ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΠΧΣΑΑ κεντρ μακεδονία

Σε διαβούλευση το ΠΠΧΣΑΑ για την Κεντρική Μακεδονία καθώς και η ΣΜΠΕ για την ίδια Περιφέρεια, η οποία επισημαίνεται ότι διαθέτει σημαντικότατο ορυκτό δυναμικό κυρίως σε μεταλλευτικούς μη ενεργειακούς πόρους. (Εδώ) έχει αναρτηθεί όλο το σχετικό υλικό.

Στο σχέδιο προσδιορίζονται, με βάση τους υπάρχοντες ορυκτούς πόρους, επτά ζώνες εστίασης της μεταλλευτικής εξόρυξης, υφιστάμενες ή περιοχές διερεύνησης, που συναποτελούν την αντίστοιχη ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη: δύο στη Χαλκιδική (χρυσός, εκτεταμένη ζώνη περί την περιοχή Ολυμπιάδας, και Λευκόλιθος, Γερακινή) -οι οποίες αποτελούν και το ισχυρότερο τμήμα της ΕΑΖ στην Περιφέρεια-, εκτεταμένη ζώνη αναζήτησης (με υπάρχουσες εκμεταλλεύσεις) βορείως της Θεσσαλονίκης προς Κιλκίς, ζώνη βόρειο-δυτικά του Πολύαστρου, και τρεις μικρότερης έκτασης πυρήνες στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας (δύο) και στη ζώνη Κορώνειας-Βόλβης.

ΠΠΧΣΑΑ κεντρ μακεδονία (toyrismos)

Όλες σχεδόν οι ζώνες αυτές επικαλύπτονται με ζώνες ειδίκευσης σε άλλους τομείς (τουρισμός, γεωργία), ενώ συχνά υπάρχουν και άλλες ευαίσθητες χωρικές παράμετροι, κυρίως φυσικού περιβάλλοντος (υγρότοποι, ακτές). Η στρατηγική περιλαμβάνει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών σε στάθμιση με τις άλλες παραμέτρους και σε εφαρμογή με την κείμενη αδειοδοτική διαδικασία.

Ειδικότερες κατευθύνσεις δίνονται σε διάφορα σημεία της μελέτης, ενώ βασικό στοιχείο της όλης προσέγγισης είναι ο τελικός έλεγχος καταλληλότητας μέσω της (υποκείμενης του Περιφερειακού Πλαισίου) διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Οι κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για την εξόρυξη συνίστανται στα εξής:

  • Ο άκαμπτα χωροθετημένος χαρακτήρας των ορυκτών πρώτων υλών, η θέση των οποίων στο χώρο δεν μπορεί να μεταβληθεί, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε όλα τα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, που πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειες εξορυκτικών εργασιών και μεταφοράς των προϊόντων τους. Για τα γνωστά κοιτάσματα, όπου υφιστάμενος υποκείμενος σχεδιασμός δεν επιτρέπει την αξιοποίησή τους μέσω απαγορευτικών χρήσεων γης ή άλλων όρων, πρέπει να αναθεωρείται τεκμηριώνοντας ότι η παρουσία του κοιτάσματος έχει ληφθεί σοβαρώς υπόψη και εξαντληθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους χωρίς σημαντική βλάβη του περιβάλλοντος ή έντονες συγκρούσεις χρήσεων γης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξετάζεται και το ενδεχόμενο μετακίνησης άλλων χρήσεων γης σε σχέση με τις οποίες προκύπτει σύγκρουση. Νέος σχεδιασμός πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες κατευθύνσεις, κατ’ αναλογίαν. Σε περίπτωση που γίνονται γνωστά νέα αξιοποιήσιμα ορυκτά κοιτάσματα, πρέπει να ακολουθείται κατ’ αναλογίαν η προαναφερόμενη προσέγγιση.
  • Κοιτάσματα πρώτων υλών που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική οικονομία, από την Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών, η αξιοποίησή τους είναι πρώτης προτεραιότητας και πρέπει, στο πλαίσιο των αναφερόμενων στην προηγούμενη κατεύθυνση, να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αυτή από τον σχεδιασμό. Οι ΟΠΥ ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική οικονομία είναι οι εξής: Λιγνίτης, Λατερίτης (Fe-Ni), Βωξίτης, Μικτά θειούχα (Pb-Zn-Ag), Χρυσός, Λευκόλιθος, Μάρμαρα, Μπεντονίτης, Περλίτης
  • Τα σχέδια χρήσεων γης πρέπει να περιλαμβάνουν προβλέψεις για την χρήση του χώρου εξόρυξης μετά το τέλος της εκμετάλλευσης σε περιοχές στις οποίες αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη ή προβλέπεται να εκκινήσει μέσα στο χρονικό ορίζοντα του σχεδίου.

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, 9/01/2015]