Η ΣΚΛΗΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣτΕ

690_a0ecaa563e8f261a63aabc3eadf12463

Δεν νομίζω να έκατσαν πολλοί να διαβάσουν λέξη-λέξη την 20σέλιδη απόφαση 3191/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία δικαιώθηκε η Ελληνικός Χρυσός για την «καθυστέρηση» που έπαιζε η ομάδα Λαφαζάνη στην επένδυση, θέτοντας ανύπαρκτα κωλύματα και βρίσκοντας ανύπαρκτες παραβάσεις.

Η γλώσσα είναι δυσνόητη, διότι βρίθει νομικών όρων, αλλά αυτή ακριβώς η γλώσσα μπορεί επίσης να «σφάζει με το βαμβάκι»… Ο προσεκτικός αναγνώστης θα βρεί μέσα στην απόφαση πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς για την πλευρά του ΥΠΑΠΕΝ, οι οποίοι αν διατυπωθούν στην… καθομιλουμένη δείχνουν τον πραγματικό χαρακτήρα του κειμένου: Έναν αληθινό κόλαφο κατά της κυβερνητικής αυθαιρεσίας!

Ας δούμε μαζί μερικά χαρακτηριστικά σημεία:

[…] να ακυρωθεί η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Άρα, το ΥΠΑΠΕΝ όφειλε να κάνει κάτι που όφειλε να κάνει και το παρέλειψε… Πως λέγεται αυτό;

[…] η προβλεπόμενη στο νόμο εξηκονθήμερη προθεσμία που τάσσεται στη Διοίκηση προς απόφανση επί της αιτήσεως έγκρισης της τεχνικής μελέτης έχει ενδεικτικό και όχι αποκλειστικό χαρακτήρα, ωστόσο ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος.

Άρα, το ΥΠΑΠΕΝ προβάλλει αβάσιμους λόγους, ενάντια στην κείμενη νομοθεσία… Αν δεν γνωρίζουν τα Υπουργεία το νόμο ποιος τον γνωρίζει; Ή υπάρχουν άλλοι λόγοι;

[…] η αιτιολογία της προσβαλλόμενης είναι παράνομη, καθ’ όσον παραθέτει κατά τρόπο ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό τις ελλείψεις και διορθώσεις που διαπιστώνει, ώστε να είναι αδύνατη η συμμόρφωση και οριστική επανυποβολή της μελέτης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ενώ προβαίνει σε ανεπίτρεπτο κατά τις κείμενες διατάξεις έλεγχο σκοπιμότητας της μελέτης και όχι έλεγχος της επάρκειας και ακρίβειας αυτής.

Εδώ όπα… Τι λέει το ΣτΕ με απλά λόγια; Καταλογίζει δόλο στο ΥΠΑΠΕΝ πως κάνει παρατηρήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανθρωπίνως αδύνατο να επανυποβληθεί έγκαιρα, ή είναι ιδέα μου; Πάντως σίγουρα χαρακτηρίζει τον έλεγχο που έκανε το ΥΠΑΠΕΝ ανεπίτρεπτο σύμφωνα με το νόμο… Το κατηγορεί ευθέως πως έκανε έλεγχο σκοπιμότητας και όχι έλεγχο επάρκειας και ακρίβειας.

[…] η επιστροφή του φακέλου προς συμπλήρωση στοιχείων που είτε δεν απαιτούνται κατά νόμο είτε προκύπτουν από τον πλήρη φάκελο που έχει υποβληθεί, καθώς και προς συμμόρφωση με παρατηρήσεις που διατυπώνονται όλως ενδεικτικά, παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης και συνιστά κατάχρηση εξουσίας, αποσκοπεί δε αποκλειστικά στην παρέλκυση της ανοιγείσας δίκης, αφού εκδόθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως, και στην περαιτέρω πρόκληση καθυστερήσεως στην υλοποίηση της επένδυσης.

Εδώ χοντραίνει το παιχνίδι… Μεταφράζω: Το ΥΠΑΠΕΝ επέστρεψε το φάκελο στην Ελληνικός Χρυσός ζητώντας στοιχεία που δεν χρειάζονταν ή στοιχεία που είχαν ήδη υποβληθεί παλαιότερα. Άρα, σύμφωνα με το ΣτΕ, ΥΠΑΠΕΝ και Λαφαζάνης παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της χρηστής διοίκησης, και πέφτουν στο παράπτωμα της κατάχρησης εξουσίας… Τι άλλο να τους πουν;

Στη συνέχεια η απόφαση λέει πως όλο αυτό το παρελκυστικό παιχνίδι έχει μοναδικό σκοπό να καθυστερήση την υλοποίηση της επένδυσης… Με άλλα λόγια, οι ανώτατοι δικαστές δηλώνουν «σας πήραμε είδηση και εμείς»…

[…] Εν όψει τούτων, η αιτιολογία του ως άνω εγγράφου ότι δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου είναι αφ’ ενός μεν αόριστη, καθ’ όσον δεν εξειδικεύει ποια συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδει στο πρόγραμμα δοκιμών που έχει εκτελέσει η αιτούσα (κλίμακα δοκιμών, τόπος, χρησιμοποιηθέντα πετρώματα), αφ’ ετέρου δε και πλημμελής διότι δεν αιτιολογεί τον λόγο για τον οποίο απορρίπτει ως μη αξιόπιστα τα παραχθέντα πορίσματα των δοκιμών, από τα οποία προκύπτει η εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου…

Και περνάμε στο θέμα των «επιτόπου» δοκιμών ημιβιομηχανικής κλίμακας. Το ΣτΕ επισημαίνει πως οι αιτιάσεις του ΥΠΑΠΕΝ δεν είναι μόνο είναι αόριστες, αλλά και πλημμελείς, αφού δεν δίνεται καμία εξήγηση για ποιο λόγο δεν τους κάνουν τα αξιόπιστα, τεκμηριωμένα αποτελέσματα από το πιστοποιημένο εργοστάσιο στην Φινλανδία, τα οποία μάλιστα αποδεικνύουν την απόλυτη εφαρμοσιμότητα της μεθόδου…

[…] Εξ άλλου, απαραδέκτως επιχειρείται η συμπλήρωση της μη νόμιμης αυτής αιτιολογίας με το μετά τη συζήτηση κατατεθέν υπόμνημα του Δημοσίου, στο οποίο αναφέρεται ότι ούτε επιτόπου δοκιμές έγιναν ούτε επιτόπου δείγματα παρήχθησαν, καθ’ όσον το εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας μέχρι σήμερα παράγει συμπυκνώματα από παλιά τέλματα αφού δεν έχει αρχίσει η εξόρυξη του μεταλλείου, το δε εργοστάσιο εμπλουτισμού Σκουριών δεν έχει καν λειτουργήσει. Εν πάση περιπτώσει, οι ισχυρισμοί αυτοί είναι απορριπτέοι και ως αβάσιμοι, διότι μόνο το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν αρκεί για να στηρίξει την απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε ημιβιομηχανική κλίμακα με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου (αρσενοπυρίτες Ολυμπιάδας) είτε έχουν αποδεδειγμένως παρόμοια ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα τοπικά.

Συνεχίζει το ΣτΕ και τους λέει «είστε απαράδεκτοι που προσπαθείτε να ενισχύσετε τις μη νόμιμες αυτές αιτιάσεις με υπόμνημα του δημοσίου. Οι ισχυρισμοί σας είναι απορριπτέοι και αβάσιμοι, αφού δεν υπάρχει λόγος να απορριφθούν οι δοκιμές που έγιναν στο εξειδικευμένο εργαστήριο με ντόπια ορυκτά».

Συμπέρασμα; Τα καλύτερα λόγια είχε το ΣτΕ για το ΥΠΑΠΕΝ και την απόφαση Λαφαζάνη…

Παρέλειψαν νόμιμες ενέργειες, παρουσιάζουν αιτιάσεις χωρίς βάση και ουσία, δεν γνωρίζουν τη νομοθεσία, παίζουν βρώμικα παιχνίδια για να μην προλάβει η εταιρεία να ανταποκριθεί και να καθυστερήσει η επένδυση, ζητάνε ότι θέλουνε και ότι τους βολεύει και όχι τα νόμιμα, είναι απαράδεκτοι στις ενέργειές τους και προσπαθούν να προβάλλουν αβάσιμους ισχυρισμούς ως αληθείς… Τέλος κατηγορούνται ευθέως από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας πως παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της χρηστής διοίκησης, και πέφτουν στο παράπτωμα της κατάχρησης εξουσίας…

Προφανώς σε οποιαδήποτε άλλη πολιτισμένη χώρα θα είχαν ακολουθήσει παραιτήσεις, ανακατατάξεις στο Υπουργείο, μετακινήσεις υπαλλήλων… Αλλά εδώ έχουμε γεμίσει χοντρόπετσους πολιτικούς και δημόσιους «λειτουργούς»… Κανενός δεν ίδρωσε το αυτί του, αλλά αντιθέτως βγήκε ο Σκουρλέτης να υπερασπιστεί τη δική του απόφαση –η οποία στηρίζεται 100% σε αυτή του Λαφαζάνη– και να κατηγορήσει όποιον υποστηρίζει το αντίθετο…

Άντε νάρθουν οι εκλογές… Ο πρώην πρωθυπουργός το είπε χθες κατά λέξη… «Να ανατρέψουν οι πολίτες , με τη δική τους ψήφο, τα σχέδια της αριστερής παρένθεσης». Όπως το διαβάζω εγώ από εδώ, Αλέξη, από το στόμα σου και στου θεού τ΄αυτί… Άντε να φεύγει η αριστερή παρένθεση, να ησυχάσουμε…