ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ergostasio-olympiada-02Στο πλαίσιο της εφαρμογής των απαιτήσεων της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/26.7.2011, κατά το έτος 2015 έγινε παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο δ4.Α και αφορούν στην παρακολούθηση των βασικών και ειδικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κάθε υποέργου (Ολυμπιάδας, Σκουριών, Μαύρων Πετρών & Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου, Μεταλλουργίας στον Μαντέμ Λάκκο και νέων εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου) οι οποίες δύναται να επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Έργου των Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική.

Στις παραμέτρους αυτές συγκαταλέγονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών μεταλλείου που διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες ή επαναεισπιέζονται στον υδροφόρο ορίζοντα, οι μεταβλητές ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των χώρων απόθεσης (στάθμη φρεατικής επιφάνειας, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, σεισμική δραστηριότητα), η στάθμη θορύβου στο όριο των εγκαταστάσεων, τα επίπεδα των δονήσεων στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στα υποέργα, οι αέριες εκπομπές (σκόνη, αέριοι ρύποι) τόσο στα σημεία εκπομπής όσο και στα όρια των εγκαταστάσεων, οι καταναλώσεις ενέργειας και πρώτων υλών (τσιμέντο, χημικά αντιδραστήρια) και τέλος οι ποσότητες των παραγόμενων εξορυκτικών προϊόντων και αποβλήτων.

Η ετήσια έκθεση ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε μέσα στο 2016. Στην συνέχεια παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του υποέργου Ολυμπιάδας:

Όσον αφορά τα νερά του μεταλλείου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα συστηματικά στοιχεία δέκα συναπτών ετών παρακολούθησης ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 400 m3/h, με εποχιακές διακυμάνσεις (± 200 m3/h). Την υγρή περίοδο η παροχή αυξάνεται αναλογικά με το ύψος των βροχοπτώσεων λόγω της αυξημένης κατείσδυσης που λαμβάνει χώρα στην περιοχή των καθιζήσεων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2014 και του πρώτου τετράμηνου του 2015, καταγράφηκε αυξημένη ποσότητα νερών, της τάξης των 600 m3/h, γεγονός που αποδίδεται στις πολύ έντονες και συνεχόμενες βροχοπτώσεις την περίοδο αυτή. Από το Μάιο του 2015 και μετά είχαν πτωτική τάση έως και τον Δεκέμβριο του 2015, όπου η ποσότητα των νερών αυτών δεν παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις.

Όσο αφορά το pH, βρίσκεται εντός των ενδεικτικών ορίων τόσο στην είσοδο, όσο και στην τελική απορροή. Κατά περιόδους, για την αποτελεσματική καταβύθιση του διαλυμένου μαγγανίου σε συγκεντρώσεις που να ικανοποιούν τα όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων, η μονάδα εξουδετέρωσης λειτούργησε σε τιμές pH > 9,0.

Όσον αφορά την αγωγιμότητα, οι τιμές είναι παρόμοιες έως και μικρότερες από αυτές που έχουν μετρηθεί στο παρελθόν. Ο μέσος όρος και η διάμεσος τιμή των μετρήσεων του 2015 στην τελική απορροή προς το ρέμα του Μαυρόλακκα, είναι 446 μs/cm και 411 μs/cm αντίστοιχα, τιμές που είναι μικρότερες του αντίστοιχου ορίου της σχετικής νομοθεσίας για τα πόσιμα ύδατα.

Όσον αφορά στα ανιόντα και τα κατιόντα των νερών του μεταλλείου, από τις δεκαπενθήμερες χημικές αναλύσεις προκύπτει ότι η ποιότητα των νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας που διατίθενται στο ρέμα του Μαυρόλακκα ικανοποιεί συστηματικά και για όλες τις παραμέτρους τα θεσμοθετημένα για τον Νομό Χαλκιδικής όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες.

Από τα στοιχεία συνεχούς παρακολούθησης της στάθμης του θορύβου στα όρια του γηπέδου των εγκαταστάσεων, δεν καταγράφεται καμία υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων των δεικτών αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου της ΚΥΑ 211773/2012.

Όσον αφορά τις δονήσεις από το υπόγειο μεταλλείο, στο 99,60% των περιπτώσεων (και για τους 3 σταθμούς μέτρησης), η ταχύτητα εδαφικής δόνησης που προκλήθηκε είχε τιμές κάτω από το όριο ενεργοποίησης των δονησιογράφων, δηλαδή PPV<0,127 mm/sec. Οι μέγιστες τιμές ταχύτητας εδαφικής δόνησης PPV, σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της συνιστώσας, ήταν χαμηλότερες ακόμα και από τα θεσμοθετημένα όρια για την προστασία ευαίσθητων κατασκευών του γερμανικού πρότυπου DIN 4150-3/1999, που ορίζεται από το άρθρο 88 §1 (β) του Κ.Μ.Λ.Ε. Το σύνολο των μεγίστων ταχυτήτων δόνησης και των τριών συνιστωσών έχει τιμές συχνότητας μεγαλύτερες από 10 Hz, και επομένως χαρακτηρίζονται ως υψίσυχνες. Το σύνολο των καταγραφών του μικροφώνου κυμάνθηκε στην περιοχή τιμών <88,0 – 102,8 dB(L), συστηματικά μικρότερες του ορίου των 134 dB(L) για κατοικημένες περιοχές. Τέλος, η συχνότητα της μέγιστης τιμής εγγραφής του μικροφώνου εμπίπτει στην «ακουστική» περιοχή (>20 Η^.

Όσον αφορά την ενέργεια, η αθροιστική κατανάλωση στο μεταλλείο και στο εργοστάσιο Ολυμπιάδας ανήλθε σε 28.575.718 ΩΧΒ.

Όσον αφορά τα εξορυκτικά προϊόντα και απόβλητα του υποέργου Ολυμπιάδας, για το 2015:

  • Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού τροφοδοτήθηκαν προς καθαρισμό 797.659 tn (εν υγρώ) παλαιών τελμάτων.
  • Από τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων παρήχθησαν 39.523 tn (ξηρό) συμπυκνώματος πυριτών.
  • Η ποσότητα του υπολείμματος από τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων που μεταφέρθηκε στην εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα ανήρθε στους 286.323 tn.
  • Η μονάδα λιθογόμωσης δεν λειτούργησε και ως εκ τούτου (α) δεν μεταφέρθηκαν τέλματα εμπλουτισμού στην μονάδα λιθογόμωσης και (β) δεν μεταφέρθηκε υλικό λιθογόμωσης στα υπόγεια έργα.
  • Από τα στείρα εξόρυξης που παρήχθησαν, αξιοποιήθηκαν μετά από θραύση και λειοτρίβηση ως δομικό υλικό 197.231 tn (από τα έργα εκσυγχρονισμού και έργων ανάπτυξης του μεταλλείου Ολυμπιάδας) και 23.836 tn (από την ενωτική σήραγγα Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου).

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, επειδή δεν λειτούργησε η μονάδα λιθογόμωσης δεν καταναλώθηκε τσιμέντο στην μονάδα. Στα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και στη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου περιλαμβάνονται Νατριούχος Ισοπροπυλική Ξανθάτη (299.780 kg), Πενταένυδρος Θειικός Χαλκός (16.000 kg), Αφριστικό FLOMIN (11.200 kg), Αντιαφριστικά (7.650 kg), Κροκκιδωτικά (10.900 kg) και Υδράσβεστος (727.840 kg).

Τέλος, όσον αφορά τα εξορυκτικά απόβλητα, με βάση τα ετήσια σύνθετα δείγματα που εξετάστηκαν προέκυψε ότι:

  • Το στείρο Ολυμπιάδας συνίσταται κυρίως σε ανθρακικές ενώσεις (ασβεστίτης, δολομίτης). Το υλικό περιέχει πυριτικές ενώσεις (πλαγιόκλαστα, χλωρίτης, ιλλίτης/μοσχοβίτης, χαλαζίας) σε ποσοστό 37%. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 534 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Η δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04 έδειξε ότι η εκχυλισιμότητα όλων των εξεταζόμενων στοιχείων ικανοποιεί το κριτήριο για τα αδρανή απόβλητα με εξαίρεση το Sb.
  • Το απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (υπόλειμμα κατεργασίας παλαιών τελμάτων) περιέχει ανθρακικές ενώσεις Ca, Mg και Mn καθώς και αδιάλυτες στο βασιλικό νερό πυριτικές ενώσεις (54%). Χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 188 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Με βάση τη δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02, η εκχυλισιμότητα των Cd, Sb, Zn καθώς και των θειικών ανιόντων ικανοποιεί τα όρια για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η συγκέντρωση των υπόλοιπων εξεταζόμενων στοιχείων είναι μικρότερη από τα όρια για τα αδρανή απόβλητα.