Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ 1,8ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014- 2020

pliktrologio-upologistis-internet-diadiktuo870-870x480Την αναβάθμιση του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί με συνολικά κονδύλια 1.800.000 ευρώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από την έγκριση της σχετικής πρόσκλησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η σχετική πρόσκληση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε το ταχύτερο το νέο ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία, με τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Με τη νέα πρόσκληση δίνουμε την ευκαιρία για τη δημιουργία σύγχρονων συνθηκών εκπαίδευσης στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς χρηματοδοτούμε με 1,8 εκ. ευρώ την αναβάθμιση του εξοπλισμού πληροφορικής τους, αλλά και την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε σχολικές μονάδες που δεν διαθέτουν τέτοια σύγχρονα μέσα. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της Παιδείας, η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης, η παροχή των πλέον εξελιγμένων μέσων στους μαθητές της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η βελτίωση του έργου των εκπαιδευτικών. Το ελληνικό σχολείο μπορεί να γίνει καλύτερο και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φροντίζει ώστε να υπάρξουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς, προκειμένου η μαθησιακή διαδικασία να είναι αποτελεσματική και να μην υπολείπεται σε τίποτα από τις πλέον εξελιγμένες ευρωπαϊκές σχολικές μονάδες».

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπεται να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι ψηφιακές υποδομές των σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επιπλέον, επιδιώκεται η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και η αξιοποίησή τους αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου που θα είναι καινοτόμο, ελκυστικό για τους μαθητές και θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, σε ένα αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον στο οποίο οι εκπαιδευτικοί διευκολύνονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών.

Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση και τη μείωση του μείζονος προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας.

Φορέας υλοποίησης και δυνητικός δικαιούχος του έργου είναι η Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Τομέας Παιδείας).

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.gr/, 7/02/2017]