ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

karystos«Λόγω γραφειοκρατίας, τα λατομεία να εργάζονται χωρίς άδεια αρμοδίας αρχής και δεν αποδίδουν τα οφειλόμενα στην Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Η εκμετάλλευση των λατομείων σχιστολιθικών πλακών Καρύστου, αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την οικονομία της νότιας Καρυστίας, από αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερα. Ο Στράβων γράφει για τους περίφημους «καρυστικούς κίονες» ενώ η εντατική εξόρυξη συνεχίστηκε με την ίδια ένταση τόσο στην ρωμαϊκή αλλά και στη σύγχρονη εποχή. Tα προϊόντα της εκμετάλλευσης, το Καρυστινό μάρμαρο και η πλάκα Καρύστου, παραμένουν αναλλοίωτα μέσα στους αιώνες με χαρακτηριστικά παραδείγματα κατασκευών που αντέχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η κύρια περιοχή λατόμευσης ήταν αλλά και συνεχίζει να εκτείνεται στους δυτικούς πρόποδες της Όχης και στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του Αγίου Δημητρίου της περιφέρειας Μαρμαρίου.

Σήμερα, σε μια περιοχή όπου ουσιαστικά δεν υφίσταται εναλλακτική απασχόληση και οι 700 οικογένειες της νότιας Καρυστίας, εργάζονται και ζουν από τα λατομεία και τις μονάδες επεξεργασίας της τοπικής πέτρας, η εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για την επιβίωση της περιοχής.

Η αδειοδότηση των λατομείων σχιστολιθικών πλακών. Αρμόδιες κατά τον νόμο αρχές.

Η αδειοδότηση των λατομείων σχιστολιθικών πλακών διέπεται από το καθεστώς των Ν.669/77,  Ν. 2702/99  και τις λοιπές ρυθμίσεις που αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με το οποίο και μετά τον Ν.3852/2010 (άρθρο 186, «Καλλικράτης»), αδειοδοτούσα υπηρεσία είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας).

Βασική προϋπόθεση αδειοδότησης είναι εκείνη που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των λατομικών χώρων, δηλ. τις εκτάσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση για αναγνώριση κυριότητας, σύμφωνα με το παρ.1(α) του άρθρου 16 του Ν.3851/2010, αρμοδιότητα που ανήκει στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος.

Από την ίδια επίσης περιφερειακή δασική υπηρεσία χορηγείται η “έγκριση επέμβασης”, προκειμένου περί δασικής έκτασης, σύμφωνα με τον Ν.998/79, η οποία μετά τον Ν.4014/2011 ενσωματώνεται στην ΑΕΠΟ του εκάστοτε έργου.

Στο πλαίσιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ (καταργήθηκε με τον νέο οργανισμό του ΥΠΕΚΑ, νυν ΥΠΕΝ) εντάσσονται και λειτουργούν ως συλλογικά όργανα, τα ειδικά Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών (ΣΙΔ), που σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν. 3851/2010 θα έπρεπε εντός 20 μηνών από την έναρξη ισχύος της διάταξης (δηλ. από 04.06.2010), να εκδώσουν αποφάσεις σχετικά με τις ως άνω αιτήσεις για αναγνώριση κυριότητας.

Ο έλεγχος των λατομείων (ασφάλεια εργαζομένων, εφαρμογή μελετών, κείμενη νομοθεσία κλπ) γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου: Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ), Επιθεώρηση Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), αρμόδια Δασική Υπηρεσία και αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Επισημαίνεται ότι, επίσης με τον σημερινό οργανισμό του ΥΠΕΝ, οι δύο πρώτες ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν συγχωνευτεί σε μία, την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος που ανήκει πλέον στο ΣΕΠΔΕΜ.

Νομοθεσία για τα λατομεία σχιστολιθικών Καρύστου

  • Ν. 3851/2010 (για τις ΑΠΕ, άρθρο 16 για σχιστολιθικές πλάκες) και άρθρο 184 του Ν.4001/2011 (αναστολή εκτέλεσης διοικητικών αποβολών και είσπραξης προστίμων). 
  • Επίσης το άρθρο 58 του Ν.4030/2011 και το άρθρο 43 του Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α 09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (εκ νέου ρύθμιση των δικαιολογητικών για την λειτουργία των λατομείων ).  
  • Με το άρθρο 27 του  Ν. 4258/2014,  αντικαθίσταται πλήρως το άρθρο 16 του ν.3851/2010, ρυθμίζεται εκ νέου η λειτουργία των λατομείων σχιστολιθικών πλακών και δίνονται νέες προθεσμίες για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. 
  • Με το άρθρο 62 του Ν. 4305/2014 παρατείνεται για ένα τρίμηνο, μετατρεπομένης σε προθεσμία εννέα (9) μηνών, η προθεσμία της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4258/2014 και αντιστοίχως παρατείνονται για ένα τρίμηνο, η προθεσμία των πέντε (5) μηνών της παρ. 2 και των είκοσι (20) μηνών της παρ. 4 του ιδίου άρθρου 27 του ν. 4258/2014. 
  • Επίσης έχει εκδοθεί η Δ7/οικ.24425/4313/ (ΦΕΚ 2580 Β) “Εγγυητική επιστολή έναντι οφειλομένων στο Δημόσιο μισθωμάτων από την εκμετάλλευση λατομείων σχιστολιθικών πλακών τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3851/2010”

Δυστυχώς μέχρι σήμερα ούτε τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών (ΣΙΔ) έχουν εκδώσει αποφάσεις αναγνώρισης κυριότητας αλλά και ουδεμία άδεια εκμετάλλευσης έχει εκδοθεί στο ανωτέρω πλαίσιο με τις διαρκείς παρατάσεις των προθεσμιών.  Το αποτέλεσμα είναι τα λατομεία να εργάζονται χωρίς άδεια αρμοδίας αρχής και να μην αποδίδουν τα οφειλόμενα στην Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, του Πέτρου Τζεφέρη, 30/01/2017]