ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ «ΒΛΕΠΕΙ» Η ΔΕΗ: ΠΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 97.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Η ΔΕΗ μεταβιβάζει στο Δημόσιο το 40% των εκτάσεων σε λιγνιτικές περιοχές, αξίας 162 εκατ. ευρώ, ώστε να αξιοποιηθούν επενδυτικά στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

H σημερινή συνέλευση της ΔΕΗ με τις αποφάσεις της ουσιαστικά εκκινεί την αξιοποίηση των εκτάσεων όπου η επιχείρηση αναπτύσσει λιγνιτική δραστηριότητα, η οποία σε βάθος χρόνου -σταδιακά έως 2028-  θα εκλείψει.

Ως γνωστόν οι περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και ο Δήμος Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.).

Η ΔΕΗ θα ιδρύσει την 100% θυγατρική με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», στην οποία θα μεταβιβάσει μέρος των εκτάσεων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης, στις οποίες η ΔΕΗ αναπτύσσει σήμερα λιγνιτική δραστηριότητα (ορυχεία και λετουργία λιγνιτικών μονάδων). Η ΔΕΗ θα μεταβιβάσει στη νέα θυγατρική περίπου 97.000 στρέμματα που αποτελούν περίπου το 40% των συνολικών εκτάσεων.

Οι υπόλοιπες εκτάσεις θα παραμείνουν στη ΔΕΗ για να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και έργων αποθήκευσης ενέργειας, ενώ θα συνεχιστεί και η μεταλλευτική δραστηριότητα.

Σε δεύτερη φάση, η ΔΕΗ θα μεταβιβάσει το 100% της ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΑΕ στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ» που έχει συσταθεί από το Δημόσιο. Σύμφωνα με την αποτίμηση της Grant Thornton, η αξία των μεταβιβαζόμενων εκτάσεων ανέρχεται σε 162,2 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι και το μετοχικό κεφάλαιο της ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΑΕ (162.182.483 μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ εκάστη). Προς εξόφληση του ανταλλάγματος, η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ θα πληρώσει τους εργολάβους που θα πραγματοποιούν εργασίες αποκατάστασης επί των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της ΔΕΗ.

Σε τρίτη φάση, η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ θα απορροφήσει τη ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ώστε να καταστεί δικαιούχος των πάσης φύσεως δικαιωμάτων επί των ακινήτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των παγίων που έχουν μεταβιβασθεί στη ΔΕΗ.

Όλα τα παραπάνω γίνονται στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή στο κλείσιμο των ανθρακικών μονάδων και στο πέρασμα προς την καθαρή ενέργεια, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η Δίκαιη Μετάβαση έχει πολλές μορφές, μεταξύ των οποίων είναι οι δραστηριότητες στο real estate, η αποκατάσταση εδαφών για τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων του αγροτικού τομέα κ.α.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.businessdaily.gr/, του Βασίλη Κώτση, 30/3/2023]