ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, TOΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α. Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

Ανεξαρτήτως του οικονομοτεχνικού επενδυτικού σχεδίου της, η ηγετική ομάδα της Ελληνικός Χρυσός αναγνωρίζει ότι η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και σε οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Είναι μια φιλοσοφία λειτουργίας, την οποία η εταιρεία διαχειρίζεται αποτελεσματικά και ενεργά, ώστε να μειώσει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις της, διατηρώντας παράλληλα μια συνεχή ανάπτυξη για τα έργα μας.

Ειδικότερα, τρεις είναι οι στρατηγικοί πυλώνες που στηρίζουν τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Ελληνικός Χρυσός:

α) η προστασία του περιβάλλοντος,

β) η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και

γ) το έμπρακτο ενδιαφέρον για τους εργαζομένους μας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η περιβαλλοντική πολιτική της Ελληνικός Χρυσός επικεντρώνεται:

  • Στη δέσμευση για την απαρέγκλιτη συμμόρφωση με εθνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
  • Στη δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση της εταιρικής περιβαλλοντικής επίδοσης
  • Στην εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και πρακτικών καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των εργοταξίων
  • Στη δέσμευση για την εξυγίανση και την αποκατάσταση όλων των περιοχών που δεν χρειάζονται πλέον για μεταλλευτική χρήση.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η Ελληνικός Χρυσός στηρίζει την τοπική αγορά, το εμπόριο, τους προμηθευτές, τους εργολάβους τους ντόπιους πρατηριούχους, τους επαγγελματίες με πράξεις. Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία χρόνια, ενισχύθηκε κατά 800% η τοπική οικονομία σε όλη την περιοχή, μόνο από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Η τοπική αγορά και το εμπόριο ενισχύθηκαν κατά 800% μόνο από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας την περίοδο 2006 2013. Σε πραγματικούς αριθμούς, η ενίσχυση αυτή μεταφράζεται σε 56 εκατ. ευρώ. Τον τελευταίο χρόνο, αυτή η αύξηση ξεπερνά το 160% σε ολόκληρη την ζώνη της ΒΑ Χαλκιδικής ενώ στην Ολυμπιάδα και την Μεγάλη Παναγία φτάνει το 400%. Το 2013 περί ία 15 εκατ. ευρώ έφτασαν στους προμηθευτές και τους εργολάβους, ενώ σταθερή ρευστότητα προκύπτει και για τους ντόπιους πρατηριούχους, για τοις μετακινήσεις του προσωπικού και τον εφοδιασμό οχημάτων και μηχανημάτων.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Σήμερα η Ελληνικός Χρυσός αριθμεί πάνω από 1.800 εργαζομένους η πλειοψηφία των οποίων κατάγεται από την περιοχή ή ζουν στην περιοχή.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία 5.000 θέσεων άμεσης και έμμεσης απασχόλησης στην πλήρη ανάπτυξη του έργου λόγω της αναπτυξιακής δυναμικής που καταγράφεται στην περιοχή. Ήδη πέραν των άμεσων θέσεων και της απασχόλησης σε συνεργαζόμενους εργολάβους, στηρίζονται άμεσα και σταθερά ντόπιοι προμηθευτές, πρατηριούχοι, επαγγελματίες σίτισης και εστίασης. Παράλληλα ανοίγουν νέα επαγγέλματα, μέσα από την στήριξη κλάδων που σχετίζονται με την μεταλλευτική δραστηριότητα και ωφελούνται από την τόνωση της ρευστότητας στην τοπική οικονομία, την αγορά και το εμπόριο.

Οι ανοιχτές αιτήσεις για εργασία στα Μεταλλεία Κασσάνδρας που αναδεικνύονται σε έναν από τους πιο ισχυρούς εργοδότες στην βόρεια Ελλάδα, ξεπερνούν τις 7.000, ενώ 4.000 είναι οι αιτήσεις για εργασία που έφτασαν σε εμάς από άλλους δήμους.

Αναπτυξιακές δράσεις και ποιότητα ζωής

«Η ανάπτυξη του τόπου μας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και της κοινωνίας μας, δεν είναι απλά ένας στόχος είναι η βασική αξία στη δουλειά μας» λένε στην Ελληνικός Χρυσός κι αυτή η στήριξη της τοπικής κοινωνίας σημαίνει στην πράξη ότι υποστηρίζεται η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων του τόπου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ολόκληρη την περιοχή των χρυσοφόρων χωριών αναπτύχθηκαν νέα δίκτυα ύδρευσης, καινούργιοι δρόμοι, δίκτυα βιολογικών καθαρισμών και γεωτρήσεις, ανακαινισμένα κτίρια, ανακαινισμένες εκκλησίες και κατασκευαστικά έργα.

Από το 2006 έως το 2013 δόθηκαν στην περιοχή 3 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής, ενώ μόνο το 2013 διατέθηκαν 5 εκατ. ευρώ για έργα. Η εν λόγω προσπάθεια αποτυπώνεται:

α) Στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών και δομών, των σχολείων, των ιατρείων και των τοπικών αρχών,

β) Στη στήριξη των μαθητών και των φοιτητών της περιοχής,

γ) Στην ενίσχυση των συλλόγων των τοπικών ομάδων, των δράσεων και πρωτοβουλιών συλλόγων και φορέων,

δ) Στην ενίσχυση του εθελοντισμού, με όχημα την εθελοντική ομάδα υποστήριξης της Ελληνικός Χρυσός, τη στήριξη των εθελοντών του δήμου Αριστοτέλη και της πολιτικής προστασίας.

 

[ΠΗΓΗ: ΑΠΟΨΗ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, 15/07/2017]