ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ : ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τιμοκατάλογος στην είσοδο των σούπερ μάρκετ, ευκρινή ταμπελάκια στο ράφι και επάρκεια των προϊόντων – Διοικητικό πρόστιμο στις περιπτώσεις παράβασης.

Κατατέθηκε στη Βουλή Τροπολογία με την οποία εξειδικεύονται θέματα επαρκούς σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στο παρατηρητήριο τιμών προϊόντων «Καλάθι του νοικοκυριού» ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα από τους καταναλωτές και προβλέπεται για τις αναφερόμενες επιχειρήσεις η υποχρέωση της διασφάλισης επαρκούς και απρόσκοπτης διάθεσής τους στο καταναλωτικό κοινό.

Θα πρέπει να υπάρχει τοποθετημένο ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα.

Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό.

Για κάθε παράβαση θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύφους από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Διασφάλιση της επάρκειας και της επαρκούς σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στο παρατηρητήριο τιμών προϊόντων «Καλάθι του νοικοκυριού» – Προσθήκη παρ. 2 α στο άρθρο 87 του ν.4986/2022

Στο άρθρο 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύφους από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 6.».

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 10/11/2022]