ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ «ΑΓΝΩΣΤΕΣ»…

Äéáìáñôõñßá Ýîù áðü ôï õðïõñãåßï ÐáñáãùãéêÞò Áíáóõãêñüôçóçò êáé ðïñåßá ðñïò ôç ÂïõëÞ, æçôþíôáò ôç óõíÝ÷éóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí ìåôáëëåßùí, áðü  ìåôáëëùñý÷ïõò ôçò ×áëêéäéêÞò ôçí ÐÝìðôç 16 Áðñéëßïõ 2015.  (EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Ενώ υποκριτές και υποκρίτριες πολιτικάντηδες της κακιάς ώρας δυσφημούν και λοιδορούν τον αγώνα των μεταλλωρύχων και των οικογενειών τους σε αριστερίζοντα ΜΜΕ και σε Διεθνείς Εκθέσεις, στον κόμβο Στρατωνίου οι γυναίκες της περιοχής δίνουν το δικό τους αγώνα υπέρ των μεταλλείων. Δηλώνουν συμπαράσταση και αλληλεγγύη στη μάχη των μεταλλωρύχων για εργασία, μοιράζουν πληροφοριακό υλικό και εκφράζουν την αγωνία, τους φόβους και την αγανάκτηση τους για την κατάσταση που βιώνει όλη η περιοχή. Συμμετείχαν, συμμετέχουν και θα συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα.

Δείτε εδώ το βίντεο με τις ιστορίες των γυναικών που αγωνίζονται δυναμικά στο πλευρό των μεταλλωρύχων μέχρι να κερδηθεί ο αγώνας για εργασία και ανάπτυξη στα Μαδεμοχώρια.