ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Από την Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει προκηρυχθεί και είναι «ανοιχτή» για υποβολή αιτήσεων η δράση «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών».

Από την Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει προκηρυχθεί και είναι «ανοιχτή» για υποβολή αιτήσεων η δράση «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών», στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας του Ν. Χαλκιδικής. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και από εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης ξεπερνάει το 1,2 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση ενισχύει ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. Ε.Ε. 508/2014), οι οποίες στοχεύουν σε:

Στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, σύμφωνα με την τοπική στρατηγική, θα ενισχυθούν οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

  1. Ιδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων εστίασης (με δικαιούχους αλιείς).
  2. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (με δικαιούχους αλιείς).
  3. Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης (με δικαιούχους αλιείς).
  4. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (με δικαιούχους μη αλιείς).
  5. Λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (με δικαιούχους μη αλιείς).
  6. Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης (με δικαιούχους μη αλιείς).
  7. Χώροι εστίασης και αναψυχής (με δικαιούχους μη αλιείς).

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η υποβολή μίας πρότασης (πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) με φυσικό αντικείμενο που θα αφορά αποκλειστικά μία κατηγορία πράξης.

ADVERTISING

Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης ξεπερνάει το 1,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο ελάχιστος προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις δράσεις ανέρχεται σε 50.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις δράσεις μπορεί να ανέλθει μέχρι 400.000 ευρώ. Για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις. Σε όλες τις κατηγορίες πράξεων η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Η περιοχή παρέμβασης της δράσης περιλαμβάνει:

Δήμος Αριστοτέλη: Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων, Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής, Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού, Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων, Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος, Τοπική Κοινότητα Ουρανουπόλεως.

Δήμος Σιθωνίας: Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Δημοτική Κοινότητα Συκέας, Τοπική Κοινότητα Σάρτης.

Δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι:

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. Ε.Ε. 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/Ε.Κ. Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να αναζητηθούν στην αναλυτική πρόσκληση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών, μετά την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στην Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε., ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της δράσης, την απόδειξη καταχώρισης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο, φυσικό και σε ψηφιακή μορφή (USB stick), στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).

Τα πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν αναζητηθούν στις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr καθώς και της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. http://www.anetxa.gr/

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 24.1.2022.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

[ΠΗΓΗ: https://www.kathimerini.gr/, της Μαίρης Πασπαλιάρη, 12/12/2021]