ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στις σκληρές διατάξεις περί μισθωμάτων, υπέρογκων τελών, περιβαλλοντικών αδειοδστήσεων, πράσινου τέλους επικεντρώνονται μεταξύ άλλων οι ενστάσεις στελεχών της αγοράς της εξορυκτικής βιομηχανίας απέναντι στο νέο λατομικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.

Το υπουργείο επισημαίνει πως το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομείων και της εξορυκτικής δραστηριότητας γενικότερα με στόχο την απρόσκοπτη τροφοδοσία των βιομηχανιών σε ορυκτές πρώτες ύλες και τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος. Επίσης τονίζει πως εισάγεται ένα πλήρες παραμετροποιημένο σύστημα καθορισμού προστίμων για παραβάσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

Αναλυτικά, αναφορικά με τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, παρά το γεγονός ότι η αγορά συμφωνεί με την άποψη του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος ότι το νέο νομοσχέδιο συγκεντρώνει σε ενιαίο κείμενο για πρώτη φορά και επικαιροποιεί την πολύπλοκη και αποσπασματική λατομική νομοθεσία των τελευταίων 30-40 χρόνων που ήταν ένα πάγιο αίτημα, διαχρονικά, όλων των κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με τον εξορυκτικό κλάδο, εντούτοις το περιεχόμενο του κειμένου ακυρώνει την αποτελεσματικότητά του, μιας και δεν διακρίνονται με σαφήνεια οι επιμέρους διατάξεις που αφορούν τους υποκλάδους που καλύπτει (αδρανή υλικά, μάρμαρα βιομηχανικά ορυκτά).

Για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μαρμάρων, φυσικών λίθων ή βιομηχανικών ορυκτών μπαίνει παράβολο ύψους 3.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών ακολουθήσει μίσθωση του χώρου, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα μισθώματα του πρώτου έτους. Στην κατηγορία των προστίμων το υπουργείο διευκρινίζει ότι εισάγεται ένα πλήρες παραμετροποιημένο σύστημα καθορισμού προστίμων για παραβάσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Με βάση το νέο σύστημα, λαμβάνονται υπ’ όψιν η σοβαρότητα και η επαναληπτικότητα της παράβασης, καθώς και ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στο έργο. Με τον νέο νόμο τα πρόστιμα κλιμακώνονται από 5.000 ευρώ έως 90.000 ευρώ, ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον παραβάτη (χειρωνακτικά, με χρήση μηχανικών μέσων ή χρήση εκρηκτικών) και τριπλασιάζονται εφόσον η παράβαση τελεστεί για περισσότερος από μία φορές.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 10/01/2018]