Tag Archives: Έργο Χρυσού Περάματος

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

bulldozers

Το Έργο Χρυσού Περάματος θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα επενδύσεις στην περιοχή της Θράκης με θετική συνεισφορά στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα λειτουργίας και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η εταιρεία “Χρυσωρυχεία Θράκης AMBE” είναι φορέας της επένδυσης του Έργου Χρυσού Περάματος στη Θράκη με κεφάλαιο επένδυσης 150 εκατ. Ευρώ, σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή ακόμη 190 εκατ.  Οι άμεσες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 200, και η έμμεση απασχόληση θα ανέλθει σ’ επιπλέον 800 θέσεις εργασίας. Τα έσοδα από το Έργο Χρυσού Περάματος υπολογίζονται σε 660 εκατ. Επιπρόσθετα, σημειώνεται όχι οι φόροι (40%) από την λειτουργία του Έργου υπολογίζονται σε 260 εκ. και αποτελούν ευλόγως σημαντική συμβολή του Έργου στην εθνική οικονομία (οι υπολογισμοί έγιναν με τιμή χρυσού 1.400 δολάρια ανά ουγκιά). Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι περίπου το 70% της επένδυσης κεφαλαίου και 100% του κόστους λειτουργίας προβλέπεται να παραμείνουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην περιοχή της Θράκης, με την μορφή μισθών, υπηρεσιών, προμηθειών, έργων μηχανικού, μεταφορές, ενέργεια, κλπ. Το Έργο Χρυσού Περάματος, σύμφωνα με την μελέτη κοινωνική ανάλυση κόστους-οφέλους που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2003 καθ. Κ. Παναγόπουλος, Δ. Καλιαμπάκος), θεωρείται κοινωνικά επωφελές με οικονομικούς όρους. Στην ανάλυση ελήφθη υπόψη και η περιβαλλοντική διάσταση. Τα δύο οικονομικά μεγέθη (Κοινωνικός ΣΕΑ συντελεστής εσωτερικής απόδοσης , και Κοινωνική ΚΠΑ καθαρή παρούσα αξία ), τα οποία μετρήθηκαν σε κοινωνική βάση, εμφανίζονται θετικά σ’ όλα τα σενάρια αποτίμησης.

Το οξειδωμένο κοίτασμα χρυσού Περάματος αποτελεί ένα τυπικό χαμηλής θείωσης κοίτασμα που φιλοξενείται σε ιζηματογενή πετρώματα Ηωκαινικής έως Ολιγοκαινικής ηλικίας. Βρίσκεται στην Βορειοανατολική Ελλάδα, στα όρια των νομών Έβρου και Ροδόπης. Η μεταλλοφορία του χρυσού τροφοδοτήθηκε μέσω ενός τεκτονικά ελεγχόμενου συστήματος διακλάσεων σε ανδεσίτες, προς τα υπερκείμενα υψηλού πορώδους ψαμμιτικά πετρώματα. Ογδόντα τοις εκατό της μεταλλοφορίας φιλοξενείται σε ψαμμίτες ενώ το υπόλοιπο συνδέεται με ανδεσιτικά λατυποπαγή και κροκαλοπαγή. Το κοίτασμα του Περάματος δεν περιέχει As (αρσενικό), Pb (μόλυβδο) ή άλλα βαρέα μέταλλα. Το έργο βρίσκεται σε μη κατοικημένη περιοχή, χαμηλής γεωργικής και δασικής παραγωγικής αξίας στον νομό Έβρου στη Θράκη. Το έργο απέχει περίπου 5 χλμ. από τη θάλασσα, 28 χλμ. από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 15 χλμ από την Μάκρη, 7 χλμ από την Μέστη και 500 μ. από το χωριό Πέραμα. Η περιοχή επέμβασης του έργου είναι 742 στρέμματα συνολικά. Ο σχεδιασμός του είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες (Best Available Techniques) και την Διάθεση Μεταλλευτικών Αποβλήτων (Mine Waste Disposal), οι οποίες βασίζονται στην αρχή της “μηδενικής απόρριψης” προς το περιβάλλον (απόθεση στερεού απορρίμματος filter cake, εξουδετέρωση σκόνης, ανακύκλωση νερού), και φυσικά την Ελληνική νομοθεσία. Η λειτουργία του Έργου περιλαμβάνει το ανοικτό μεταλλείο για την εξόρυξη του μεταλλεύματος και των στείρων πετρωμάτων (στείρο είναι το πέτρωμα με χαμηλή περιεκτικότητα μεταλλεύματος που δεν επεξεργάζεται) και την μεταφορά του μεταλλεύματος στην πλατεία μεταλλεύματος του εργοστασίου. Στην συνέχεια αυτό θραύεται και κονιοποιείται, μέσω κλειστού συστήματος καθώς και κατακράτησης της σκόνης, σε μέγεθος το 80% 100 micron και αναμιγνύεται με νερό. Ακολουθεί η εκχύλιση του μεταλλεύματος μέσω διαλύματος κυανιούχου νατρίου εντός δεξαμενών για την απόληψη του χρυσού. Μετά την κυάνωση ακολουθεί η καταστροφή των κυανιόντων των τελμάτων, μέσω της μεθόδου INCO (S02/ αέρας), πύκνωση του πολφού και αφύγρανσή του σε φιλτρόπρεσσες και απόθεση του στον Χώρο Απόθεσης Αφυγραμένου Τέλματος (XAΑΤ).

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου αποτελείται από 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η κατασκευή του έργου που θα διαρκέσει 18 μήνες.

Το δεύτερο στάδιο, η διάρκεια του οποίου εκτιμάται στα 8 χρόνια, περιλαμβάνει τη διαδικασία εκμετάλλευσης του χρυσοφόρου κοιτάσματος με ανοιχτή εκσκαφή, και την “αποκομιδή” των πολύτιμων μετάλλων (χρυσός και άργυρος) με υδρομεταλλουργική μέθοδο παρουσία ενεργού άνθρακα. Οι προδιαγραφές λειτουργίας του έργου που ορίζει η νομοθεσία εξασφαλίζουν την απόλυτη εξουδετέρωση της σκόνης με διαβροχή στα σημεία εκσκαφής και μεταφοράς του μεταλλεύματος. Στο επόμενο στάδιο το μετάλλευμα θα επεξεργαστεί σε διάλυμα κυανιούχου νατρίου που έχει την ιδιότητα να διαχωρίζει τον χρυσό και το ασήμι από το υπόλοιπο μετάλλευμα. Σ’ αυτό το σημείο το χρυσοφόρο διάλυμα πηγαίνει στο κύκλωμα ανάκτησης με ηλεκτρόλυση για την παραγωγή κράματος χρυσού και αργύρου (Dore). Το υπόλοιπο υλικό περνάει από μια διαδικασία εξουδετέρωσης του κυανίου, και με την βοήθεια της μεθόδου ΙΝCΟ TM, η τελική περιεκτικότητα σε κυάνιο γίνεται λιγότερη από 1ppm, δηλαδή λιγότερη από 1 γραμμάριο ανά τόνο (10 φορές λιγότερο απ’ ότι καθορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία). Το καθαρό πλέον υλικό περνάει μέσα από φιλτρόπρεσσες, συμπιέζεται, αφυδατώνεται και απομένει ένα αφυγραμμένο στερεό απόρριμμα με 15% υγρασία, το filter cake! Το νερό από την φιλτρόπρεσσα ανακυκλώνεται πίσω στην παραγωγική διαδικασία επιτυγχάνοντας μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση νερού αφού το 93% της ποσότητας που απαιτείται προέρχεται από την ανακύκλωση. To filter cake, θα μεταφέρεται στον στεγανοποιημένο χώρο απόθεσης. Στον προηγούμενο σχεδιασμό του έργου υπήρχε λίμνη τελμάτων η οποία θα καταλάμβανε σχεδόν διπλάσια έκταση από ότι ο σημερινός χώρος απόθεσης. Επισημαίνεται η δέσμευση της εταιρίας ότι ούτε ένα κυβικό νερού χρήσιμου για άρδευση ή ύδρευση των χωριών και της περιοχής δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο ζωής του έργου θα διαρκέσει 1,5 χρόνο και περιλαμβάνει το ασφαλές κλείσιμο του μεταλλείου καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών της δραστηριότητας με αποσυναρμολόγηση του εργοστασίου χρυσού και όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων και παράλληλη φυτοκάλυψη της περιοχής από ενδημικά είδη χλωρίδας. Η τελική μορφή του σχεδίου αποκατάστασης θα συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές, ωστόσο, η δενδροφύτευση μεγάλης περιοχής της επέμβασης είναι δεδομένη. Γι’ αυτό το σκοπό, ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή φυτωρίου στο Πέραμα, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, απ’ όπου θα αναπαραχθεί μεγάλος αριθμός δέντρων Μαύρης Πεύκης της περιοχής καθώς επίσης και άλλων ειδών.

[ΠΗΓΗ: ΑΓΩΝΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, του Γιάννη Νικήτα, 25/04/2015]

 

ΣΜΕ: “ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ”

 

hi-newmont-gold-crop-cp4138464-620x355

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΣΜΕ σε ανακοίνωσή του πριν από λίγες μέρες, κάνει μια γενική αποτίμηση της κατάστασης στην Ελλάδα όσον αφορά τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, ανά κλάδο. Όσον αφορά τον κλάδο του χρυσού, ο ΣΜΕ υπογραμμίζει ότι τα κοιτάσματα χρυσού συνιστούν ουσιαστική πλουτοπαραγωγική πηγή στη διεθνή οικονομία και προσδίδουν εκτός από οικονομική ευρωστία και γεωπολιτική σημασία στις χώρες παραγωγής.

Μεταλλεία Κασσάνδρας στη Β.Α. Χαλκιδική της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Άρχισε η υλοποίηση της μελέτης για την αξιοποίηση του πορφυριτικού κοιτάσματος των Σκουριών με πρώτο έργο το ξεκίνημα όρυξης υπόγειας ράμπας το συνολικό μήκος της οποίας προβλέπεται να φτάσει τα 27km, προκειμένου να προσπελάσει σε διάφορα επίπεδα το κοίτασμα. Το κοίτασμα χαλκού χρυσού των Σκουριών αποτελείται από 138 εκ. τόνους μεταλλεύματος με 0,8 γρ. τον. χρυσό και 0,5 % χαλκό. Η παραγωγή υπολογίζεται ν’ αρχίσει το 2015 μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων του εργοστασίου εμπλουτισμού. Η συνολική διάρκεια του μεταλλείου υπολογίζεται, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαπιστωμένα αποθέματα σε 27 χρόνια. Χρυσός θα εξορύσσεται και από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Το κοίτασμα μεικτών θειούχων υπολογίζεται με τα σημερινά δεδομένα ότι περιέχει 13,6 εκ. τον. μεταλλεύματος με 8,7 γρ/ τον. χρυσό, 132 γρ/ τον. άργυρο, 5,1% μόλυβδο και 6,7% ψευδάργυρο. Η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2015 μετά το πέρας των εργασιών εκσυγχρονισμού του μεταλλείου. Ήδη έχει ξεκινήσει η διάνοιξη σήραγγας που θα συνδέει το μεταλλευτικό κέντρο του Μαντέμ Λάκκου με το υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδος. Η σήραγγα αυτή προβλέπεται να έχει μήκος 9 km και να φτάσει σε υψόμετρο 660 m ώστε να είναι δυνατή η προσπέλαση της συνέχειας του κοιτάσματος, σε πολύ μεγαλύτερο βάθος έναντι των παλαιών έργων εκμετάλλευσης.

Επενδυτικό σχέδιο της ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ AMBE στο Πέραμα Θράκης.

Η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης AMBE είναι φορέας της επένδυσης του Έργου Χρυσού Περάματος στη Θράκη με κεφάλαιο επένδυσης 150 εκατ. ευρώ, ενώ σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή ακόμη 190 εκατ. Προβλέπονται 200 άμεσες θέσεις εργασίας και 800 έμμεσες. Τα έσοδα από το Έργο Χρυσού Περάματος υπολογίζονται σε 660 εκατ. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι φόροι (40%) από την λειτουργία του έργου υπολογίζονται σε 260 εκ. και αποτελούν εύλογα σημαντική συμβολή του επενδυτικού σχεδίου στην εθνική οικονομία (οι υπολογισμοί έγιναν με τιμή χρυσού 1400 δολάρια ανά ουγκιά). Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι περίπου το 70% της επένδυσης κεφαλαίου και 100% του κόστους λειτουργίας προβλέπεται να παραμείνουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην περιοχή της Θράκης, με την μορφή μισθών, υπηρεσιών, προμηθειών, έργων μηχανικού, μεταφορές, ενέργεια, κλπ. Η εταιρεία κατέθεσε στο ΥΠΕΚΑ προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2012. Τον Μάρτιο του 2012 η εταιρεία κατέθεσε πλήρη ΜΠΕ ξεκινώντας διαβούλευση και με την τοπική κοινωνία. Τον Ιούνιο του 2012 το έργο εντάχθηκε στη διαδικασία για την επιτάχυνση υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων fast track του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης τέλος του 2012 η ΜΠΕ εγκρίθηκε από το κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο οπότε αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για την έκδοση ΑΕΠ.

Επενδυτικό σχέδιο της ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Α. Ε. στις Σάπες Ροδόπης.

Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. είναι κάτοχος του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου των Σαπών Ροδόπης συνολικής έκτασης 20,1 τετ. χιλιομέτρων Το Δεκέμβριο του 2011 η εταιρεία Glory Resources Limited απέκτησε το 100% της Μεταλλευτικής Θράκη. Η Glory Resources Limited είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Perth. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί πάνω από 35,000 μέτρα γεωτρήσεων για τον εντοπισμό και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των κοιτασμάτων της Οχιάς και του Αγ. Δημητρίου. Με βάση τα γνωστά βεβαιωμένα μεταλλευτικά αποθέματα, το έργο θα παράξει συνολικά 510.000 ουγγιές χρυσού, 250.000 ουγγιές αργύρου και 3.000 τόνους χαλκού. Οι επενδύσεις στην έρευνα κατά την παραγωγική διαδικασία για ανεύρεση νέων κοιτασμάτων στην περιοχή θα αυξήσει την συνολική παραγωγή και θα επιμηκύνει την περίοδο λειτουργίας του μεταλλευτικού χώρου Τον Οκτώβριο του 2011 η εταιρεία συνέταξε την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) την οποία και υπέβαλε προς έγκριση στο ΥΠΕΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωμοδοτήσεων συναρμόδιων Υπουργείων και υπηρεσιών της Περιφέρειας εκδόθηκε θετική γνωμοδότηση του Γ.Δ. Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ επί της ΠΠΕ του έργου. Το Φεβρουάριο του 2012 η εταιρεία κατέθεσε ΜΠΕ για ερευνητικές γεωτρήσεις που στοχεύουν σε πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή η λεπτομερής μελλοντική σχεδίαση των έργων εκμετάλλευσης. Επίσης στο τέλος του 2012 κατατέθηκε προς έγκριση πλήρης μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο.