ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ;

ste-660_23Διαβάζοντας την απόφαση 219/2016 του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορά τη συνεδρίαση της 31/03/2015 που εκδίκασε την αίτηση των εργαζομένων για ακύρωση της απόφασης Λαφαζάνη, παρατηρώ το εξής ενδιαφέρον στο άρθρο 11. Αναφέρεται στον ισχυρισμό στο οποίο βασίστηκε η όλη προσπάθεια κλεισίματος του εργοταξίου των Σκουριών, στο ότι δηλαδή δεν υπήρχε έγκριση δόμησης… Η απόφαση και η αιτιολόγησή της είναι βέβαια, καταπέλτης…

«Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης άδειας δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικών χώρων, κατά τρόπο ώστε να μην απαιτείται η υποβολή όμοιων ή μη κρίσιμων δικαιολογητικών για την αδειοδότηση του αυτού έργου από διαφορετικές υπηρεσίες, προέβη στην τροποποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών δόμησης των εν λόγω εγκαταστάσεων ορίζοντας με τη νέα διάταξη του άρθρου 161 του ν.δ. 210/1971 ότι η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή/και της άδειας εγκατάστασης με το περιεχόμενο που προβλέπεται στις διατάξεις της κείμενης μεταλλευτικής νομοθεσίας επέχει θέση έγκρισης δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ή ο έλεγχος ουδενός άλλου δικαιολογητικού ή στοιχείου προβλεπομένου από άλλες διατάξεις. Τούτο διότι, κατά την κρίση του νομοθέτη, τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία και μελέτες, βάσει των οποίων εκδίδεται η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης υπερκαλύπτουν τα αναγκαία για την έκδοση της άδειας δόμησης στοιχεία, προκειμένου περί εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικού χώρου εξυπηρετουσών τη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεδομένου και του ότι επί δομήσεως εντός των περιοχών αυτών δεν ισχύουν οι περί γηπέδων και περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας αυτών διατάξεις της κοινής πολεοδομικής νομοθεσίας, ώστε να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών σχετικών με τον έλεγχο πλήρωσης των όρων αυτών, η δε ανέγερση των εγκαταστάσεων γίνεται και κατά παρέκκλιση των κειμένων πολεοδομικών ρυθμίσεων, η οποία χορηγείται κατά δέσμια αρμοδιότητα από την αρμόδια αρχή (βλ. ΣτΕ 1449/2015).»

Το σκεπτικό συνεχίζει στο άρθρο 12, αιτιολογώντας ότι δεν ευσταθεί ούτε ο ισχυρισμός της «απόφασης Λαφαζάνη» πως ο νόμος 4280/2014 δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ:

«[…] Και προβάλλει μεν η Διοίκηση με το έγγραφο απόψεών της ότι η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 54 του ν. 4280/2014, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα, δεν έχει αναδρομική ισχύ, αλλά ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 8.8.2014, αφού κατά την έννοια της διάταξης για να θεωρηθεί ότι η έγκριση τεχνικής μελέτης συνιστά και έγκριση δόμησης πρέπει να έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων το διάγραμμα δόμησης που είναι το ουσιωδέστερο στοιχείο όπου εμφαίνονται η θέση, οι διαστάσεις και ο όγκος των υπό ανέγερση εγκαταστάσεων. Σύμφωνα, ωστόσο, με την ερμηνεία των διατάξεων που προαναφέρθησαν, η υποβολή και ο έλεγχος των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 δικαιολογητικών, είτε ότι δεν είναι κρίσιμα για την αδειοδότηση δόμησης των εν λόγω εγκαταστάσεων λόγω της μη ισχύος των διατάξεων περί γηπέδων και αρτιότητας και οικοδομησιμότη τας στην περίπτωση δόμησης εντός μεταλλευτικού χώρου, όπου προβλέπεται αφ’ ενός η παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα πολεοδομική διάταξη και αφ’ ετέρου η αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε εκτάσεως απαραίτητης για την ανέγερση των εγκαταστάσεων αυτών. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών, προκειμένου η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή η άδεια εγκατάστασης να υπέχει θέση έγκρισης δόμησης, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.»

Βέβαια, παρ’ όλα αυτά, η Ελληνικός Χρυσός έχει επανακαταθέσει όλο τον φάκελο με την έγκριση της τεχνικής μελέτης, ώστε να πάψουν κάποιοι να επικαλούνται τη μη αναδρομική ισχύ του νόμου, και περιμένει το αποτέλεσμα. Κατά το γράμμα του νόμου…

Και ακολουθεί και η απαξίωση του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και όσων βεβαίως το εμπιστεύονται και το συμβουλεύονται:

«Εξ άλλου, για τους ίδιους λόγους είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα η πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση και κατά το μέρος που ανακαλεί τη θεώρηση της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης με την αιτιολογία ότι παρίσταται ανάγκη ελέγχου της καταγγελίας που υποβλήθηκε από το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων περί της υποβολής ανακριβών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος του γηπέδου ιδιοκτησίας του φορέα της εκμετάλλευσης, καθώς και της αρτιότητας και οικοδομησιμότητάς του, τα οποία στοιχεία είναι ελεγκτέα κατά το άρθρο 5 του ν. 4030/2011 και δεν ελέγχθησαν εν προκειμένω.»

Πολλά κρύβουν οι αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά αν κρίνω από τις (μηδαμινές) αντιδράσεις αυτών στους οποίους απευθύνονται, είμαι σίγουρος πως λίγοι τις διαβάζουν.