ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αναρτήθηκε, χθες, Παρασκευή, προς δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών». Με το σχέδιο νόμου, το θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών κρατικών γεωλογικών φορέων, με την ίδρυση νέας γεωλογικής Αρχής, η οποία τίθεται στην υπηρεσία του κράτους και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της γεωλογίας και της μεταλλευτικής επιστήμης.

Οι πολίτες και οι φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=9640.

Η αναγκαιότητα ίδρυσης νέας γεωλογικής Αρχής

Ένα κενό πολλών ετών μη δραστηριοποίησης του κράτους σε μείζονα ζητήματα γεωλογικού ενδιαφέροντος, έρχεται να καλύψει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τη σύσταση «Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΕΑΓΜΕ).

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, βάσει του οποίου λειτουργεί το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), είναι απαρχαιωμένο και χωρίς εξέλιξη από τη δεκαετία του ΄70, με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητές του να είναι παρωχημένες και να περιορίζονται σε αποτύπωση του ορυκτού πλούτου της χώρας και γεωτρήσεις.

Με το σχέδιο νόμου, το θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών κρατικών γεωλογικών φορέων, με την ίδρυση νέας γεωλογικής Αρχής, η οποία τίθεται στην υπηρεσία του κράτους και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της γεωλογίας και της μεταλλευτικής επιστήμης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΓΜΕ αναλαμβάνει, για λογαριασμό του κράτους, ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο σε ζητήματα γεωλογικών κινδύνων από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.ά., προστασίας του περιβάλλοντος μέσω, π.χ., ελέγχων ποιότητας υπεδάφους και υπόγειων υδάτων και στον έλεγχο των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στο ενεργειακό υπέδαφος της Ελλάδας. Ενδεικτικά, νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες που απονέμονται στην Αρχή,  είναι ο  έλεγχος γεωθερμικών πεδίων, η επίβλεψη γεωτρήσεων και ο έλεγχος μελετών κάθε νέας γεώτρησης, ο έλεγχος μεταλλείων και λατομείων κ.ά.

Η νέα Αρχή αναλαμβάνει, ακόμη, την αρμοδιότητα, όχι μόνο για αποτύπωση, αλλά και για ανάπτυξη της γεωπληροφορίας του κράτους σε ορυκτά και μέταλλα, καθώς και την κεντρική καταγραφή όλων των υδρογεωτρήσεων και του υδάτινου δυναμικού της χώρας. Το ΙΓΜΕ καταργείται, κλείνοντας έτσι τον φυσικό κύκλο μιας ιδιωτικής επιχείρησης του Δημοσίου (ΝΠΙΔ), με περιορισμένο ρόλο και παρωχημένες αρμοδιότητες. Οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ διασφαλίζονται πλήρως με διατήρηση των θέσεων εργασίας τους με την ίδια έννομη σχέση και την ένταξή τους σε τακτικές οργανικές θέσεις της νέας Αρχής.

Περιεχόμενο του νομοσχεδίου 

Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής: 

 • Συστήνεται, ως γεωλογική υπηρεσία του κράτους, η «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προκειμένου να θωρακιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας επ’ ωφελεία του κράτους και της κοινωνίας και να διασφαλιστεί η άσκηση υψηλής κρατικής εποπτείας καθώς και η κυριότητα των δεδομένων από το Δημόσιο.
 • Σκοπός της Αρχής είναι η επιστημονική παρακολούθηση γεωλογικών και μεταλλευτικών ζητημάτων για λογαριασμό του δημοσίου, η εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε θέματα γεωεπιστημών, γεωπεριβάλλοντος, ενέργειας, μεταλλευτικής και άλλων συναφών αντικείμενων, η γεωλογική, η υδρογεωλογική και μεταλλευτική έρευνα της χώρας και η μελέτη αξιοποίησης του υπόγειου πλούτου της. Στα νέα αντικείμενα της ΕΑΓΜΕ, περιλαμβάνονται:
  -Παροχή γνωμοδοτήσεων και μελέτη σε ζητήματα γεωθερμίας. Τήρηση εθνικού μητρώου γεωθερμικών σημείων σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο.
  -Συνεργασία και παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους υδρογονάνθρακες, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. και σε κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία.
 • Το ΙΓΜΕ καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται πλέον από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
 • Η δομή της νέας Αρχής είναι ευέλικτη και λειτουργική με μόλις 6 Διευθύνσεις έναντι των 20 Διευθύνσεων του ΙΓΜΕ. Προβλέπονται ακόμη, οριζόντιες μορφές ευέλικτης οργάνωσης με σύσταση ομάδων έργων με παράλληλα καθήκοντα.
 • Ο αριθμός των θέσεων εργασίας εξορθολογίζεται, ενώ η συσσωρευμένη γνώση του υφιστάμενου προσωπικού θα αξιοποιηθεί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της μετάβασης.

Διασφάλιση εργαζομένων ΙΓΜΕ

Με το σχέδιο νόμου, διασφαλίζονται πλήρως οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ με την ένταξή τους σε τακτικές οργανικές θέσεις της Αρχής.

Όλο το προσωπικό του ΙΓΜΕ προστατεύεται με: 

 • Διατήρηση θέσεων εργασίας με την ίδια έννομη σχέση, ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
 • Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας τους για μισθολογική και βαθμολογική κατάταξή τους
 • Μισθολογική προστασία με διατήρηση και μεταφορά της προσωπικής διαφοράς των αποδοχών τους
 • Αύξηση ανώτατων ορίων απόλυσης στα 67 έτη με 40 έτη υπηρεσίας, αντί για τα 62 έτη και 40 χρόνια υπηρεσίας όπως ισχύει για τους εργαζόμενους των ΝΠΔΔ. Αυτή η απόκλιση επιλέχθηκε ως αναγκαία, για την αποτροπή της ξαφνικής ανατροπής προγραμματισμού του εργασιακού βίου του υφιστάμενου προσωπικού.
 • Εφαρμογή προστατευτικών διαδικασιών του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. Ακόμη, διασφαλίζεται η συνέχιση των έργων ΕΣΠΑ και όλων των συμβάσεων, έργων και προγραμμάτων που είχε αναλάβει το ΙΓΜΕ, με σκοπό την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωσή τους.

Τα οφέλη από τη σύσταση νέας γεωλογικής Αρχής

Στην Ελλάδα, απουσιάζει σήμερα η ύπαρξη ενός κεντρικού φορέα του κράτους που να έχει την τεχνογνωσία, το εργαστηριακό εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό και να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις της γεωλογίας που αντιμετωπίζει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου θα συμβάλλει:

 • Στην αποτελεσματική προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών από γεωλογικούς κινδύνους και καταστροφές (κατολισθήσεις, πλημμύρες κ.α.). Η νέα Αρχή, θα έχει άμεση διασύνδεση με την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι αυτή που καλείται, ως αποκεντρωμένο όργανο του κράτους, να λάβει τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης.
 • Στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας της χώρας. Στη νέα Αρχή, συστήνεται η νέα  Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων, η οποία έχει, ως σκοπό, την έρευνα και την καταγραφή γεωλογικών κινδύνων  σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες αρχές. Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από τα Τμήματα α) Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων με αρμοδιότητα τους γεωλογικούς κινδύνους, τα κατολισθητικά και τα διαβρωτικά φαινόμενα, δευτερογενών γεωλογικών φαινόμενων λόγω σεισμών, ηφαιστειακούς κίνδυνους, τους υδάτινους κινδύνους και πλημμύρες και β) Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Κινδύνων με αρμοδιότητα τους κινδύνους στο έδαφος και στο υπέδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά από βιομηχανικά ατυχήματα, ακτινοβολίες, από ραδιενεργά μεταλλεύματα και ορυκτά, βιολογικές καταστροφές και εν γένει ανθρωπογενείς καταστροφές.
 • Στην αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου που ανήκε στο ΙΓΜΕ, όπως υποδομές, τεχνογνωσία και «μνήμη» του ΙΓΜΕ, που την αποτελούν τα εργαστήρια, οι μελέτες και οι βάσεις δεδομένων. Όλα αυτά τα στοιχεία περνούν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και τίθενται στη διάθεση και διαχείριση της Αρχής.
 • Στη δημιουργία ειδικού ερευνητικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση της έρευνας και των σχετικών έργων δημόσιας ωφέλειας.

[ΠΗΓΗ: https://www.energia.gr, 6/10/2018]