Tag Archives: γεώπαρκα

ΓΕΩΠΑΡΚΑ, ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Phong Nha Ke Bang National ParkΤο Εθνικό Πάρκο Phong Nha Ke Bang, Κεντρικό Vietnam

 

Σύμφωνα με την UNESCO (1999) ως γεωπάρκα ορίζονται περιοχές ιδιαίτερης γεωλογικής σημασίας, σπανιότητας ή κάλλους, όπου η γεωλογική κληρονομιά προστατεύεται και αναπτύσσεται ταυτοχρόνως.Τα γεωπάρκα είναι περιοχές όπου εκτός από τις διάφορες γεωλογικές εμφανίσεις, μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως αρχαιολογικές, οικολογικές, ιστορικές ή/και πολιτιστικές αξίες και μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, ενεργοποιώντας τον τουρισμό με τη μορφή του οικο- ή γεωτουρισμού. Τα γεωπάρκα έχουν καθορισμένη γεωγραφική έκταση και θεματολογία που επιτρέπει την ανάπτυξη οικονομικών/τουριστικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, ως Γεωπάρκο ορίζεται μία περιοχή η οποία:

  • Έχει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια και επαρκή επιφάνεια που επιτρέπει μια πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό θέσεων γεωλογικού ενδιαφέροντος, με κριτήρια την επιστημονική σημασία, τη σπανιότητα, την αισθητική έλξη και την εκπαιδευτική τους αξία. Η πλειοψηφία των θέσεων ενδιαφέροντος στην περιοχή ενός ευρωπαϊκού γεωπάρκου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της γεωλογικής της κληρονομιάς, αλλά μπορεί να έχουν επίσης αρχαιολογικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον.
  • Οι θέσεις ενδιαφέροντος σε ένα γεωπάρκο πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με ένα οργανωμένο δίκτυο διαδρομών και να υποστηρίζονται από μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Σε ένα γεωπάρκο δεν επιτρέπονται πρακτικές που προκαλούν καταστροφή, φθορά ή πώληση γεωλογικών αντικειμένων.
  • Πρέπει να διαθέτει οργανωμένο φορέα διαχείρισης, ο οποίος να είναι σε θέση να επιβάλλει πολιτικές προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της γεωλογικής κληρονομιάς και βιωσιμότητας στην περιοχή του.
  • Nα συμβάλλει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του, μέσα από την ανάδειξη της ταυτότητάς του που συνδέεται με τη γεωλογική κληρονομιά και έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού. Με τον τρόπο αυτόν επηρεάζει τις συνθήκες ζωής των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτιστική αναζωογόνηση του συνόλου της περιοχής.Να αναπτύσσει, να εξελίσσει, να πειραματίζεται και να προωθεί μεθόδους για την προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς.
  • Να υποστηρίζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε διάφορους κλάδους των γεωεπιστημών και του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Τέλος πρέπει να εργάζεται στο πλαίσιο του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, ώστε να συμβάλλει στη συνοχή και δυναμική του. Πρέπει να συνεργάζεται με τοπικές επιχειρήσεις ώστε να προωθεί και να υποστηρίζει τη δημιουργία νέων προϊόντων που σχετίζονται με τη γεωλογική κληρονομιά, σε ένα πνεύμα συμπληρωματικότητας με τα άλλα μέλη του Δικτύου.

Τα γεωπάρκα αποτελούν το κορυφαίο εργαλείο γεωδιατήρησης που ξεκίνησε σαν δίκτυο συνεργασίας μεταξύ φορέων – διαχειριστών γεωλογικών μνημείων των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών, με στόχο να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών αυτών μέσω της ανάπτυξης του γεωτουρισμού. Οι βασικές αρχές λειτουργίας και τα ποιοτικά πρότυπα που υιοθετήθηκαν, εφαρμόζονται σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN) υπό την αιγίδα της UNESCO.

Το Πλαίσιο για τα Παγκόσμια και τα Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα

Η διεθνής σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς που ψηφίστηκε από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO το 1972 στο Παρίσι και υιοθετήθηκε από 144 κράτη-μέλη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο για την αναγνώριση και προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς (UNESCO, 1972). Στο δεύτερο άρθρο αυτής της σύμβασης αυτής οι γεωλογικοί/γεωμορφολογικοί σχηματισμοί αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά ως μέρος της φυσικής κληρονομιάς. Στα επόμενα άρθρα της σύμβασης αναφέρεται η υποχρέωση των κρατών-μελών να αναγνωρίσουν τις θέσεις πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, ενώ μνημονεύεται η δημιουργία μιας Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς η οποία τελικά δημιουργήθηκε το 1976. Στόχος της Επιτροπής είναι η δημιουργία ενός καταλόγου Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς με παράλληλη θέσπιση ενός πλαισίου προστασίας τους. Το 1999, η UNESCO υιοθετεί το πρόγραμμα “Παγκόσμια Γεωπάρκα” με στόχο την ανάδειξη, προβολή και προστασία γεωλογικών θέσεων παγκόσμιας αξίας. Σήμερα, η UNESCO έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα στο όλο εγχείρημα, το οποίο πλέον συντονίζεται από τo Παγκόσμιο Δίκτυο Εθνικών Γεωπάρκων (GGN – Global Geoparks Network), το οποίο προαναφέρθηκε και το οποίο παρέχει μια πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ειδικών σε θέματα διαχείρισης γεωλογικής κληρονομιάς. Τον Σεπτέμβριο του 2011 το GGN αριθμούσε 89 Γεωπάρκα σε 27 χώρες ενώ το 2016 αριθμούσε συνολικά 120 γεωπάρκα σε 33 χώρες παγκοσμίως.800px-European_Geoparks_map

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάλογη προσπάθεια για θέματα γεωλογικής κληρονομιάς ήταν η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων (EGN – European Geoparks Network) το 2000. Στόχοι του οργανισμού είναι η προστασία της γεωποικιλότητας, η προώθηση της γεωλογικής κληρονομιάς στο ευρύ κοινό, καθώς και η υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο των Γεωπάρκων. Το 2016 ο οργανισμός αριθμούσε 69 Γεωπάρκα από 23 Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα εκπροσωπείται με 5 περιοχές (Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου,Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, Γεωπάρκο Χελμού – Βουραϊκού, Γεωπάρκο Βίκου – Αώου, Γεωπάρκο Σητείας).

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, του Πέτρου Τζεφέρη, 7/3/2017]

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ;

25-Jan-17 9-08-09 AM

Η Χώρα μας, εξαιτίας της θέσης της στο χώρο όπου συγκλίνουν δύο τεκτονικές πλάκες, παρουσιάζει ποικιλία γεωμορφών και γεωτόπων με ιδιαίτερη αισθητική, οικολογική και πολιτιστική αξία για την παγκόσμια επιστημονική έρευνα.  

Η ανάδειξη των μορφών αυτών και γενικότερα της γεωλογικής ιστορίας κάθε περιοχής, η σχέση της με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, είναι μια συνιστώσα, που δεν πρέπει να λείπει από την προσπάθεια ανάπτυξης της κάθε περιοχής. Μπορούμε για παράδειγμα, να μιλάμε για την τουριστική αξιοποίηση της Νισύρου και να μη συμπεριλαμβάνουμε την γεωκληρονομιά του νησιού που οφείλεται αποκλειστικά σχεδόν στο ηφαίστειο;  Μπορούμε να μιλάμε για τη Σαντορίνη και το ηλιοβασίλεμα από τα Φυρά και το Ημεροβίγλι και να αγνοούμε την Καλντέρα και την πλούσια ηφαιστειακή της ιστορία; Να μην γνωρίζουμε τη γεωλογική ιστορία της Mήλου και να αναφερόμαστε μόνο τις όμορφες ακρογιαλιές και τα μηλέικα πιτάρια της; Το ίδιο ισχύει για το Λαύριο, τη Σέριφο, τη Χαλκιδική, τη Θάσο, τη Λέσβο, τα Γρεβενά, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Ηπειρο κλπ. όπου εντοπίζονται χώροι που μπορούν να αποτελέσουν σημεία ανάδειξης της φυσικής γεωλογικής ομορφιάς, φυσικά μνημεία του τόπου αλλά και της ανθρωπότητας.

Ηδη ορισμένοι χώροι από αυτούς έχουν συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων: το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου (2000), το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη (2001), το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού (2009), η περιοχή του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου (2010) και το Γεωπάρκο της Σητείας Κρήτης (2015).25-Jan-17 9-08-55 AM

Τα γεωπάρκα αποτελούν το κορυφαίο εργαλείο γεωδιατήρησης που ξεκίνησε σαν δίκτυο συνεργασίας μεταξύ φορέων – διαχειριστών γεωλογικών μνημείων των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών, με στόχο να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών αυτών μέσω της ανάπτυξης του γεωτουρισμού. Οι βασικές αρχές λειτουργίας και τα ποιοτικά πρότυπα που υιοθετήθηκαν, εφαρμόζονται σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN)  υπό την αιγίδα της UNESCO.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, υφίσταται αρκετή κινητικότητα για την ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς και τη διαχείριση των γεωτόπων, κυρίως μέσω του έργου του ΙΓΜΕ.  Το έργο αυτό είναι πολυδιάστατο και αφορά: προσπάθεια συστηματικής καταγραφής γεωτόπων με κριτήρια τη γεωεπιστημονική, εκπαιδευτική ή τουριστική τους αξία, ταυτοποίηση γεωδιαδρομών, ανάδειξη κι ένταξη Γεωπάρκων στο παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό δίκτυο, επιλογή περιοχών ως δυνητικών γεωπάρκων κ.α.

Η Γεωκληρονομιά της Ελλάδας

Επίσης έχει δημιουργηθεί έναν ενδιαφέρον σύστημα GIS όπου παρουσιάζονται τόσο τα γεωχωρικά δεδομένα όσο και μεταδεδομένα και πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά/ελληνικά γεωπάρκα αλλά και τις ελληνικές γεωδιαδρομές/γεωτόπους που έχει ερευνήσει το ΙΓΜΕ. Tο σύστημα GIS είναι διαθέσιμο παρακάτω:

Παρά την ενδιαφέρουσα προσπάθεια που προαναφέρθηκε, η αλήθεια είναι ότι συχνά, οι περιοχές αυτές με τις πολύτιμες πληροφορίες για το μακρινό γεωλογικό αλλά και μεταλλευτικό παρελθόν καταστρέφονται ανεπανόρθωτα από άγνοια και έλλειψη εθνικής πολιτικής στο θέμα αυτό.

Δυστυχώς αν ανατρέξουμε στο  εθνικό θεσμικό πλαίσιο, δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις προστασίας περί γεωκληρονομιάς κι ακόμη ειδικότερα περί θεσμοθέτησης, ανάδειξης και προστασίας γεωπάρκων. Η περιβαλλοντική νομοθεσία αναφέρεται στο γεωπεριβάλλον αποσπασματικά και σχεδόν περιθωριακά, εντός των διατάξεων που αφορούν κυρίως δάση, αρχαιολογικές θέσεις ή μνημεία πολιτισμού και έχουν μια γενική, καθόλου εξειδικευμένη,  διατύπωση. Εξαίρεση αποτελεί η Διεθνής Σύμβαση της UNESCO για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (ενσωματώθηκε με τον Ν.1126/1981) που αναφέρεται σαφώς σε γεωλογικές θέσεις, πράγμα που στη συνέχεια δεν είχε κάποια συνέχεια καθότι στην  “εν τοις πράγμασι” εφαρμογή του νόμου,  η πλειονότητα των θέσεων προστασίας επελέγησαν με πολιτιστικά κριτήρια, παρά τις σαφείς προθέσεις της Σύμβασης περί ισορροπίας στην επιλογή μεταξύ φυσικών και πολιτιστικών θέσεων.

Με τον  Ν. 3937/11 για την διατήρηση της βιοποικιλότητας έγινε ένα θετικό βήμα προς την αποσαφήνιση των γεωπεριβαλλοντικών εννοιών ενώ το μετέπειτα σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (με ορίζοντα μέχρι το 2020) προσέθεσε στις προτάσεις του, σχετικά με την προστασία του τοπίου, την αναγκαιότητα διατήρησης των γεωτόπων και της βιολογικής ποικιλότητας (ΥΠΕΚΑ, 2014).

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο αυτό αναγνωρίζεται ότι τα τοπία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι γεώτοποι και η παλαιοντολογική βιοποικιλότητα, αποτελούν σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και κρίνεται απαραίτητη η διατύπωση Εθνικής Πολιτικής Τοπίου, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση για το Τοπίο της ΕΕ (κυρώθηκε με τον Ν. 3827/2010) και να ενσωματωθεί σε όλες τις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές. Η προσέγγιση της προστασίας γεωλογικής κληρονομιάς, μέσω της προστασίας του τοπίου, είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική, εντούτοις, δεν είναι αρκούντως εξειδικευμένη ώστε να αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που θα οδηγήσει σε αποτελεσματική προστασία. Περαιτέρω, στην Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) της Χώρας, η οποία σημειωτέον δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμη, επίσης δεν υφίσταται αναφορά στην αναγνώριση της γεωλογικής χρησιμότητας του τόπου και την προστασία του κατά την εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών.

Όπως ευκόλως αντιλαμβάνεται κανείς, όλα τα ανωτέρω δεν αποτελούν ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της γεωκληρονομιάς, Εθνική Πολιτική, η οποία αποτελεί ακόμη ζητούμενο για τον τόπο μας. Ειδικότερα για τα γεωπάρκα που εντάσσονται στο σύστημα της Unesco, απλά υφίσταται μια προσέγγιση εμπνευσμένη από την προστασία των πολιτιστικών μνημείων παγκοσμίου κληρονομιάς, ενώ κάτι αντίστοιχο ισχύει και στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πλαίσια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουν την τιτλοδότηση, αλλά καμία ουσιαστική νομική κατοχύρωση, ενώ παράλληλα δεν διέπονται από σαφείς και καθορισμένους τρόπους λειτουργίας.

Οι αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου των γεωπάρκων

Εξάλλου, το ΙΓΜΕ, ως υπεύθυνος σύμβουλος της πολιτείας και στα ζητήματα αυτά, παρότι έχει -όπως προαναφέρθηκε- διαχρονικά να επιδείξει σημαντικό έργο με την εκπόνηση  ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων για την συστηματική καταγραφή και ανάδειξη της γεωκληρονομιάς, εντούτοις, δεν έχει προτείνει εθνική πολιτική προς την πολιτεία για το θέμα αυτό. Πολιτική με συγκεκριμένους άξονες και περαιτέρω εξειδίκευση με στοχευμένες ενέργειες τόσο σε θεσμικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο.

Εν κατακλείδι, η προστασία της Γεωκληρονομιάς έχει σε μεγάλο βαθμό αφεθεί στην τύχη της και στις αποσπασματικές προσπάθειες υπηρεσιών ή περιστασιακά εμπλεκομένων φορέων της πολιτείας, κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιστοίχως, η ανάδειξη των γεωπάρκων επαφίεται στην καλή διάθεση και συνεργασία των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων, χωρίς, όμως, να υφίσταται καμία νομική δέσμευση προστασίας, ενώ σε οικονομικό επίπεδο η επιβίωσή τους εξαρτάται από τις επιδοτήσεις που τυχόν λαμβάνουν από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Οφείλουμε να εστιάσουμε στο ζήτημα της ανάδειξης και προστασίας της γεωκληρονομιάς αναπτύσσοντας εθνική πολιτική. Όχι μόνο για λόγους δεοντολογικούς κι επιστημονικούς ή για να καλύψουμε το υφιστάμενο κενό. Αλλά κυρίως επειδή η πολιτική αυτή και η προώθηση μέσω αυτής του «γεωτουρισμού» μπορεί να αποτελέσει προσοδοφόρα μορφή εναλλακτικού τουρισμού που εμπλέκει θετικά τους τοπικούς πληθυσμούς με τη γεωκληρονομιά και τη μεταλλευτική ιστορία του εκάστοτε τόπου.

[ΠΗΓΗ: http://www.huffingtonpost.gr/, του Πέτρου Τζεφέρη, διδάκτορα ΕΜΠ, συγγραφέα, 23/01/2017]

Η ΓΕΩΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

zagori_newTί είναι αλήθεια η γεωλογική κληρονομιά;  Τί είναι η  γεωποικιλότητα; Τί ακριβώς είναι οι γεώτοποι  και τα γεωπάρκα; Τί σημαίνει η έννοια της Γεωδιατήρησης και ποιές δράσεις συμβάλουν στην διαχρονική υλοποίησή της;

Υπάρχει πολιτική για την διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς στον τόπο μας και ποιά πρέπει να είναι αυτή;

Μπορούμε για παράδειγμα να μιλάμε για την αξιοποίηση της Νισύρου και να μη συμπεριλαμβάνουμε την ιδιαιτερότητα του νησιού που οφείλεται αποκλειστικά σχεδόν στο ηφαίστειο;

Μπορούμε να μιλάμε για τη Σαντορίνη και το ηλιοβασίλεμα από τα Φυρά και το Ημεροβίγλι και να ξεχνάμε την πλούσια ηφαιστειακή της ιστορία;

Να μην γνωρίζουμε τη γεωλογική ιστορία της Mήλου και να σκεφτόμαστε μόνο τις όμορφες ακρογιαλιές της;

1-0

Στον χάρτη παρουσιάζονται οι γεώτοποι της Ελλάδας, οι περιοχές όπου έχουν σχεδιαστεί γεωδιαδρομές καθώς και τα Ελληνικά γεωπάρκα (πηγή: ΙΓΜΕ).

 

Κι ακόμη μπορούν οι πολιτιστικές διαδρομές στη Στρατονίκη Χαλκιδικήςνα μη δίνουν κατάλληλα την ερμηνεία της γεωεπιστημονικής ιστορίας της περιοχής, που είναι καθοριστικός παράγοντας για την όλη της ιστορία και αυτό που κάνει τη διαφορά για κάθε περιοχή;

geoparks

Διαδραστικός χάρτης, από το GIS του ΙΓΜΕ,  http://igmegeoheritage.weebly.com/

Η ερμηνεία της γεωλογικής ιστορίας κάθε περιοχής, η σχέση της με την ανάπτυξη, τον πολιτισμό, το συνολικό περιβάλλον, είναι μια συνιστώσα, που (δεν πρέπει να) λείπει από κάθε προσπάθεια ανανέωσης των περιβαλλοντικών, τουριστικών και πολιτιστικών πραγμάτων.

Υπάρχει νομοθεσία για την γεωλογική κληρονομιά ή  οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις (συνέπεια του άρθρου 24 του Συντάγματος του 1975), αναφέρονται στο γεωπεριβάλλον περιθωριακά, μέσα στη νομοθεσία που αφορά κυρίως τα δάση, τις αρχαιολογικές θέσεις και το περιβάλλον;

Εχουμε γεωπάρκα στην Ελλάδα τα οποία  ανήκουν στο παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO; Και ποιά είναι αυτά;

 

Γεωδιαδρομές Λαυρίου

lavrio-georutes

 

Eχουμε γενικότερα ταυτοποιήσει ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών ή γεωμορφών που θα μπορούσαν να αναδειχθούν; Υπάρχουν χάρτες για αυτούς;

Τι έχει κάνει το ΙΓΜΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια για το ζήτημα αυτό; Ανάδειξη κι ένταξη Γεωπάρκων στο παγκόσμιο δίκτυο, επιλογή περιοχών  ως δυνητικών γεωπάρκων, ταυτοποίηση και ανάδειξη γεωδιαδρομών, συμμετοχή στην Εκτελεστική Γραμματεία της ProGEO, προσπάθεια συστηματικής καταγραφής γεωτόπων με κριτήρια τη γεωεπιστημονική, εκπαιδευτική ή τουριστική αξία.

Η γεωδιατήρηση κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα, πολλά πράγματα επαναπροσδιορίζονται, πολλές διοργανώσεις, συνέδρια μπορούν να απαριθμηθούν.

Για όλα τα παραπάνω μπορούμε να ενημερωθούμε στην νέα ιστοσελίδα για την Γεωκληρονομιά:

http://igmegeoheritage.weebly.com/

Επίσης έχει δημιουργηθεί έναν ενδιαφέρον σύστημα GIS όπου παρουσιάζονται τόσο τα γεωχωρικά δεδομένα όσο και μεταδεδομένα και πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά γεωπάρκα αλλά και τις ελληνικές γεωδιαδρομές που έχει ερευνήσει το ΙΓΜΕ.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, αναδημοσίευση από http://www.oryktosploutos.net/, 3/01/2017]