ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ “RAW MATERIALS SUPPLY GROUP”(RMSG), 26.1.2017, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

b_brussels_berlaymont_163sΣτη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 8 κράτη-μέλη, από 2 τρίτες χώρες (Νορβηγία, Τουρκία), εκπρόσωποι Οργανισμών και υπάλληλοι διαφόρων Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρουσιάζονται ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν:

  1. Επισκόπηση νομοθετικών ζητημάτων σχετικών με την εξορυκτική βιομηχανία. Παρουσιάστηκαν συνοπτικά, τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά νομοθετήματα που επηρεάζουν τη μεταλλευτική βιομηχανία Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισήγηση από την εκπρόσωπο της EUROMINES, έχει διαμορφωθεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο νομικό πλαίσιο, εντός του οποίου πρέπει να ασκείται οποιαδήποτε εξορυκτική δραστηριότητα. Αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται σε διάφορα θέματα όπως:

α. Περιβαλλοντικά (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντική Ευθύνη, Μεταλλευτικά απόβλητα, Περιοχές NATURA, Ορνιθοπανίδα, Προστασία υδάτων, Θέματα Βιοποικιλότητας, Κανονισμός REACH, Environmental Footprint Pilots, Monitor Framework for Circular Economy,

β. Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (CDM 2020, CCM – Policy framework for Climate Change 2020-2030, Energy Roadmap 2050, Οδηγία 2003/87/ΕΚ, Οδηγία 2012/27/ΕΕ, κλπ).

γ. Υγιεινή και Ασφάλεια (Πολλές οδηγίες που καλύπτονται από τον ΚΜΛΕ) δ.Εμπόριο (Trade defense Instrument, Anti-dumping Regulations, κλπ).

Για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας έχουν εκδοθεί πολλές αναφορές (reports), εργαλεία (instruments), Προδιαγραφές (Standards), Βέλτιστες Τεχνικές (Best Available Techniques), κλπ. Τέλος, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων προέρχονται όχι μόνο από την συνεχή αύξησή τους και τις επακόλουθες επικαλύψεις αλλά και την αυστηροποίησή τους.

  1. Πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση (μέσης) τεχνικής σχολής, τεχνολογίας πρώτων υλών, στην Αυστρία. Από τον εκπρόσωπο της Αυστρίας παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη λειτουργία μιας μέσης σχολής τεχνολογίας πρώτων υλών. Η λειτουργία της έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια στο Λεόμπεν της Αυστρίας. Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 χρόνια και μέχρι στιγμής έχει προσελκύσει 91 σπουδαστές. Η χρηματοδότηση των υποδομών της σχολής έγινε από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής αδρανών και κεραμικών υλικών. Η εκπαίδευση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μαθήματα οικονομίας, διοίκησης επιχειρήσεων, εξόρυξης και επεξεργασίας υλικών, κλπ. και εξάσκηση δύο μηνών σε εξορυκτική επιχείρηση. Τα αποτελέσματα κρίνονται εξαιρετικά θετικά τόσο για τον κλάδο όσο και για τους ίδιους τους σπουδαστές.
  2. Πλαίσιο παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας(The circular Economy Monitoring framework). Με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πρώτων υλών, έχει υιοθετηθεί πριν από έναν χρόνο το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Τελευταίες εξελίξεις εδώ: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm Και στα ελληνικά εδώ: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_el.htm

Στo πλαίσιo αυτό έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για την καταγραφή της εξέλιξης της κυκλικής οικονομίας και της υλοποίησης των σχετικών μέτρων (συμμόρφωση με νομοθεσία, χρηματοδοτήσεις έργων, κλπ.).

  1. Παρουσίαση της Έκθεσης σχετικά με την αποδοτικότητα αξιοποίησης των πόρων στην Ευρώπη (“More from less — material resource efficiency in Europe”) Αυτή η έκθεση παρουσιάζει μια επισκόπηση των προσεγγίσεων στο θέμα αποδοτικότητας αξιοποίησης των πρώτων υλών και της κυκλικής οικονομίας σε 32 ευρωπαϊκές χώρες. Εξετάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές στις εθνικές πολιτικές των διαφόρων κρατών, σε σχέση με τους στόχους της πολιτικής, τους τομείς προτεραιότητας, τους σχετικούς δείκτες, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο. Παρουσιάζεται επίσης το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την αποδοτικότητα αξιοποίησης των πρώτων υλών και αναλύονται οι τάσεις μεταξύ των ετών 2000 και 2014. Τέλος, περιλαμβάνονται μια σειρά από εκτιμήσεις για την ανάπτυξη των μελλοντικών προοπτικών. Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ:
  2. Κρίσιμες Πρώτες Ύλες Έγινε ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης του καταλόγου των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (CRITICAL RAW MATERIALS) η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017.
  3. RAW MATERIALS INFORMATION SYSTEM (RMIS) Με σκοπό την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων πληροφοριών σχετικά με τις πρώτες ύλες οι οποίες συλλέγονται από διάφορες πηγές, έχει προγραμματιστεί η κατασκευή ενός συστήματος (RAW MATERIALS INFORMATION SYSTEM). Για το σκοπό αυτό προβλέπεται συνάντηση, οργανωμένη από το Joint Research Center, στις 13 και 14 Μαρτίου 2017.

Πληροφ.: http://rmis.jrc.ec.europa.eu/uploads/RMISposterRMWEEK28nov2016-final.pdf

  1. MIN-LEX: http://www.minlex.eu/ Στο πρόγραμμα αυτό που έχει ξεκινήσει και επρόκειτο να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του προηγούμενου χρόνου, καταγράφεται το νομικό πλαίσιο και οι διαδικασίες αδειοδότησης (έρευνας – εκμετάλλευσης) για την αξιοποίηση των ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) στις 28 χώρες – μέλη της ΕΕ. Ο στόχος είναι να εντοπισθούν οι καθυστερήσεις και να προταθούν μέτρα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία αδειοδότησης. Όμως επειδή κάποιες χώρες έχουν στείλει ελλιπή στοιχεία προβλέπεται μια μικρή καθυστέρηση. Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.
  2. Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το θέμα των ορυκτών από ζώνες πολεμικών συγκρούσεων (conflict minerals).

 

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net, του Πέτρου Τζεφέρη, 05/02/2017]