ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κοινοποίηση 2015 /2023 Πυροσβεστικής Διάταξης – Υποχρεωτικός Καθαρισμός οικοπεδικών χώρων

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας και την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 2549, τεύχος Β’, της 19.04.2023, δημοσιεύθηκε η 20η 2023 επικαιροποιημένη Πυροσβεστική Διάταξη.

  1. Με την έκδοση της 20η 2023 Πυροσβεστικής Διάταξης ρυθμίζεται η υποχρέωση των πολιτών, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό, και να συντηρούν αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, των εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και των εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της
  2. Αποσαφηνίζεται η έννοια του «καθαρισμού», ο οποίος περιλαμβάνει : (α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, (β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. (γ.) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου, (δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους. (ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων, καθώς και εύφλεκτων απορριμμάτων εντός των ως άνω χώρων, (στ) Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Αναγράφεται η οφειλή των υπόχρεων να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση τους.

4.Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των Δήμων σχετικά με την ενημέρωση των υπόχρεων για καθαρισμό, την διενέργεια τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και την διαδικασία αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο Δήμο σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους υπόχρεους 5. Καθορίζονται οι κυρώσεις στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στους οποίους επιβάλλεται το πρόστιμο της υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 266 του ν.5037/2013 (Α΄78).

Ο Διοικητής – Διαμαντής Β. Ταραζάς, Αντιπύραρχος

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 4/7/2023]