ΘΟΡΙΟ, ΜΑΓΓΑΝΙΟ, ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ, Κ.Α. ΟΡΥΚΤΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ 1956

Ο συγγραφέας Γ. Λεκάκης αποκαλύπτει σύγγραμμα του Στ. Δ. Κατράκη (διπλ. μηχ/κού μεταλλείων E.N.S.M. τακτικού καθηγ. του Ε. Μ. Πολυτεχνείου) με τίτλο «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», του 1956, στο οποίο αναφέρονται περιοχές της Ελλάδας όπου είχαν επισημανθεί κοιτάσματα σπάνιων γαιών και ραδιενεργών ορυκτών.

«Τα σπουδαιότερα μεταλλευτικό κέντρα, για την εκμετάλλευση χρυσού, αργύρου, μολύβδου και χαλκού, κατά την αρχαιότητα ευρίσκοντο κυρίως στην Μακεδονία (Ανατολική Χαλκιδική, Παιονία, Παγγαίο, Άγκιστρο Σερρών, Θάσο, κ.ά.), την Σίφνο Κυκλάδων, την Αττική (Λαύριο), κ.α

Έρευνες διενεργηθείσες (την δεκαετία 1950-1960) «διεπίστωσαν κοιτάσματα ουρανίου και θορίου σε Μακεδονία και Θράκη, άτινα από μακρού είχον επισημανθή

Η πιθανότης ανευρέσεως εκμεταλλευσίμων ποσοτήτων των ως είρηται ραδιενεργών ορυκτών φαίνεται να είναι μεγάλη, η δε οικονομική και ενεργειακή σημασία τούτων θέλει είναι ανυπολόγιστος δια την Χώραν

Σήμερον η εξόρυξις των μαγγανιούχων μεταλλευμάτων περιορίζεται εις τα μεταλλεύματα χημικού τύπου και διενεργείται κυρίως εις την περιοχήν Δράμας-Νευροκοιτίου (Αν. Μακεδονία). Εις την περιοχήν Νευροκοπίου (25ον χλμ. της δημοσίας οδού Δράμας-Νευροκοπίου) διενεργείται, από δεκαετίες, συστηματική εκμετάλλευσις των μαγγανιούχων κοιτασμάτων αυτής

Γνωστή είναι, επίσης, η ύπαρξις «ενδείξεων» ραδιενεργών ορυκτών πλησίον των βουλγαρικών συνόρων και η εντός του βουλγαρικού εδάφους διενεργουμένη εκμετάλλευσις ουρανιούχων κοιτασμάτων. Οι διενεργηθείσαι από δεκαετίας περίπου συστημαπκοί έρευναι αναζητήσεως ραδιενεργών ορυκτών επιβεβαίωσαν την ύπαρξιν κοιτασμάτων ουρανίου και θορίου εις Μακεδονίαν, Θράκην και περιοχήν Λαρίσης. Επί των αποτελεσμάτων των μέχρι τούδε γενομένων ερευνών εν Ελλάδι, λόγω ισχυρισμού του απορρήτου, δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθούν τα διάφορα στοιχεία της μελέτης των ουρανιούχων περιοχών της Χώρας

Εκ των ελθόντων εις το φως της δημοσιότητος στοιχείων (1956) αναφορικώς με την διενεργηθείσαν εργασίαν υπό συνεργείου μετακληθέντων Γάλλων ειδικών (σ.σ. όπως ο Harz, καθηγ. Πανεπ. Λυών Γαλλίας), και των γενομένων αναλύσεων εις τα εργαστήρια της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας της Γαλλίας προκύπτει ότι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα υπήρξαν λίαν ικανοποιητικά. Ανεκαλύφθησαν 5 περιοχαί εις Μακεδονίαν και Θράκην (Εχίνου Ξάνθης, Δράμας, Κίρκη Αλεξανδρουπόλεως, Σερρών, Καβάλας)

Εις την θαλασσίαν παραλίαν Λουτρών-Ελευθερών της Καβάλας διεπιοτώθη προσχωματικόν κοίτασμα θοριούχου άμμου περιεκτικότητος Ζώναι ουρανιούχου μεταλλοφορίας διεπιστώθησαν και εις άλλας περιοχάς: Μακρυχωρίου Λαρίσης, Κιθαιρώνος, Δελβένι Ηπείρου, και Βάθη Κιλκίς, εις ην ανευρέθη αξιόλογος μεταλλοφορία ουρανιούχου ορυκτού (τορβενπου) εντός πορφυριτικού πετρώματος

Εις άμμους της Μακεδονίας και Θράκης διεπιστώθη το ορυκτόν μοναζίτης, το οποίον περιέχει δημήτριον και θόριον».

 

[ΠΗΓΗ: KONTRANEWS, του Γ. Λεκάκη, 5/2/2018]