ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – CR INSTITUTE, ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρό αποτύπωμα 10 ετών στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΕ, ΤΟΝ CR INDEX

Tο Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που εκπροσωπεί αποκλειστικά τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Business in the Community CR INDEX 2017-2018 (BITC), τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προάγει την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα.

Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου, που πρόσφατα συμπλήρωσε 10 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, είναι να παρέχει στις ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους.

Περισσότερες από 50 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, που απασχολούν στην Ελλάδα χιλιάδες εργαζομένους και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, έχουν συμμετάσχει έως σήμερα στην αξιολόγηση του CR Index.

Επιπλέον, οι δράσεις του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν ανάπτυξη και διαχείριση επιμορφωτικών πρωτοβουλιών, διοργάνωση βραβεύσεων και εκδηλώσεων, συμμετοχή σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, ακαδημαϊκά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά δίκτυα άλλων χωρών και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Με σκοπό να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να μεταφέρει κατάλληλα προσαρμοσμένες για το ελληνικό πλαίσιο γνώσεις και τεχνικές, το Ινστιτούτο αναπτύσσει συνέργειες με διεθνείς φορείς εγνωσμένου κύρους. Προσφάτους, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έγινε πλήρες μέλος του CSR360 Global Partnership Network (CSR360 GPN), του διεθνούς δικτύου εταίρων του BITC. Αποτελείται από 133 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε 67 χώρες και ως κύριο στόχο του έχει την προώθηση της ΕΚΕ μέσω της στενής συνεργασίας των μελών του και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και μεθόδων. Σημειώνεται ότι το Ινστιτούτο διοικείται από επταμελές δ.σ., πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Δημ. Μαύρος.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (CR INDEX)

Ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια. Αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μιας σειράς διαβουλεΰσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενο μέρη.

Στην Ελλάδα Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) εκπροσωπείται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εδώ και 10 χρόνια, με στόχο την παροχή στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους οργανισμούς του πιο αναγνωρισμένου εργαλείου αξιολόγησης και σημείου αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ με βάση τα διεθνή κριτήρια. Σημειώνεται ότι ο Δείκτης δεν εξετάζει συγκεκριμένες δράσεις, αλλά τη συνολική στρατηγική της εταιρείας σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζομένους και την αγορά.

ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ

Ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) είναι ένα σύγχρονο στρατηγικό εργαλείο που μετρά την απόδοση των επιχειρήσεων και την επίδρασή τους:

  • Στην κοινωνία
  • Στο περιβάλλον
  • Στην αγορά και στους καταναλωτές
  • Στους εργαζομένους

Η έρευνα αξιολόγησης εξετάζει τέσσερις βασικούς τομείς διαχείρισης (κοινωνία, περιβάλλον, αγορά και χώρος εργασίας) και έξι βασικούς τομείς επιδράσεων (3 περιβαλλοντικούς και 3 κοινωνικούς).

Η έρευνα χωρίζεται σε πέντε ενότητες, καθεμία από τις οποίες έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη συνολική βαθμολογία. Πρόκειται για την εταιρική στρατηγική, την ενσωμάτωση, τη διαχείριση, τους τομείς επίδρασης και τη δημοσιοποίηση. Στη διαδικασία αξιολόγησης του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index), ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιθεωρούν με βάση τα παραπάνω κριτήρια τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στους συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze. Από το 2012 ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) συμπεριέλαβε το ανώτερο επίπεδο διάκρισης, Diamond. Οι ερωτήσεις για το επίπεδο αυτό είναι προαιρετικές, ανεξάρτητες της υπόλοιπης αξιολόγησης, και απευθύνονται στις εταιρείες που βρίσκονται στα επίπεδα Platinum και Gold.

CRI PASS

Για να διευκολύνει τις μικρομεσαίες αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και θέλουν να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήματά της, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης ανέπτυξε πριν από 4 χρόνια ένα ειδικό διαγνωστικό εργαλείο, το CRI Pass, σε συνεργασία με ανεξάρτητους ειδικούς και με βάση διεθνή standards και πρακτικές. Ήδη περισσότερες από 10 ελληνικές αλλά και πολυεθνικές εταιρείες έχουν συμμετάσχει στο CRI Pass.

To CRI Pass δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια υπεύθυνη επιχείρηση με στόχο να αναγνωριστεί για την εφαρμογή της Εταιρικής Υπευθυνότητας και να την ενσωματώσει ορθότερα στη στρατηγική, στη δομή και λειτουργία της. Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση προετοιμάζεται για τον απαιτητικότερο Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index).

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στον Δείκτη αυτό λαμβάνουν επίσης feedback report με αναφορά στα δυνατά τους σημεία, σε τομείς που χρήζουν βελτίωσης και προτάσεις μελλοντικών ενεργειών.

Επισημαίνεται πως οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στην αξιολόγηση του εργαλείου CRI Pass όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου διαρκεί έναν μήνα.

ΟΙ 12 ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Mε εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια επίσημη Τελετή Βράβευσης του Ινστιτούτου για τις 12 εταιρείες που πέρασαν επιτυχώς την αξιολόγηση και έλαβαν ειδική τιμητική διάκριση για τις κορυφαίες επιδόσεις τους στην Εταιρική Υπευθυνότητα το 2017-2018, σύμφωνα με τον CR Index, τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης, και το CRI Pass.

Την επίσημη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, προλόγισε η υπουργός Τουρισμού, κυρία Έλενα Κουντουρά. Για 10η συνεχή χρονιά, στην υψηλής προστιθέμενης αξίας διοργάνωση, που προσέλκυσε πλήθος εκπροσώπων από την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, θεσμικών οργάνων και εκπροσώπων των ΜΜΕ, ανακοινώθηκε η τελική κατάταξη των εταιρειών οι οποίες πέρασαν επιτυχώς την απαιτητική αξιολόγηση του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index), η οποία βασίζεται στα διεθνή αυστηρά κριτήρια του Bussiness in the Community και εξετάζει τον βαθμό στον οποίο η εταιρεία έχει εντάξει υπεύθυνες πρακτικές στη λειτουργία της στους τομείς Κοινωνία, Περιβάλλον, Αγορά και Εργαζόμενοι. Επιπλέον, δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις ανά πυλώνα αξιολόγησης, βραβείο για καλύτερη επίδοση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς και ειδικοί έπαινοι για διαχρονική συμμετοχή.

Η φετινή απονομή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ινστιτούτο πρόσφατα συμπλήρωσε 10 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, έχοντας βοηθήσει περισσότερες από 50 εταιρείες από 12 διαφορετικούς κλάδους να συστηματοποιήσουν και να αναπτύξουν τη στρατηγική τους στην Εταιρική Υπευθυνότητα. Οι εταιρείες αυτές εκπροσωπούν το 18% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Να σημειωθεί ότι φέτος το Ινστιτούτο απένειμε το τέταρτο DIAMOND, την κορυφαία διάκριση του θεσμού, στην Εθνική Τράπεζα. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης, πρόεδρος του δ.σ.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν ο Όμιλος ΟΤΕ και υποστηρικτές το PRC Group/The Management Ηouse, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και η Palladian.

[ΠΗΓΗ: Forbes, 1/6/2018]