ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στα πλαίσια των κινήτρων για εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, εξομοιώνεται ο τρόπος υπολογισμού των μισθωμάτων που καταβάλλουν οι λατομικές επιχειρήσεις για τα αδρανή υλικά που εξορύσσονται ως παραπροϊόντα, με τα αντίστοιχα μισθώματα λατομείων αδρανών υλικών του νομού ή της περιφέρειας. Η ρύθμιση γίνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης. Καταργούνται επίσης οι αναχρονιστικές διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα με τις οποίες δινόταν η εξουσία στον υπουργό να υποχρεώνει τους εκμεταλλευτές μεταλλείων να προμηθεύουν με το σύνολο των εξορυσσόμενων προϊόντων ελληνικές μεταλλουργικές βιομηχανίες και αντίστοιχα του Υπουργικού Συμβουλίου να υποχρεώνει σε αναγκαστική εκμίσθωση των μεταλλείων από ελληνικές βιομηχανίες.

[ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 07/05/2014]