ΑΓΝΟΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

thumb

Κάποιοι προβάλλουν ως κριτές των πάντων και παντογνώστες… Έχουν γνώμη σε όλα, ακόμη και σε θέματα που δεν γνωρίζουν… Και μάλιστα δεν φροντίζουν και να μάθουν, αφού ως γνωστόν, άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Μια τέτοια περίπτωση επισημαίνεται στο άρθρο 17 της απόφασης 222/2016 ΣτΕ. Για όσους δεν θυμούνται, είναι η απόφαση με την οποία καταρρίφθηκε  η αίτηση ακύρωσης της έγκρισης των μελετών των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης στις Σκουριές), διαβάσετε την εδώ.

Στην προσφυγή κατά της έγκρισης προβλήθηκε ως επιχείρημα ότι η μελέτη δεν περιείχε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των νερών της περιοχής και δεν κάνει αναφορά στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης και πρόγραμμα μέτρων της λεκάνης απορροής ποταμού Κεντρικής Μακεδονίας και ότι απουσιάζουν μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης των υδάτων, αφού κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου δεν είχε εκπονηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων και το πρόγραμμα μέτρων του υδατικού διαμερίσματος, όπου υπάγεται το έργο.

Απαντά λοιπόν το ΣτΕ, στο άρθρο 17, πως: «Ο παραπάνω λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος, επειδή στηρίζεται στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, η ταξινόμησή τους και η επιβολή των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αποτελεί αντικείμενο εξέτασης της τεχνικής μελέτης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Η ταξινόμηση των εγκαταστάσεων αυτών, η εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία τους και η επιβολή όρων που να διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων ειδικότερα γίνεται κατά την εκπόνηση της Μ.Π.Ε.  […] Ειδικότερα δε όσον αφορά στα ύδατα, οι περιβαλλοντικοί όροι που τέθηκαν αντιμετωπίζουν συνολικά το ζήτημα της προστασίας τους από την κατασκευή και λειτουργία των χώρων απόθεσης, κατόπιν συνεκτιμήσεως όλων των υδρολογικών δεδομένων, διασφαλίζεται δε δυνάμει ειδικού περιβαλλοντικού όρου η συμφωνία τους με το μεταγενεστέρως εγκριθέν Σχέδιο Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον οποίο, όπου κριθεί αναγκαίο, οι περιβαλλοντικοί όροι εξετάζονται ή τροποποιούνται ώστε να συνάδουν με τα εγκριθέντα προγράμματα μέτρων και παρακολούθησης των υδάτων (βλ. ειδικούς όρους δ1.23 και δ1.26), ως εξ άλλου κρίθηκε με τις 1492/2013 και 551/2015 αποφάσεις του Δικαστηρίου, με τις οποίες απερρίφθησαν παρόμοιοι με τους προβαλλόμενους ισχυρισμοί περί πλημμελούς αιτιολογήσεως της σχετικής κρίσης της Διοικήσεως. Κατά το μέρος δε που με τους ως άνω ισχυρισμούς αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα των σχετικών κρίσεων και αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, αυτοί είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι καθ’ όσον άγουν σε ανεπίτρεπτο παρεμπίπτοντα έλεγχο ατομικών διοικητικών πράξεων που δεν προσβάλλονται με την υπό κρίση αίτηση, και δη της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων και της θεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣτΕ 2105/2013, 1463/2013, κ.ά.).»

Τι καταλαβαίνετε; Υπάρχει άγνοια νόμου; Ή μήπως ήταν άλλη μία προσφυγή με το σκεπτικό, «δεκαπέντε έχουμε κάνει… Δεν θα μας περάσουν μία;;;»