ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ELDORADO GOLD

Παρέμβαση για την οριστική επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος για την τελεσίδικη αδειοδότηση της εταιρίας Eldorado Gold έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Συγκεκριμένα, ο κ. Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολές στον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, τον υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Σταθάκη και στη διοίκηση της εταιρίας Eldorado Gold, προτείνοντας να αναλάβει το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών τη διαιτησία μεταξύ της εταιρίας Eldorado Gold και του ελληνικού Δημοσίου, με την εξειδικευμένη υπηρεσία που διαθέτει το Επιμελητήριο, και παρέχει το αρμόδιο κέντρο του, Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, μία τέτοια εξέλιξη στην υπόθεση θα έδινε άμεση λύση στο πρόβλημα, καθώς όπως εξήγησε, η απόφαση της διαιτησίας εκ του νόμου καθίσταται σεβαστή και άμεσα εφαρμόσιμη. Σημειώνεται ότι η  Ελληνική Πολιτεία και η Eldorado Gold έχουν αποδεχθεί την προσφυγή σε διαιτησία, αλλά η όλη διαδικασία καθυστερεί. Το ΕΒΕΑ έχει τη δυνατότητα να αναλάβει και να επισπεύσει την επίλυση του ζητήματος.

Επισυνάπτεται αναλυτικά η επιστολή του προέδρου της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ:

«Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών λειτουργεί από το 1979 (Π.Δ. 31/1979) Μόνιμη Διαιτησία με την έννοια της οργάνωσης και παρακολούθησης των διαδικασιών της επίλυσης εξωδίκως κάθε εμπορικής διαφοράς μέσω Διαιτητικού Δικαστηρίου και καταλόγου Διαιτητών εγκεκριμένων από την Διοικητική Επιτροπή του ΕΒΕΑ, ο οποίος ανασυντάσσεται κάθε δύο χρόνια και περιλαμβάνει ειδικότητες από όλο το φάσμα του δικαίου, ώστε  να καλύπτει κάθε αντικείμενο εμπορικής διαφοράς.

Η εκδίκαση των υποθέσεων, που άγονται ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου του ΕΒΕΑ γίνεται με χρονικά σύντομες διαδικασίες και κατά την πρακτική, που ακολουθείται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με χαλαρές, ευσύνοπτες αλλά ολοκληρωμένες και πλήρεις συνθήκες παράστασης, είτε με πληρεξούσιους δικηγόρους  είτε και άνευ αυτών. Η ανάπτυξη των εκατέρωθεν ισχυρισμών και η κατάθεση εγγράφων προτάσεων και αποδεικτικών μέσων γίνονται, κατά κανόνα, σε μια μόνο δικάσιμο, ενώ η απόφαση, που είναι τελεσίδικη, εκδίδεται μέσα σε ένα τρίμηνο από την δικάσιμο της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου του ΕΒΕΑ δεν έχουν ακυρωθεί από το Εφετείο Αθηνών, που καλείται ενίοτε να ερευνήσει την νομιμότητα της όλης διαδικασίας.

Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνει την δίκαιη και αιτιολογημένη επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρόνο, που δεν ξεπερνά συνολικά το εξάμηνο, εδραιώνει σταθερότητα δικαίου και ασφάλεια στις συναλλαγές, αφού κάθε συμβαλλόμενο μέρος γνωρίζει τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις του, και αποτρέπει τις εξαιρετικά χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες της κρατικής δικαιοσύνης.

Προκειμένου να υπαχθεί μια εμπορική διαφορά στην διαδικασία επίλυσής της με την Μόνιμη Διαιτησία του ΕΒΕΑ, θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη διαιτητική ρήτρα, που έχει ως εξής :  «Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι επιθυμούν την εξωδικαστική επίλυση της οποιασδήποτε  διαφοράς τους, που γεννάται από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασής τους, μέσω της Μόνιμης Διαιτησίας του Εμπορικού και  Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατά το ΠΔ 31/1979».

Μέσα στα ανωτέρω γενικά πλαίσια, η αναφυείσα διένεξη μεταξύ της αλλοδαπής εταιρείας «ELDORADO GOLD» και της Ελληνικής Πολιτείας, που υπάγεται στις αρμοδιότητες του ΕΒΕΑ και του Διαιτητικού του Δικαστηρίου, μπορεί να επιλυθεί κατά τρόπο δίκαιο και ικανοποιητικό και για τις δύο πλευρές, σύμφωνα με τις αρχές και της εγγυήσεις της διαιτητικής δίκης του ΕΒΕΑ, και να δοθεί ένα σύντομο και οριστικό τέλος, χωρίς άσκοπες χρονοτριβές  και χωρίς συντήρηση των εκατέρωθεν παραπόνων και διενέξεων, προκειμένου να διασφαλισθεί ένα απόλυτα νόμιμο και σύμφωνο με τους κανόνες του Δικαίου μέλλον της όλης υπόθεσης».