ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Με το ΦΕΚ 1882)Β)30.5.2017 ρυθμίζεται η Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εργοταξίων μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων.

Η απόφαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών (τροφοδοσία με υγρά καύσιμα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλιών, εξαεριστήρων, ειδικών μηχανημάτων κ.α.) των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί: α) η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη αδειοδοτηθέντων εγκαταστάσεων, εντός λατομείων, ορυχείων και μεταλλευτικών χώρων, μέχρι τη λήξη της σχετικής τους άδειας και β) η αδειοδότηση όλων των σχετικών εγκαταστάσεων καυσίμων που χρησιμοποιούνται είτε αποκλειστικά για την απευθείας τροφοδοσία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με καύσιμα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, είτε αυτών που δεν είναι εντεταγμένες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αλλά χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία τους και τις εν γένει λειτουργικές ανάγκες του μεταλλείου ή λατομείου (χωρίς αντλία), είτε των φορητών πρατηρίων καυσίμων.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, η αδειοδότηση των σχετικών εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικών χώρων πραγματοποιούνταν από την καθ΄ύλην αρμόδια αρχή αδειοδότησης της κύριας δραστηριότητας, σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 158 και 159 του ν.δ 210/1973 (Α’277) «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» και των άρθρων 103 και 104 της ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» (Β΄ 1227).

Για όσους ενδιαφέρεστε, δείτε το νέο ΦΕΚ εδώ.

 

[ΠΗΓΗ: http://elladitsamas.blogspot.gr/, του Π. Τζεφέρη, 8/6/2017]