ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: ΌΧΙ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

[Ο μισθωμένος Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ε5, έκτασης 87.865 στρεμμάτων, και σημειωμένες οι περιοχές ενδιαφέροντος.]

Με το «όχι» των περιφερειακών υπηρεσιών, και με εργαλείο τις επιφυλάξεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Ανατολικής Μακεδονίας (2003) για τις επιπτώσεις των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, που με το πρόσφατα αναθεωρημένο Χωροταξικό της ίδιας Περιφέρειας αναβαθμίζονται σε κριτήρια αποκλεισμού, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση απορρίπτει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Πρόκειται για αίτημα που είχε υποβάλει η Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε., θυγατρική της καναδικής Eldorado Gold, για το έργο «Ερευνητικό πρόγραμμα στον κεντρικό τομέα του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης» και αφού απορρίπτεται η ΜΠΕ δεν μπορούν να εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι.

Στην απόφασή της (26 Σεπτεμβρίου) η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, αφού προηγήθηκε ο κύκλος των γνωμοδοτήσεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, παραθέτει τους λόγους της απόρριψης. Ήτοι:

«Το γεγονός ότι με την αριθμ. 146/17 απόφαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ΑΜ-Θ αποφάσισε ομόφωνα κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο».

«Το γεγονός ότι με την αριθμ. 184/17 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας – Σαπών ομόφωνα: ‘Διατρανώνει την κάθετη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με τη μεταλλουργία του χαλκού και του χρυσού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη και συνεπώς ανεπιθύμητη’».

«Το γεγονός ότι η αποτελεσματική συμμετοχή της τοπικής Κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων παρέχει σε αυτήν τη δυνατότητα να εκφράζει και στον φορέα λήψης των αποφάσεων να λαμβάνει υπόψη απόψεις και ανησυχίες αυτής, όπως εν προκειμένω αυτές έχουν εκφραστεί από το Δημοτικά Συμβούλια και το Περιφερειακό Συμβούλιο, γεγονός που συναρτάται με τη σκοπιμότητα του έργου».

«Το γεγονός ότι στο ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1471 Β/09.10.2003) διατυπώνονται επιφυλάξει για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων του επιθερμικού χρυσού στην περιοχή και σύμφωνα με το οποίο: από εκθέσει του ΙΓΜΕ προκύπτει ότι, μεταξύ των πολλών εμφανίσεων επιθερμικού χρυσού, οι πιο ενδιαφέρουσες και σχεδόν ισοδύναμες σε αποθεματικό δυναμικό βρίσκονται σε δύο περιοχές:

 

  • Δημόσια μεταλλευτική περιοχή στον ευρύτερο χώρο Σαπών
  • Μεταλλευτική περιοχή Περάματος Πετρωτών (όρια νομού Έβρου και Ροδόπης)

 

Η εκμετάλλευση των αποθεμάτων μπορεί να είναι προβληματική για την Περιφέρεια, κυρίως για λόγους αναπότρεπτης βλάβης στο περιβάλλον. Δεν υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες μέθοδοι αντιμετώπισα της ισχυρά οχλούσας ρύπανσης».

«Το γεγονός ότι έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις και κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου ‘Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – Α’ Φάση – Στάδιο Α2′, στο οποίο επισημαίνονται:

 

  • Η ανάγκη προγραμματισμού των δραστηριοτήτων εξόρυξα για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλες παραγωγικές χρήσεις, οι προοπτικές εκμετάλλευσης κοιτασμάτων χρυσού και το εκφρασμένο ενδιαφέρον εταιρειών, αλλά και οι σοβαρές ανησυχίες για τη δυνατότητα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων.
  • Το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και η επικινδυνότητα για το περιβάλλον και την οικονομία
  • Πέραν των επιφυλάξεων που αφορούν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, το ζήτημα της σύγκρουσης διαφορετικών αναπτυξιακών προοπτικών καθώς και την απουσία κοινωνικής συναίνεσης ως προς τη σκοπιμότητα της δραστηριότητας κατόπιν ολιστικής συνεκτίμησης κόστους-οφέλους.
  • Την επισήμανση της ανάγκης εκτίμησης των ευρύτερων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
  • Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκτιμάται ότι η εξόρυξη αποτελεί δραστηριότητα που επαναπροσδιορίζει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα ότι η εκμετάλλευση διαφόρων κοιτασμάτων χρυσού στην Περιφέρεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία μεμονωμένη δραστηριότητα καθώς ενδέχεται να διαφοροποιήσει το αναπτυξιακό πρότυπο της περιοχής».

 

[ΠΗΓΗ: «Η ΑΥΓΗ», της Λ. Σταυρογιάννη, 6/10/2018]