ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ».

Με την πλέον πρόσφατη απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκαν:

  • οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την εκπόνηση της μελέτης «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες», όπως συντάχθηκαν από την Κοινή Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με τη με Α.Π. 62357/20-12-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. (ΑΔΑ: 7ΓΥΡ4653Π8-ΙΘ3), και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ με ημερομηνία 18-05-2018.
  • Η διενέργεια  δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης και κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής», μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύει, με σκοπό τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες».
  • Οι όροι διενέργειας του ανωτέρω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όπως καθορίζονται στην οικεία Διακήρυξη, η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ και θεωρήθηκε με ημερομηνία 21-05-2018.
  • Οι όροι της προκήρυξης (περίληψη της Διακήρυξης) του ανωτέρω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όπως αυτή συντάχθηκε από τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ και θεωρήθηκε με ημερομηνία 21-05-2018.
  • τα λοιπά έγγραφα της  σύμβασης για τον ανωτέρω ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Με προηγούμενη απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για τις ΟΠΥ.

Μετά τα ανωτέρω η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ, ως αρμόδια τεχνική υπηρεσία, εντέλλεται να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης της οικείας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ενεργειών για τη δημοσιότητα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

Επίσης η ίδια διεύθυνση του Υ.Π.ΕΝ. εντέλλεται να προσαρμόσει τη Διακήρυξη και το περιεχόμενο των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, αναφορικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες του διαγωνισμού και άλλες προθεσμίες, καθώς και ως προς τις εγκριτικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που αφορούν στην οικεία σύμβαση.

Η  εκτιμώμενη αξία της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος είναι 89.408,13€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Επισημαίνεται ότι  η εκπόνηση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών αποτελεί ένα από τα βασικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των κοινωνικών εταίρων. Έχουν ήδη θεσπιστεί ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υδατοκαλλιέργειες, τη βιομηχανία και τα καταστήματα κράτησης. Η εξόρυξη αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με συγκεκριμένες χωρικές τοποθεσίες. Επομένως, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να τεθούν με ξεκάθαρους όρους οι χωροταξικές συνθήκες για την ανάπτυξη του κλάδου αλλά και να ενσωματωθούν οι υποχρεώσεις του προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον στο εργαλείο του ειδικού χωροταξικού πλαισίου.

 

[ΠΗΓΗ: oryktosploutos.net, του Πέτρου Τζεφέρη, 2/7/2018]