ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο χαλκός αποτελεί μία πρώτη ύλη, στενά συνυφασμένη με τη κυκλικότητα και την πράσινη μετάβαση και αυτό γιατί είναι ένα υλικό που ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται στο 100% και προσφέρεται για λύσεις που  βοηθούν προς τη πράσινη μετάβαση όπως η κατασκευή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση κλπ.

Η Ελλάδα είναι πλούσια σε κοιτάσματα χαλκού, και η Ελληνικός Χρυσός μέσα από την επένδυση των μεταλλείων στις Σκουριές επιδιώκει να καταξιωθεί ως μια από τις κορυφαίες μεταλλευτικές εταιρείες στην Ευρώπη, μετατρέποντας τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας σε πηγή ευημερίας για όλους.

Οι Σκουριές αποτελούν ένα στρατηγικό επενδυτικό έργο που θα συνεισφέρει στην αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας σε χαλκό. Η παγκόσμια ζήτηση για τον χαλκό αναμένεται να αυξηθεί κατά 93% έως το 2035 λόγω της αυξημένης ζήτησης για παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, για την κατασκευή ΑΠΕ αλλά και για τις κατασκευές γενικότερα.

Πιο συγκεκριμένα, στην ηλεκτροκίνηση αναμένεται αύξηση της ζήτησης του χαλκού 311% σε σχέση με το 2022, στις ΑΠΕ 45,5% και στις κατασκευές 12,5%, σύμφωνα με το International Copper Association.

Με εξασφαλισμένη λοιπόν τόσο τη χρηματοδότηση όσο και κάθε είδους αδειοδότηση, το έργο των Σκουριών εισέρχεται σε φάση κατασκευαστικής ολοκλήρωσης 2,5 ετών μέσω πρόσθετων επενδύσεων 845 εκατ. δολαρίων, οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν άμεσα περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας στις κατασκευές και επιπλέον 1.400 κατά την πλήρη λειτουργία του μεταλλείου.

Η συνολική διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι περίπου 20 έτη και προβλέπεται να έχει ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 140.000 ουγγιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού.

Στα σημαντικότερα τεχνικά υποέργα του έργου των Σκουριών είναι:

  • Ανέγερση εργοστασίου εμπλουτισμού (όπου διαχωρίζεται το εξορυσσόμενο μετάλλευμα) – έχει ολοκληρωθεί
  • Χωματουργικές εργασίες & κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας μεταλλευτικών  εγκαταστάσεων – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
  • Θεμελίωση με πασσάλους μονάδας πρωτογενούς θραύσης και θόλου στέγασης προθραυσμένου μεταλλεύματος – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
  • Κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας νερών μεταλλείου – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
  • Κατασκευή υποσταθμού και δικτύου ηλεκτροδότησης – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
  • Κατασκευή του Χώρου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
  • Κατασκευή καναλιών εκτροπής ομβρίων υδάτων – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
  • Έναρξη εργασιών επιφανειακού ορύγματος – έναρξη στα τέλη 2023
  • Κατασκευή μονάδας φιλτρόπρεσσας για τη διήθηση των τελμάτων – έναρξη στα τέλη 2023
  • Ανάπτυξη υπόγειου μεταλλείου – έναρξη α’ εξάμηνο 2024

Το έργο των Σκουριών έχει σχεδιασθεί για να πληροί τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από πρακτικές όπως η Ξηρή Απόθεση, το νέο Ολοκληρωμένο Συστήμα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων και η Παράλληλη Αποκατάσταση, επιτυγχάνει τη μέγιστη προστασία και τη χαμηλότερη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον.

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο

Η Ελληνικός Χρυσός, καθοδηγούμενη από την Καναδική μητρική της Eldorado Gold, εφαρμόζει παγκόσμια στάνταρντ στους τομείς ESG και μετρά συστηματικά τις επιδόσεις της σε αυτά, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας των ανθρώπων της, βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση και συστηματικό, ανοιχτό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για την ασφαλή και καινοτόμο παραγωγική δραστηριότητα της χωρίς αποκλεισμούς, την ευημερία και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, την υπεύθυνη παραγωγή και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο παρόν και στο μέλλον.

Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), το οποίο αποτελεί ένα εθελοντικό, ενδοεταιρικό σύνολο υποχρεώσεων σχετικών με την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Υγεία & Ασφάλεια, το Περιβάλλον, την Κοινωνία, που προσδιορίζει το ελάχιστο επίπεδο των εταιρικών επιδόσεων σε θέματα Βιωσιμότητας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις απαιτήσεις που έχουν σήμερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχει συμπληρωματικά προβεί στην εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Διαχείρισης (ESMS) που απαρτίζεται από συγκεκριμένες, αναλυτικές διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση και στον μετριασμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων του οργανισμού, όπως αυτές απορρέουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Συνδυαστικά, το SIMS με το ESMS συνθέτουν ένα στιβαρό πλέγμα πολιτικών, διαδικασιών και ανθρώπινων πόρων και ρόλων, ικανών να υλοποιούν σε βάθος χρόνου τη στρατηγική Βιωσιμότητας της εταιρείας, καθιστώντας τον οργανισμό ικανό να ανταποκρίνεται στις πολλές κι επιτακτικές υποχρεώσεις μιας σύγχρονης μεταλλευτικής εταιρείας απέναντι σε ένα ολοένα πιο σύνθετο κι απαιτητικό σύνολο κοινωνικών κι άλλων εταίρων.