ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ Ο ΣΕΒ

Στον κλάδο απασχολούνται περίπου 12.000 άτομα, στο σύνολό τους, σχεδόν, σε καθεστώς μισθωτής και πλήρους απασχόλησης.

Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου αντιμετωπίζουν δυσκολίες κάλυψης κενών θέσεων απασχόλησης εξαιτίας, πρωτίστως, της έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων, ενώ πέντε στις δέκα αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό επισημαίνεται στην ειδική έκθεση που δημοσίευσε ο ΣΕΒ με θέμα «Ανθρώπινο δυναμικό, επάγγελμα και δεξιότητες στον εξορυκτικό κλάδο», στην οποία αναλύεται η σημασία του κλάδου για την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση και καταγράφονται τα προβλήματα στα θέματα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Οπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση, ο παραγωγικός μετασχηματισμός και η επίτευξη ταυ εθνικού στόχου για μερίδιο 12% της βιομηχανίας στο ΑΕΠ μέχρι το 2020, και 15% μεσοπρόθεσμα, περνάει από την παραγωγική αναβάθμιση του εξορυκτικού κλάδου. Στην Ελλάδα, ο κλάδος έχει μεγάλη συμβολή -πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλες χώρες της Ε.Ε.- στην προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας (2,9%) και της οικονομίας (0,4%). Επιπλέον, έχει πολύ σημαντική συνεισφορά στις εξαγωγές, καθώς συνθέτει το 5,5% του συνόλου.

Σε επίπεδο απασχόλησης στον κλάδο εργάζονται περίπου 12.000 άτομα, στο σύνολό τους σχεδόν σε καθεστώς μισθωτής και πλήρους απασχόλησης. Σε περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση, καθώς 94% των θέσεων εργασίας βρίσκονται εκτός Αττικής. Δεδομένου ότι κυριαρχεί η απασχόληση σε τεχνικά επαγγέλματα, απαιτείται ουσιαστικό βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης, κυρίως σε ειδικότητες με διαπιστωμένες ελλείψεις, προκειμένου οι επιχειρήσεις να βρίσκουν ανθρώπινο δυναμικό με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες.

Αναμένεται ενίσχυση της απασχόλησης υψηλών δεξιοτήτων και μείωσή της σε θέσεις εργασίας μεσαίων και χαμηλών δεξιοτήτων. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για τον κλάδο όσο και για τις τοπικές αγορές εργασίας, την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να μπορούν να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Η πρόκληση, όπως σημειώνει o ΣΕΒ, είναι μεγάλη καθώς σήμερα δεν παρέχεται στους μηχανικούς εκμετάλλευσης μεταλλείων και ορυκτών πόρων μια σειρά από γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τα οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντά τους. Κρίσιμο είναι επίσης και το ζήτημα της αδειοδότησης των χειριστών μηχανημάτων στον βαθμό που το 55% των εργαζομένων του κλάδου απασχολείται σε αυτή την ειδικότητα. Όμως, το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης δημιουργεί στρεβλώσεις και δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγικό ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 12/4/2019]