ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

SONY DSC

SONY DSC

Ως γνωστό, με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/26.7.2011 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα (α) «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και (β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμός & Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας». Η ΚΥΑ ΕΠΟ αφορά το ενιαίο και αδιαίρετο έργο «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας».

Ας δούμε με μια ματιά τι περιλαμβάνει συνολικά το έργο, και ειδικότερα τα επιμέρους υποέργα (τομείς που συνδέονται μεταξύ τους λειτουργικά αποτελώντας μία ενότητα):

Υποέργο Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας: Τροφοδοτεί με μετάλλευμα το νέο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου. Για τη μεταφορά θα χρησιμοποιηθεί η υπό κατασκευή κύρια σήραγγα προσπέλασης από Μαντέμ Λάκκο. Μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της κύριας σήραγγας προσπέλασης Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας και του νέου εργοστασίου εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου, το συμπύκνωμα παράγεται τοπικά, στο υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο ανακαινίστηκε και λειτουργεί αρχικά για τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων που απομακρύνονται από την Ολυμπιάδα και, στη συνέχεια, για άλλα 3 χρόνια για την κατεργασία μιας συντηρητικής εξόρυξης του μεταλλεύματος της Ολυμπιάδας. Τα συμπυκνώματα διοχετεύονται στην διεθνή αγορά μέσω υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων.

Υποέργο Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών: Περιλαμβάνει μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού, μαζί με εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων, τα οποία στην παρούσα φάση βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης – κατασκευής. Τροφοδοτεί με συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού το νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου.

Υποέργο Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου: Περιλαμβάνει

α) το μεταλλείο Μαύρων Πετρών που τροφοδοτεί με μετάλλευμα το νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου. Μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου αυτού εργοστασίου, το συμπύκνωμα παράγεται στο υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου.

β) το εργοστάσιο εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου που παράγει: α) συμπυκνώματα μολύβδου και ψευδαργύρου (από τα μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας) τα οποία διοχετεύονται στην αγορά, και επιπλέον β) συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών (από το μεταλλείο Ολυμπιάδας). Το συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας μαζί με το συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού Σκουριών τροφοδοτούν το νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου για περαιτέρω επεξεργασία. Μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτού εργοστασίου μεταλλουργίας, τα συμπυκνώματα χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας και χαλκού-χρυσού Σκουριών διοχετεύονται στην αγορά ως έχουν μέσω υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων.

γ) την υπό κατασκευή Εγκατάσταση Απόθεσης Στερεών Αποβλήτων στον άνω ρου του ρ. Κοκκινόλακκα που θα λειτουργήσει για την απόθεση:

  1. των αποβλήτων που θα παράγονται από τα υποέργα Ολυμπιάδας, Μαύρων Πετρών και Μεταλλουργίας που δεν έχουν δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλωθούν ή αξιοποιηθούν εμπορικά
  2. κατά προτεραιότητα των υλικών που προκύπτουν από τις εργασίες απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και περιοχών επέμβασης που έχουν συσσωρευτεί από την μακρόχρονη προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή Ολυμπιάδας – Στρατωνίου – Μαντέμ Λάκκου – Στρατονίκης και δεν έχουν δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλωθούν ή αξιοποιηθούν εμπορικά.

Υποέργο Μεταλλουργίας στον Μαντέμ Λάκκο: Το νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας τροφοδοτείται με συμπυκνώματα από τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Σκουριών και παράγει καθαρό χρυσό, χαλκό και άργυρο, τα οποία διοχετεύονται στην διεθνή αγορά.

Υποέργο νέων εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου: Το νέο λιμενικό έργο θα είναι αποδέκτης τμήματος των συμπυκνωμάτων από τα εργοστάσια εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου και Σκουριών καθώς και του συνόλου του θειικού οξέος που θα παράγεται από την μεταλλουργία για να διοχετεύονται στην διεθνή αγορά.

Το σύνολο των ως άνω υποέργων συνδέεται άρρηκτα με την παράλληλη και κατά προτεραιότητα αποκατάσταση των περιβαλλοντικών αλλοιώσεων, οι οποίες είχαν συντελεστεί στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της μακράς και αδιάλειπτης λειτουργίας των μεταλλείων.

[ΠΗΓΗ: https://environmental.hellas-gold.com/, Ετήσια Έκθεση Προγράμματος Παρακολούθησης του έργου και της ποιότητας περιβάλλοντος – Έτος 2015]