ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: «ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ»

SONY DSC

Το νέο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, το οποίο αναμένεται άμεσα να είναι πλήρως λειτουργικό, μπορεί να μας δώσει ανά πάσα στιγμή  ακριβή στοιχεία για όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, εντός και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.

Το νέο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης αποτελεί από μόνο του μια μεγάλη επένδυση. Μόνο το κόστος του εξοπλισμού υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 3 εκ. ευρώ ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας του υπολογίζεται σε 1,5 εκ. ευρώ.Για το στήσιμο αυτού του προγράμματος συνεργαζόμαστε 30 Έλληνες επιστήμονες.

Συχνότητα μετρήσεων και μετάδοση αποτελεσμάτων

Η μέτρηση των ρύπων γίνεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Ο χρόνος απόκρισης των αυτομάτων αναλυτών είναι της τάξης του ενός λεπτού, δηλ. ο κάθε αναλυτής δίνει μια τιμή περίπου κάθε λεπτό. Με ένα μικροεπεξεργαστή που βρίσκεται σε κάθε αυτόματο σταθμό και που είναι συνδεδεμένος με τους αυτόματους αναλυτές, υπολογίζονται κάθε ώρα οι μέσες ωριαίες τιμές ρύπανσης. Οι τιμές αυτές μεταβιβάζονται στον κεντρικό υπολογιστή της Υπηρεσίας, μέσω τηλεφωνικής γραμμής και με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής.

Παρουσίαση καταγραφών προγράμματος παρακολούθησης

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες και διαγράμματα που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο μαζί με όλα τα αποτελέσματα του συνολικού προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης στις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες και φορείς. Τα αποτελέσματα αυτά θα είναι σύντομα διαθέσιμα σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε ένα site όπου οποιοσδήποτε θα μπορεί να βλέπει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία που καταγράφουν τα αυτόματα όργανα παρακολούθησης.

Πως θα γίνεται στο μέλλον αυτή η ολοκληρωμένη παρακολούθηση:

Γεωτεχνικά

Η ασφάλεια των σπιτιών παρακολουθείται με αυτόματο γεωδαιτικό σταθμό.

Σε επόμενη φάση και όταν κατασκευαστούν τα φράγματα θα παρακολουθούνται με:

2 νέους μόνιμους γεωδαιτικούς σταθμούς

2 φορητούς γεωδαιτικούς σταθμούς

60 μόνιμα ηλεκτρικά πιεζόμετρα δονούμενης χορδής

14 συνδυασμένα κλισιόμετρα/καθιζήμετρα

Εγκατάσταση 96 οπτικών στόχων/τοπογραφικών μαρτύρων

8 μόνιμους επιταχυνσιογράφους στις στέψεις των φραγμάτων

Εδάφη και Νερά

Η ποιότητα των εδαφών, στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων παρακολουθείται σε συνεχή βάση και με λήψη 23 δειγμάτων/χρόνο για ανάλυση 33 στοιχείων σε κάθε δείγμα.

Η συστηματική παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών, πραγματοποιείται από 149 σταθμούς δειγματοληψίας, με λήψη 730 δειγμάτων/μήνα για ανάλυση έως 25 στοιχείων σε κάθε δείγμα.

O αυτόματος εξοπλισμός συνεχούς μέτρησης και καταγραφής περιλαμβάνει:

25 μόνιμους σταθμούς μέτρησης παροχής στα ρέματα

13 μόνιμους σταθμούς μέτρησης στάθμης σε γεωτρήσεις / πιεζόμετρα

9 νέους μόνιμους σταθμούς μέτρησης pH, αγωγιμότητας, ΤSS

Ο φορητός εξοπλισμός για τις μετρήσεις περιλαμβάνει:

4 σετ φορητών οργάνων δειγματοληψίας και μέτρησης επί τόπου φυσικοχημικών παραμέτρων

2 φορητά ροόμετρα για μετρήσεις παροχής ρεμάτων

3 σταθμήμετρα για μετρήσεις στάθμης υπογείων υδάτων

2 σετ αποτελούμενα από διάφορους δειγματολήπτες υπογείων υδάτων (bailers)

Ατμόσφαιρα και Σκόνη

Ο έλεγχος της εκπεμπόμενης σκόνης πραγματοποιείται σε συνεχή βάση όσον αφορά την ποσότητα της σκόνης, και με λήψη 112 δειγμάτων/μήνα για ποιοτική ανάλυση 8 στοιχείων σε κάθε δείγμα.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα περιλαμβάνει:

25 μόνιμους σταθμούς PM10

21 μόνιμους σταθμούς PM2,5

7 μόνιμους σταθμούς μέτρησης σειράς αερίων (CO, CO2, NO2, NO, SO2, H2S, CH4 και VOC)

7 νέους μετεωρολογικούς σταθμούς

2 φορητούς σταθμούς PM2,5

Θόρυβος και Δονήσεις

Ο θόρυβος στη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας παρακολουθείται με φορητό ηχόμετρο, ενώ θα προστεθούν:

6 μόνιμα ηχόμετρα

2 νέα φορητά ηχόμετρα

Συνεχής παρακολούθηση δονήσεων με:

14 δονησιογράφους

Τριαξονικός εξοπλισμός: κάθετα, οριζόντια και εγκάρσια συνιστώσα της ταχύτητας  (mm/sec)

Κανάλια μικροφώνων: επίπεδο θορύβου (db)

Καταγραφές <0,5 mm/sec.

Βιοποικιλότητα

Οικολογική μελέτη κάθε τρία χρόνια

Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Βιοποικιλότητας

 

[ΠΗΓΗ: http://www.hellas-gold.com/, ]