ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη , Στέλιος Βαλιάνος, με τη 1212/02-09-2019 απόφασή του ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αριστοτέλη, με θητεία από 02-09-2019 μέχρι 31-08-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 

Τον κ. Νικόλαο Αυγερινό καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, τον κ. Αλέξιο Αντωνίου, τον κ. Γεώργιο Θαλασσινό και τον κ. Γεώργιο Κούκο.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 

α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Αυγερινού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κούκος, 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αλέξιου Αντωνίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θαλασσινός, 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Θαλασσινού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Αυγερινός, 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Κούκου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Αυγερινός. 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Αυγερινός, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Κούκο.

Διαβάστε εδώ λεπτομερώς τις αρμοδιότητες τις οποίες τους μεταβιβάζει:

 

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com/, 5/9/2019]