ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Χαλκιδικής ενημερώνει τους πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, ότι εκδόθηκε η εν θέματι Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία ορίζονται το ύψος της συνολικής πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε χωρητικότητα (GT) και ισχύ κινητήρων πρόωσης (kW) η οποία μπορεί να διατεθεί σε δυνητικούς δικαιούχους, για κάθε μια από τις κατηγορίες σκαφών των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.5035/2023 (Α’ 76). Επίσης ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια μοριοδότησης, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτημάτων που θα υποβληθούν, καθώς και η διαδικασία υλοποίησης. 

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της ΥΑ, να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στις υπηρεσίες αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 4 της ΥΑ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι πλοιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται τόσο στα παραπάνω τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις όσο και στα τηλέφωνα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Χαλκιδικής.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 12/12/2023]