ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)μια σειρά διαδικτυακών ενημερωτικών δράσεων, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2024. Οι δράσεις απευθύνονται κυρίως σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, αποφοίτους, καθώς και στους γονείς/κηδεμόνες τους.

Σκοπός των δράσεων είναι η έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση των μαθητών/τριών για τις εκπαιδευτικές επιλογές τους, τη μετάβασή τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, τις προοπτικές σπουδών και τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Οι θεματικές ενότητες των διαδικτυακών δράσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Παρουσιάσεις Σχολών και Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, Σχολών, Ακαδημιών
  • Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
  • Μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο & από την Α’ στη Β’ τάξη Λυκείου
  • Παρουσίαση ΕΠΑ.Λ.: Τομείς – Ειδικότητες
  • Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (Μ.Ν.Α.Ε.)
  • Μετά τη Γ’ ΕΠΑ.Λ.: Πανελλαδικές ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία, Δημόσια Ι.Ε.Κ., Αγορά Εργασίας
  • Παρουσίαση του Νέου Νομοσχεδίου για την «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»
  • Διαχείριση Σταδιοδρομίας με τα εργαλεία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Τα αναλυτικά προγράμματα κάθε δράσης και οι αντίστοιχοι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για την παρακολούθηση των διαδικτυακών παρουσιάσεων θα αποσταλούν εγκαίρως στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν αρμοδίως στις σχολικές μονάδες 

αρμοδιότητάς τους.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 19/12024]