ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ISO 39001 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

fac9770ae986695c80dfb6c58f312f32_lΕνισχύοντας και προάγοντας διαχρονικά μια κουλτούρα ασφάλειας στην εργασία, και έχοντας θέσει σε εφαρμογή από το 2014 ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς προτύπου OHSAS 18001 «Υγεία και Ασφάλεια» στην εργασία, με το οποίο και είναι πιστοποιημένη, η Ελληνικός Χρυσός προχώρησε με επιτυχία  στην πιστοποίησή της με βάση το Διεθνές πρότυπο ISO 39001: 2012 Road Traffic Safety, για την ανάπτυξη ενός δομημένου και ολοκληρωμένου πλαισίου Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας.

Τι σημαίνει το ISO 39001:2012

Το ISO 39001:2012, εστιάζει στην εφαρμογή της Πολιτικής και των διαδικασιών Οδικής Ασφάλειας, με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη κάθε είδους oδικού συμβάντος που αφορά, είτε το προσωπικό της εταιρείας, είτε τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου, στο οποίο κινούνται οχήματα της εταιρείας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας, η εταιρεία είναι σε θέση να:

  • Αποδεικνύει την δέσμευσή της στην υπεύθυνη διαχείριση του εταιρικού της στόλου, είτε πρόκειται για επιβατικά οχήματα, είτε για επαγγελματικά (συντήρηση, βέλτιστες διαδρομές κ.α.).
  • Αναγνωρίζει όλους εκείνους τους κινδύνους, που συνδέονται με τις δραστηριότητές της και την οδική ασφάλεια.
  • Παρακολουθεί δείκτες οδικής ασφάλειας, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και υλοποιώντας προγράμματα για την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων.
  • Φροντίζει για την συμμόρφωσή της με το νομικό πλαίσιο οδικής ασφάλειας.
  • Αποδεικνύει την δέσμευση όλων των εργαζομένων της στην οδική ασφάλεια, μέσα από προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
  • Διαχειρίζεται έκτακτες καταστάσεις, συμβάντα και ατυχήματα με τρόπο αποτελεσματικό, ενώ μπορεί πλέον να διεξάγει αποτελεσματικές έρευνες σχετικά με το κάθε συμβάν, υλοποιώντας ενέργειες για την αποφυγή επανάληψης των συμβάντων.
  • Μειώνει το ρίσκο για ατυχήματα.
  • Μειώνει το κόστος συντήρησης των οχημάτων και το κόστος των χαμένων ωρών εργασίας ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τους δείκτες παραγωγικότητας.

Η διαχείριση του στόλου (Fleet Management) παραμένει διαχρονικά μία από τις πιο δύσκολες αποστολές για κάθε  επιχείρηση. Μέσω της εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, με βάση τις αρχές του ISO 39001, η εταιρεία μπορεί πλέον να αποδεικνύει προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πως πράττει το καλύτερο δυνατό για την μείωση των οδικών ατυχημάτων και την βέλτιστη οδική συμπεριφορά.

Δείγμα Γραφής της Εταιρικής Υπευθυνότητας

“Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Οδικής Ασφάλειας είναι μία επιλογή θωράκισης των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία άκρως πρωτοποριακή ενέργεια, η οποία ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση εταιρικής υπευθυνότητας προς την κοινωνία. Είναι πολύ ενθαρρυντικό & συνάμα καινοτόμο για την Ελλάδα, εν μέσω της οικονομικής & κοινωνικής κρίσης που διανύουμε, να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη ενός άρτια δομημένου και ολοκληρωμένου πλαισίου Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας, ως αποτέλεσμα των ουσιαστικών προσπαθειών της Διοίκησης και των στελεχών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., μια επιλογή που πιστεύομε ακράδαντα ό,τι ενισχύει την αξιοπιστία μας.”

Δείτε εδώ και το σχετικό βίντεο με την καταγραφή της διαδικασίας των εκπαιδεύσεων στην οδική ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκαν στους εργαζόμενους της Ελληνικός Χρυσός σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

[ΠΗΓΗ: http://www.hellas-gold.com/ , του Αθανάσιου Μπαραφάκα, Μηχανικού Μεταλλείων, Υπεύθυνου Τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας, Ελληνικός Χρυσός, 20/12/2016]