) 

Η έγκριση από το Υπουργείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου του Περάματος και μίας άδειας γεωτρήσεων που απαιτείται για το έργο των Σαπών στη Θράκη, Βορειανατολική Ελλάδα, είναι σε εκκρεμότητα για πάνω από δύο έτη. Η Εταιρεία αποφάσισε να θέσει και τα δύο έργα σε επίβλεψη και συντήρηση κρατώντας τις δαπάνες στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για τη διαφύλαξη των τίτλων και δικαιωμάτων της στα δύο έργα.

Ο Paul N. Wright, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado, σχολίασε:

«Η Eldorado υπήρξε και παραμένει ένας αφοσιωμένος, υπεύθυνος και υπομονετικός εταίρος προς την Ελληνική κυβέρνηση και προς τους ανθρώπους των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε. Τα έργα έχουν αξιόλογη προοπτική με αποδεδειγμένα σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Σε αυτήν τη φάση, θα προτιμούσαμε να δημιουργούμε περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να προωθούμε την κατασκευή και ανάπτυξη των έργων μας στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα, στη Χαλκιδική καθώς και των μεταλλείων μας στη Θράκη. Έχουμε, όμως ταυτόχρονα, καθήκον απέναντι σε όλους τους μετόχους και κοινωνικούς εταίρους μας και οι σημαντικοί κίνδυνοι στο χρονοπρόγραμμα και στη διαδικασία που δημιουργήθηκαν από το Ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή από το να μειώσουμε τις δραστηριότητές μας και το προσωπικό.

Από το 2012, δημιουργήσαμε σχεδόν 2.000 άμεσες θέσεις εργασίας στη χώρα και επενδύσαμε πάνω από 700 εκατομμύρια δολ. για την ανάπτυξη των έργων στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα – συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής φόρων ποσού άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο. Στη Χαλκιδική, έχουμε την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κοινωνικών εταίρων της περιοχής. Επιπλέον, έχουμε μία σειρά δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Ελλάδα με αρμοδιότητα σε διοικητικά και περιβαλλοντικά θέματα, που επικυρώνουν την ακεραιότητα των αδειών μας. Εντούτοις, από τις αρχές του 2015, το Υπουργείο έχει υιοθετήσει μία ανοιχτά συγκρουσιακή στάση απέναντι στην επιχείρησή μας και στις επενδύσεις μας, η οποία είχε αρνητική επίπτωση στο χρονοπρόγραμμα και στον προϋπολογισμό μας για την ανάπτυξη των μεταλλευτικών μας έργων στη Χαλκιδική.  

Έχουμε λειτουργήσει με καλή πίστη και η Ελληνικός Χρυσός έχει συμμορφωθεί με όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις της, όμως, λόγω των δυσμενών συνθηκών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, είναι συνετό να μειώσουμε την επένδυση κεφαλαίων στην Ελλάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ελπίζουμε να επαναρχίσουμε τις ανασταλείσες δραστηριότητες και τα επενδυτικά σχέδιά μας στην Ελλάδα μόλις έγκαιρα χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες και υπάρξει μία πραγματική σχέση συνεργασίας στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και του Ελληνικού Δημοσίου».

Ο Paul Wright και η Διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός θα δώσουν συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα, την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 στις 11:00 π.μ. για να συζητηθούν τα τροποποιημένα επενδυτικά σχέδια της Eldorado στην Ελλάδα. Η ομιλία του Paul θα είναι διαθέσιμη λίγο μετά τη συνέντευξη τύπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eldoradogold.com.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ: KAI META THN ELDORADO, ΤΙ;

Ελληνικός Χρυσός 2015Το ανέκδοτο που περιμένουμε να ακούσουμε είναι τον ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει να καταγγέλλει την «επαίσχυντη καπιταλιστική εργοδοσία που στερεί από τους εργαζόμενους το δικαίωμα στη δουλειά», για μια επένδυση που πολεμά να κλείσει με νύχια και με δόντια εδώ και χρόνια…

Να εξετάσουμε το χειρότερο σενάριο… Έστω πως ο Σκουρλέτης, ο Τσιρώνης, η Ιγγλέζη, ο Τόλης, ο Ζουμπάς, ο «αντιμνημονιακός» ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι συνοδοιπόροι τους καταφέρνουν τελικά να αναγκάσουν τους Καναδούς να κλείσουν τη στρόφιγγα των κεφαλαίων που εισρέουν τα τέσσερα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει Τάσος Τέλλογλου σε άρθρο του στο protagon.gr (δες εδώ), «τις μέρες των γιορτών απολύθηκαν 30 εργαζόμενοι και, αν η επένδυση σταματήσει, σε πρώτη φάση θα χαθούν άλλες 600 από τις 2.000 θέσεις εργασίας. Και αυτό θα συμβεί επειδή, αν δεν υπάρχει αδειοδότηση για επεξεργασία του μεταλλεύματος, τότε το προϊόν της εξόρυξης θα αποστέλλεται στην Κίνα ή σε γερμανική εταιρία με έδρα τη FYROM».

Δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση, αν συνεχιστεί η παραδοσιακή εκμετάλλευση χωρίς την κατασκευή της μεταλλουργίας, το ένα τρίτο σχεδόν των εργαζομένων θα μείνει χωρίς αντικείμενο… Άνεργοι δηλαδή…

Και ποιος γνωρίζει αν στα σχέδια των επενδυτών υπάρχει σχέδιο Β, δηλαδή να μην γίνει το εργοστάσιο στις Σκουριές; Υπάρχει τέτοιο business plan που να είναι βιώσιμο; Πολύ αμφιβάλλω, διότι από την αρχή το έργο είχε ξεκινήσει με την προοπτική της ενιαίας επένδυσης. Και σε αυτό ακριβώς προσβλέπουν και οι επενδυτές. Οπότε τι μέλλει γενέσθαι; Υπάρχει περίπτωση να φύγει η Eldorado Gold και να παραμείνει η Ελληνικός Χρυσός; Με τι κεφάλαια;

Βέβαια, σε όλα αυτά θα δοθούν σύντομα απαντήσεις μετά την επίσκεψη του επικεφαλής της Eldorado Gold στην Ελλάδα και τις επαφές του με τους εδώ αρμοδίους. Γεγονός είναι ένα: Τα ψέματα τελειώνουν κάποτε και όλοι έρχονται αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους. Και εδώ οι ευθύνες για ενδεχόμενη ματαίωση της επένδυσης είναι μεν μονομερείς, αλλά πολλές και καταμερισμένες σε πολλούς…Και το άλλο σίγουρο είναι πως σε περίπτωση επαλήθευσης του χειρότερου αυτού σεναρίου, δεν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα να αναπληρωθεί αυτή η χαμένη ευκαιρία με τις αστειότητες που ξεφουρνίζουν κατά καιρούς κυβερνητικά στελέχη περί εναλλακτικού τουρισμού, ανάπτυξης με φασολάκια πράσινα ή κίτρινα, με καλλιέργειες κλωστικής κάνναβης και με τη συλλογή αρωματικών φυτών.

Το ανέκδοτο που περιμένουμε να ακούσουμε είναι τον ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει να καταγγέλλει την «επαίσχυντη καπιταλιστική εργοδοσία που στερεί από τους εργαζόμενους το δικαίωμα στη δουλειά», για μια επένδυση που πολεμά να κλείσει με νύχια και με δόντια εδώ και χρόνια…

 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ…

PLINTIRIO-20150525-052Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συγκυβερνώντες εταίροι του έχουν κάνει πολλά λάθη… Λάθη που –αν δεν αλλάξουν πορεία και δεν ξεφύγουν από τις εμμονές τους–, προφανώς θα τους στοιχίσουν μαθηματικά τις επόμενες εκλογές…

Το μεγαλύτερο όμως λάθος της κυβέρνησης θα είναι αυτό που επιδιώκει μετά μανίας να επιτύχει ο… «βαθύς ΣΥΡΙΖΑ», αυτοί που αποκαλώ (χαϊδευτικά) …ταλιμπάν. Να κλείσουν τις Σκουριές για να αποδείξουν –κυρίως στον εαυτό τους–, πως έχουν απομείνει κάποιες «κόκκινες γραμμές» και για να σώσουν την υπόληψη κάποιων βουλευτών, βουλευτριών και υπουργών που έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα.

Αλλά κάτι διαφεύγει από όλους αυτούς τους όψιμους οικολόγους αριστερούς, που ανακάλυψαν την οικολογία, τα αρχέγονα δάση, την τοξική σκόνη, τον τρεμολίτη, τους υδροφόρους ορίζοντες και τους δήθεν εθνικο-ταξικούς αγώνες μέσα από τα μπλογκ και τα άρθρα οικοπεδολάγνων ντόπιων που είχαν βλέψεις για άλλου είδους ανάπτυξη και τρέμανε μη χάσει η γη την αξία της λόγω της μεταλλευτικής. Και αυτό είναι πως ο λαός μπορεί να έχει σε μερικές περιπτώσεις περιορισμένη μνήμη (τρανταχτό παράδειγμα η …δεύτερη φορά αριστερά που μας ταλαιπωρεί), αλλά η αγορά –και ειδικά η διεθνής αγορά–, δεν ξεχνάει και δεν συγχωρεί…

Αν κάνει το λάθος η κυβέρνηση και μετατρέψει τη χώρα σε επενδυτική έρημο, διώχνοντας επενδυτές όπως οι Καναδοί της Eldorado, (όπως έδιωξε την Coca-Cola και άλλους που προτίμησαν άλλες χώρες να μεταφέρουν τα εργοστάσια ή την έδρα τους), η Ελλάδα θα μπει στην μαύρη λίστα των επενδυτών και αυτό που περιμένουμε να καταλαγιάσει σε –ας μη γελιόμαστε– 5-6 χρόνια, δηλαδή η συνεχής ύφεση, θα κρατήσει τουλάχιστον μια δεκαετία και βάλε… Και η επαναφορά θα είναι επώδυνα αργή.

Εν τω μεταξύ η διγλωσσία της κυβέρνησης Τσίπρα καλά κρατεί… Ο ίδιος ο υπουργός υποδομών μυξοκλαίει στη βουλή επειδή υπέγραψε λέει με «πόνο ψυχής»(sic) την παραχώρηση εκμετάλλευσης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων!!! Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έξω απευθύνει εκκλήσεις προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να έρθει στην Ελλάδα να επενδύσει και μέσα αφήνει ανεξέλεγκτους τους υπουργούς του να χαριεντίζονται με τύπους όπως ο Απόστολος «Τόλης» Παπαγεωργίου και με «εκπροσώπους επιτροπών αγώνα», των οποίων λες και η ζωή είναι αφιερωμένη να καταστρέψουν τη μεγαλύτερη παραγωγική επένδυση που έχει έρθει σε αυτή τη χώρα. Υπουργοί αψηφούν εγκεκριμένες μελέτες και στοιχεία κρατικών υπηρεσιών και εξετάζουν «στοιχεία» που τους προσκομίζουν ιδιώτες!!!

Δεν γνωρίζω τι άλλο θα δούμε ακόμη, αλλά –ειλικρινά– ελάχιστα πράγματα προερχόμενα από αυτή την κυβέρνηση θα μπορούσαν να μου προκαλέσουν έκπληξη πλέον…

 

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Efemcukuru-dry-stack-tailingsΌσοι ασχολούνται με τα μεταλλευτικά ζητήματα εντός και εκτός Ελλάδος γνωρίζουν ότι η γειτονική Τουρκία είναι μια χώρα που αξιοποιεί τον ορυκτό πλούτο της. Συγκαταλέγεται μάλιστα στις κυριότερες χρυσοπαραγωγούς χώρες της υφηλίου.

Είναι επίσης γνωστό, πως η Τουρκία είναι εξαιρετικά φιλική σε ιδιωτικές επενδύσεις, σε τέτοιο βαθμό που οι ίδιοι οι επενδυτές το αναγνωρίζουν και το προβάλλουν θετικά σε κάθε ευκαιρία.

Το βίντεο που ακολουθεί ανήκει θα μπορούσαμε να πούμε σ’ αυτή την κατηγορία. Είναι ένα βίντεο που έχει ανέβει στην επίσημη ιστοσελίδα της Eldorado Gold, όπου προβάλλονται τα δυο μεγάλα μεταλλεία χρυσού που λειτουργεί τα τελευταία 20 χρόνια.

Το ορυχείο του Κίσλανταγκ που βρίσκεται στην επαρχία Ουσάκ είναι το μεγαλύτερο ορυχείο χρυσού στην Ευρώπη και το ορυχείο του Εφεμτσουκουρού που βρίσκεται έξω από την Σμύρνη.

Πέρα από την επισήμανση των ποικίλων δράσεων που έχει κάνει η Eldorado Gold τόσο σε επιχειρησιακό όσο και στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη γειτονική χώρα, υπάρχει μια λεπτομέρεια που μας έμεινε ως κορυφαία εντύπωση.

Είναι αυτή που αναφέρει στο 27ο δευτερόλεπτο του βίντεο: “We went from feasibility to production in only 3 years”. Τουτέστιν μεθερμηνευόμενον: “Πήγαμε από τις οικονομοτεχνικές μελέτες στην παραγωγική διαδικασία μέσα σε μόλις 3 χρόνια”.

Να συγκρίνουμε την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας για να αδειοδοτηθεί και να προχωρήσει μια αντίστοιχη μεταλλευτική επένδυση στην ΒΑ Χαλκιδική μέχρι να φτάσει στην παραγωγική διαδικασία;

Ας το αφήσουμε καλύτερα. Ο ορισμός της καθυστέρησης και της στασιμότητας. Έχουμε κλείσει 10 ολόκληρα χρόνια συμπεριλαμβανομένου τις αδειοδοτήσεις και τις δικαστικές εκκρεμότητες στο ΣτΕ χωρίς να έχει ολοκληρωθεί καν το κατασκευαστικό σκέλος της επένδυσης. Και μετά λένε οι κυβερνώντες μας πως θέλουν επενδύσεις… Μάλλον για εσωτερική κατανάλωση το λένε.

Δεν πειράζει. Οι Ελληνικές κυβερνήσεις έχουν λύσεις… Ας είναι καλά τα δημοσιονομικά ισοδύναμα και ζωή να χουμε να εκπληρώνουμε τα προ και τα ύστερο απαιτούμενα μέτρα για κάθε δόση από τους δανειστές..

Δείτε το βίντεο εδώ:    https://www.youtube.com/watch?v=R16wWT2slbs

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, 9/11/2015]