ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ: ΈΝΑΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

IpEd7R3zSCQ

Τα μεταλλεία είναι συνήθως η κύρια οικονομική κινητήρια δύναμη των περιοχών στις οποίες αυτά δραστηριοποιούνται, με εμφανή τον άμεσο και θετικό αντίκτυπο προς την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η δράση της μεταλλευτικής αποτελεί μια δυναμική διαδικασία για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, διαδικασία που εξασφαλίζει την αύξηση της απασχόλησης, της ευημερίας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Συνήθως, η ύπαρξη μιας μεταλλευτικής επιχείρησης σε μια περιοχή αποτελεί «κυρίαρχη» πηγή απασχόλησης και εσόδων.

Υψηλότερο εισόδημα και καταπολέμηση της ανεργίας Στη σύγχρονη θεώρηση της ανάπτυξης, η μεταλλευτική επιχείρηση αποτελεί μοχλό δημιουργίας και ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις τοπικές κοινωνίες. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Ελληνικός Χρυσός από την έναρξη των λειτουργιών της στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής μέχρι και σήμερα. Η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μια ιδιαίτερη επιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει την ανάλυση της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη στρατηγικών, πολιτικών, προγραμμάτων και έργων. Οι παραπάνω ενέργειες συνεργούν με τα ακόλουθα:

  1. Τις «παραδοσιακές» δραστηριότητες ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όχι μόνο μέσω της χρηματοοικονομικής συναλλαγής αλλά και μέσω της δικτύωσης. Η έννοια της δικτύωσης αφορά ομάδες επιχειρήσεων συσχετιζόμενων μεταξύ τους. Η μία από τις επιχειρήσεις δραστηριοποιείται τοπικά και η άλλη (ή οι άλλες) που συμμετέχει στη δικτύωση δραστηριοποιείται σε ευρύτερα γεωγραφικά πλαίσια. Το δίκτυο που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και τη δράση τους όχι μόνο για συναλλαγές με την εταιρεία αλλά και με άλλες επιχειρήσεις σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, στη δημιουργία υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ροής των πληροφοριών, στην ενδυνάμωση κοινωνικών και άλλων δεσμών, καθώς και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υποδομών.
  2. Τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις στις περιοχές δράσης της επιχείρησης και τις μελλοντικές χρήσεις γης. Στρατηγικές «αναγέννησης» και σχέδια δράσης δίνουν στους τομείς αυτούς νέα δυναμική με σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, το δομημένο περιβάλλον και το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό.
  3. Τη βελτίωση των υποδομών των τοπικών κοινωνιών, που αποτελεί υποχρέωση της εταιρείας με τη μορφή αντισταθμιστικών οφελών.

Για όλα τα παραπάνω απαιτείται επίσης μια πολύπλευρη συνεργασία της επιχείρησης με τον δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι τοπικές κοινωνίες άλλωστε προϋποθέτουν και ως ένα βαθμό απαιτούν τέτοιου τύπου συνεργασίες.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι και η δράση της εταιρείας προς την κατεύθυνση της «καταπολέμησης της φτώχειας», όρος που σήμερα απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική πολιτική και οικονομία. Η καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της αύξησης της απασχόλησης και της μείωσης της ανεργίας, της επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων και της βελτίωσης των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης, αποτελεί μια βασική αντίληψη της εταιρείας για την περιοχή μας. Αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ο τζίρος των τοπικών προμηθευτών και υπεργολάβων (Δήμος Αριστοτέλη) αντιστοιχεί στο 20% περίπου του συνολικού τζίρου όλων των συνεργαζόμενων με την Ελληνικός Χρυσός προμηθευτών και υπεργολάβων. Αυτό σε ένα Δήμο με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκους και όταν τα ποσοστό αυτό για αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου σε αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές είναι μονοψήφιο.
  • Η αύξηση του πληθυσμού των Μαδεμοχωρίων μέσα στην τελευταία δεκαετία είναι δεδομένη (έως και 17% στην περίπτωση Ολυμπιάδας), όταν περιοχές με τουριστικό κυρίως προϊόν στο νομό παρουσίασαν την ίδια περίοδο μείωση στον πληθυσμό τους.
  • Ο νομός Χαλκιδικής παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτό είναι τόσο η μεγάλη συμμετοχή του τουριστικού προϊόντος όσο και η δραστηριοποίηση της Ελληνικός Χρυσός στο ΒΑ τμήμα του νομού και η ανάπτυξη της Τοπικής Αγοράς στην περιοχή.
  • Η ΒΑ Χαλκιδική εμφανίζει το 2011 τα υψηλότερα εισοδήματα στο νομό. Κατά μέσο όρο, το εισόδημα στην περιοχή των Μαδεμοχωρίων το έτος αυτό ανερχόταν σε 16.780 € ανά φορολογούμενο κάτοικο, όταν το μέσο εισόδημα ανά φορολογούμενο κάτοικο στο νομό ήταν περίπου 15.500 € και το μέσο εθνικό αντίστοιχα μόλις 12.650 €.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στον βιώσιμο χαρακτήρα της ανάπτυξης στην περιοχή μας. Δημιουργούν όλες τις απαραίτητες συνθήκες ώστε η παρούσα γενιά να συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών στη λήψη των αποφάσεών της, και μάλιστα με υπευθυνότητα.

[ΠΗΓΗ: ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ, Τεύχος 13]