Tag Archives: Ολυμπιάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ergostasio-olympiada-02Στο πλαίσιο της εφαρμογής των απαιτήσεων της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/26.7.2011, κατά το έτος 2015 έγινε παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο δ4.Α και αφορούν στην παρακολούθηση των βασικών και ειδικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κάθε υποέργου (Ολυμπιάδας, Σκουριών, Μαύρων Πετρών & Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου, Μεταλλουργίας στον Μαντέμ Λάκκο και νέων εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου) οι οποίες δύναται να επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Έργου των Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική.

Στις παραμέτρους αυτές συγκαταλέγονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών μεταλλείου που διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες ή επαναεισπιέζονται στον υδροφόρο ορίζοντα, οι μεταβλητές ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των χώρων απόθεσης (στάθμη φρεατικής επιφάνειας, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, σεισμική δραστηριότητα), η στάθμη θορύβου στο όριο των εγκαταστάσεων, τα επίπεδα των δονήσεων στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στα υποέργα, οι αέριες εκπομπές (σκόνη, αέριοι ρύποι) τόσο στα σημεία εκπομπής όσο και στα όρια των εγκαταστάσεων, οι καταναλώσεις ενέργειας και πρώτων υλών (τσιμέντο, χημικά αντιδραστήρια) και τέλος οι ποσότητες των παραγόμενων εξορυκτικών προϊόντων και αποβλήτων.

Η ετήσια έκθεση ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε μέσα στο 2016. Στην συνέχεια παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του υποέργου Ολυμπιάδας:

Όσον αφορά τα νερά του μεταλλείου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα συστηματικά στοιχεία δέκα συναπτών ετών παρακολούθησης ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 400 m3/h, με εποχιακές διακυμάνσεις (± 200 m3/h). Την υγρή περίοδο η παροχή αυξάνεται αναλογικά με το ύψος των βροχοπτώσεων λόγω της αυξημένης κατείσδυσης που λαμβάνει χώρα στην περιοχή των καθιζήσεων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2014 και του πρώτου τετράμηνου του 2015, καταγράφηκε αυξημένη ποσότητα νερών, της τάξης των 600 m3/h, γεγονός που αποδίδεται στις πολύ έντονες και συνεχόμενες βροχοπτώσεις την περίοδο αυτή. Από το Μάιο του 2015 και μετά είχαν πτωτική τάση έως και τον Δεκέμβριο του 2015, όπου η ποσότητα των νερών αυτών δεν παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις.

Όσο αφορά το pH, βρίσκεται εντός των ενδεικτικών ορίων τόσο στην είσοδο, όσο και στην τελική απορροή. Κατά περιόδους, για την αποτελεσματική καταβύθιση του διαλυμένου μαγγανίου σε συγκεντρώσεις που να ικανοποιούν τα όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων, η μονάδα εξουδετέρωσης λειτούργησε σε τιμές pH > 9,0.

Όσον αφορά την αγωγιμότητα, οι τιμές είναι παρόμοιες έως και μικρότερες από αυτές που έχουν μετρηθεί στο παρελθόν. Ο μέσος όρος και η διάμεσος τιμή των μετρήσεων του 2015 στην τελική απορροή προς το ρέμα του Μαυρόλακκα, είναι 446 μs/cm και 411 μs/cm αντίστοιχα, τιμές που είναι μικρότερες του αντίστοιχου ορίου της σχετικής νομοθεσίας για τα πόσιμα ύδατα.

Όσον αφορά στα ανιόντα και τα κατιόντα των νερών του μεταλλείου, από τις δεκαπενθήμερες χημικές αναλύσεις προκύπτει ότι η ποιότητα των νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας που διατίθενται στο ρέμα του Μαυρόλακκα ικανοποιεί συστηματικά και για όλες τις παραμέτρους τα θεσμοθετημένα για τον Νομό Χαλκιδικής όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες.

Από τα στοιχεία συνεχούς παρακολούθησης της στάθμης του θορύβου στα όρια του γηπέδου των εγκαταστάσεων, δεν καταγράφεται καμία υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων των δεικτών αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου της ΚΥΑ 211773/2012.

Όσον αφορά τις δονήσεις από το υπόγειο μεταλλείο, στο 99,60% των περιπτώσεων (και για τους 3 σταθμούς μέτρησης), η ταχύτητα εδαφικής δόνησης που προκλήθηκε είχε τιμές κάτω από το όριο ενεργοποίησης των δονησιογράφων, δηλαδή PPV<0,127 mm/sec. Οι μέγιστες τιμές ταχύτητας εδαφικής δόνησης PPV, σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της συνιστώσας, ήταν χαμηλότερες ακόμα και από τα θεσμοθετημένα όρια για την προστασία ευαίσθητων κατασκευών του γερμανικού πρότυπου DIN 4150-3/1999, που ορίζεται από το άρθρο 88 §1 (β) του Κ.Μ.Λ.Ε. Το σύνολο των μεγίστων ταχυτήτων δόνησης και των τριών συνιστωσών έχει τιμές συχνότητας μεγαλύτερες από 10 Hz, και επομένως χαρακτηρίζονται ως υψίσυχνες. Το σύνολο των καταγραφών του μικροφώνου κυμάνθηκε στην περιοχή τιμών <88,0 – 102,8 dB(L), συστηματικά μικρότερες του ορίου των 134 dB(L) για κατοικημένες περιοχές. Τέλος, η συχνότητα της μέγιστης τιμής εγγραφής του μικροφώνου εμπίπτει στην «ακουστική» περιοχή (>20 Η^.

Όσον αφορά την ενέργεια, η αθροιστική κατανάλωση στο μεταλλείο και στο εργοστάσιο Ολυμπιάδας ανήλθε σε 28.575.718 ΩΧΒ.

Όσον αφορά τα εξορυκτικά προϊόντα και απόβλητα του υποέργου Ολυμπιάδας, για το 2015:

 • Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού τροφοδοτήθηκαν προς καθαρισμό 797.659 tn (εν υγρώ) παλαιών τελμάτων.
 • Από τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων παρήχθησαν 39.523 tn (ξηρό) συμπυκνώματος πυριτών.
 • Η ποσότητα του υπολείμματος από τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων που μεταφέρθηκε στην εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα ανήρθε στους 286.323 tn.
 • Η μονάδα λιθογόμωσης δεν λειτούργησε και ως εκ τούτου (α) δεν μεταφέρθηκαν τέλματα εμπλουτισμού στην μονάδα λιθογόμωσης και (β) δεν μεταφέρθηκε υλικό λιθογόμωσης στα υπόγεια έργα.
 • Από τα στείρα εξόρυξης που παρήχθησαν, αξιοποιήθηκαν μετά από θραύση και λειοτρίβηση ως δομικό υλικό 197.231 tn (από τα έργα εκσυγχρονισμού και έργων ανάπτυξης του μεταλλείου Ολυμπιάδας) και 23.836 tn (από την ενωτική σήραγγα Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου).

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, επειδή δεν λειτούργησε η μονάδα λιθογόμωσης δεν καταναλώθηκε τσιμέντο στην μονάδα. Στα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και στη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου περιλαμβάνονται Νατριούχος Ισοπροπυλική Ξανθάτη (299.780 kg), Πενταένυδρος Θειικός Χαλκός (16.000 kg), Αφριστικό FLOMIN (11.200 kg), Αντιαφριστικά (7.650 kg), Κροκκιδωτικά (10.900 kg) και Υδράσβεστος (727.840 kg).

Τέλος, όσον αφορά τα εξορυκτικά απόβλητα, με βάση τα ετήσια σύνθετα δείγματα που εξετάστηκαν προέκυψε ότι:

 • Το στείρο Ολυμπιάδας συνίσταται κυρίως σε ανθρακικές ενώσεις (ασβεστίτης, δολομίτης). Το υλικό περιέχει πυριτικές ενώσεις (πλαγιόκλαστα, χλωρίτης, ιλλίτης/μοσχοβίτης, χαλαζίας) σε ποσοστό 37%. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 534 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Η δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04 έδειξε ότι η εκχυλισιμότητα όλων των εξεταζόμενων στοιχείων ικανοποιεί το κριτήριο για τα αδρανή απόβλητα με εξαίρεση το Sb.
 • Το απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (υπόλειμμα κατεργασίας παλαιών τελμάτων) περιέχει ανθρακικές ενώσεις Ca, Mg και Mn καθώς και αδιάλυτες στο βασιλικό νερό πυριτικές ενώσεις (54%). Χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 188 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Με βάση τη δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02, η εκχυλισιμότητα των Cd, Sb, Zn καθώς και των θειικών ανιόντων ικανοποιεί τα όρια για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η συγκέντρωση των υπόλοιπων εξεταζόμενων στοιχείων είναι μικρότερη από τα όρια για τα αδρανή απόβλητα.

 

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

RTXAJPM-640x400Την προσεχή άνοιξη θα ξεκινήσει η παραγωγή χρυσού από το κοίτασμα στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής που διαχειρίζεται ο καναδικός όμιλος Eldorado Gold. Ειδικότερα, o όμιλος με έδρα το Βανκούβερ του Καναδά θέτει ως στόχο, σε ετήσια βάση, την παραγωγή από την Ολυμπιάδα 72.000 ουγκιών χρυσού και 55.000 ουγκιών ισοδυνάμων χρυσού. Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετεί για το 2017 τη συνολική παραγόμενη ποσότητα χρυσού σε 365.000-400.000 ουγκιές χρυσού, στην οποία σημαντική συμβολή θα έχει n παραγωγή από την Ολυμπιάδα.

Το πλάνο

Η έναρξη παραγωγής θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, που περιλαμβάνει την επεξεργασία παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας, όπως και την ολοκλήρωση του εργοστασίου εμπλουτισμού. Ως εκ τούτου, θα παράγονται συμπυκνώματα τριών ειδών: μολύβδου-ασημιού, ψευδαργύρου και χρυσοφόρων πυριτών και αρσενοπυριτών (ο πυρίτης ανήκει στα ημιπολύτιμα ορυκτά).

Με άλλα λόγια, η επεξεργασία των εν λόγω συμπυκνωμάτων θα οδηγήσει στην ετήσια παραγωγή 72.000 ουγκιών χρυσού και 55.000 ουγκιών ισοδυνάμων χρυσού. Για τη φετινή χρονιά η Eldorado Gold εκτιμά ότι θα επενδύσει 85 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του εργοστασίου, κεφαλαιουχικές δαπάνες και δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση εργασιών σχετιζόμενων με την τρίτη φάση, της οποίας η έναρξη τοποθετείται για το 2022. Σημειωτέον ότι στις εργασίες αυτές περιλαμβάνεται η υλοποίηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας παλαιών τελμάτων στην περιοχή Κοκκινόλακας.

Σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από την Ολυμπιάδα, στις Σκουριές, η Eldorado Gold, μέσω της θυγατρικής της Ελληνικός Χρυσός, προγραμματίζει να επενδύσει κατά τη φετινή χρονιά από 170 εκατ. έως 200 εκατ. δολάρια. Τα κεφάλαια θα επενδυθούν στην κατασκευή των μονάδων κατεργασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει την έναρξη παραγωγής το 2019.

Στο Στρατώνι, τον παραθαλάσσιο οικισμό της Χαλκιδικής, η Eldorado Gold εκτιμά ότι το 2017 θα επεξεργαστεί 200.000 τόνους μεταλλεύματος με περιεκτικότητα σε μόλυβδο, ψευδάργυρο και ασήμι (155 γραμμάρια/τόνο). Εκεί η εταιρεία θα επενδύσει περίπου 20 εκατ. δολάρια.

Τι εκτιμούν οι αναλυτές

Για το σύνολο των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της, η Eldorado Gold έχει μειώσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2017 σε 425 εκατ. δολ. (από περίπου 500 εκατ. βάσει του guidance του Σεπτεμβρίου), απόφαση που σχετίζεται και με την πτώση της τιμής του χρυσού.

Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μετοχή της εταιρείας θα υπεραποδώσει, εξαιτίας αφενός της προόδου στα ελληνικά έργα και αφετέρου των ισχυρών μεγεθών μετά την πώληση των κινεζικών περιουσιακών στοιχείων της. Σήμερα η τιμή της EGO τοποθετείται περίπου σε 3,4 δολάρια, από 2,48 δολ. πριν από έναν χρόνο, ενώ η επενδυτική τράπεζα ΒΜΟ Capital Markets αποδίδει τιμή στόχο 5 δολ.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 14/01/2017]

ELDORADO GOLD: ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2017

paroramiki-sag-mill-skouriesΣτις 6 Ιανουαρίου ανακοινώθηκαν από την Eldorado Gold στοιχεία για τον προκαταρτικό επιχειρησιακό απολογισμό του 2016 και οι προβλέψεις για το 2017. (Δείτε εδώ ).

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της μεταλλευτικής της δραστηριότητας στην Ελλάδα, έχει ως εξής:

Ολυμπιάδα

Η Φάση ΙΙ συνεχίζεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμού να αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Η συνολική επένδυση κεφαλαίου των 85 εκατ. δολ. για το 2017 περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του εργοστασίου της Φάσης ΙΙ, γενικά έξοδα και κεφάλαιο που σχετίζεται με την προώθηση της Φάσης ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης κατασκευής του χώρου απόθεσης αποβλήτων του Κοκκινόλακκα, από κοινού με την ανάπτυξη υπόγειων έργων και τη διαχείριση νερών.

Σκουριές

Η επένδυση κεφαλαίου στις Σκουριές για το 2017 αναμένεται να είναι 170 με 200 εκατ. δολ., χαμηλότερη από την πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου 2016 (που ήταν 240-260 εκατ. δολ.), κυρίως λόγω της ευελιξίας στο σχέδιο διάθεσης κεφαλαίου σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες μείωσης κόστους που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα ποσά θα διατεθούν για τη συνέχιση κατασκευής του εργοστασίου εμπλουτισμού και της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων. Συνεχίζεται η ανάπτυξη των έργων που θα επιτρέψουν την υπόγεια εξόρυξη υλικού, πολύ σύντομα μετά το ξεκίνημα λειτουργίας του open-pit, που προγραμματίζεται για το 2019.

Στρατώνι

Κατά το 2017, στο Στρατώνι αναμένεται ότι θα επεξεργαστούν 200.000 τόνοι μεταλλεύματος με περιεκτικότητα 6,0% σε μόλυβδο, 9,7% σε ψευδάργυρο και 155 γραμ./τον. σε ασήμι. Τα κεφαλαιακά έξοδα για τη χρονιά αναμένεται να φτάσουν συνολικά στα 20 εκατ. δολ., στα οποία περιλαμβάνεται η ανανέωση και αντικατάσταση του υπόγειου εξοπλισμού και η ανάπτυξη υπόγειων έργων.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, 7/1/2017]

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

skouries-metalleiaΑντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, με τις εργασίες που υλοποιεί η θυγατρική εταιρεία της EldoradoGold στην περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής να προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Όπως ανέφερε η διοίκηση του καναδικού ομίλου, κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αναλυτών με αντικείμενο τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα σε Ολυμπιάδα και Σκουριές, ενώ εφαρμόζεται ένα σημαντικό πρόγραμμα γεωτρήσεων.

Ολυμπιάδα

Στην Ολυμπιάδα, έως τον Μάρτιο του 2017 προβλέπεται να έχει ξεκινήσει η έναρξη λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας. Ο ετήσιος στόχος που τίθεται είναι η παραγωγή 72.000 ουγγιών χρυσού και 55.000 ουγγιών ισοδύναμων χρυσού. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη δεύτερη φάση του έργου, με την πρώτη φάση που ολοκληρώνεται, να περιλαμβάνει την επεξεργασία παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας.

Σύμφωνα με παλαιότερη ενημέρωση προς τους αναλυτές, ο καναδικός όμιλος υπολογίζεται ότι θα επενδύσει για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του έργου – από το, εν εξελίξει, τρίτο τρίμηνο του 2016 έως το πρώτο τρίμηνο του 2017- συνολικά 212 εκατ. δολάρια.

Το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών που πραγματοποίησε στην περιοχή η εταιρεία, το τρίτο τρίμηνο, ήταν 41,7 εκατ. ευρώ.31-oct-16-9-45-10-pm

Σκουριές

Στις Σκουριές, σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση των εργασιών ανάπτυξης του μεταλλείου όπου θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά επιφανειακή και υπόγεια εξόρυξη. Σήμερα, υλοποιούνται χωματουργικές εργασίες, θεμελιώσεις και πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες. Εκεί, όπως εκτιμά η EldoradoGold, η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2019 οπότε η παραγόμενη ποσότητα μεταλλεύματος τοποθετείται σε 6.200 τόνους.

Το έργο στην περιοχή καθυστέρησε ως αποτέλεσμα των προσκομμάτων του υπουργού Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη και της κυβέρνησης που οδήγησαν τον Ιανουάριο του 2016 στην αναστολή των εργασιών. Ωστόσο, η πρώτη φάση του έργου, ξεκίνησε, εκ νέου, τον Ιούνιο του 2016 και στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε νέο συμβόλαιο με την κατασκευαστική εταιρεία Άκτωρ.

Συνολικά, το δεύτερο αυτό στάδιο θα απορροφήσει 540 εκατ. δολάρια, ενώ οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, για το τρίτο τρίμηνο του 2016, διαμορφώθηκαν σε 13,2 εκατ. δολ.

Σε αναζήτηση νέων κοιτασμάτων

Στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων κοιτασμάτων, η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί σειρά εξερευνητικών εργασιών στην περιοχή Μαύρες Πέτρες στο Στρατώνι, οι οποίες θα οδηγήσουν στην υλοποίηση γεωτρήσεων έως το τέλος της χρονιάς. Ακόμη, ξεκίνησε, πρόσφατα, γεωτρήσεις στη Χαλκιδική σε περιοχή με ενδείξεις για ύπαρξη πορφυρικού τύπου κοιτάσματος.

Μεγέθη

Σύμφωνα με τα μεγέθη τρίτου τριμήνου, η EldoradoGold παρουσίασε κύκλο εργασιών 156 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε πωλήσεις 117,7 χιλιάδων ουγκιών χρυσού και κέρδη ύψους 20,7 εκατ. ευρώ. Το κόστος (επεξεργασίας/παραγωγής) ανά ουγκιά διαμορφώθηκε σε 566 δολάρια, ενώ η μέση τιμή πώλησης ήταν 1.335 δολάρια ανά ουγκιά.

Ο καναδικός όμιλος διαθέτει συνολική ρευστότητα 652,3 εκατ. ευρώ, η οποία υπολογίζεται ότι θα ενισχυθεί κατά 800 εκατ. δολάρια λόγω της πώλησης δύο περιουσιακών στοιχείων στην Κίνα που θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, η διοίκηση της Eldorado Gold εκτιμά ότι θα διαθέτει ρευστότητα άνω του 1 δισ. δολαρίων.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 31/10/2016]

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

SONY DSC

Περισσότερα από 750 εκατ. δολάρια θα επενδύσει ο καναδικός όμιλος τα επόμενα χρόνια στα δυο βασικά του έργα στη Β.Α. Χαλκιδική

Στο επίκεντρο του επενδυτικού προγράμματος που έχει χαράξει ο καναδικός όμιλος Eldorado Gold, με ορίζοντα το 2020, βρίσκονται τα έργα εξόρυξης και κατεργασίας πολύτιμων μετάλλων στη Βορειοανατολική Χαλκιδική. Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε πρόσφατα σε διεθνείς αναλυτές η πολυεθνική, που δραστηριοποιείται στη χώρα μας μέσω της Ελληνικός Χρυσός, το 2017 αναμένεται να είναι χρονιά σταθμός για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς θα ξεκινήσει n παραγωγή χρυσού από το κοίτασμα της Ολυμπιάδας. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι ο ένας μετά τον άλλον οίκοι αξιολόγησης αποδίδουν σύσταση Buy στη μετοχή της Eldorado Gold (EGO), καθώς εκτιμούν ότι η προώθηση των εργασιών στα ελληνικά projects θα αυξήσει την ελκυστικότητα της μετοχής.

Τα σχέδια

Η Ελλάδα είναι η μία από τις τρεις χώρες όπου αναπτύσσει δραστηριότητα στην Ευρώπη η Eldorado Gold, με την Τουρκία και τη Ρουμανία να αποτελούν τις άλλες δύο. Βέβαια, στη γειτονική χώρα τα μεταλλεία του καναδικού ομίλου στο Kisladag και το Efemcukuru βρίσκονται σε λειτουργία, καθώς στην Τουρκία ο καναδικός όμιλος δεν είχε να αντιμετωπίσει ούτε το τέρας της γραφειοκρατίας ούτε των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είχε προτάξει στο παρελθόν. Στην Ελλάδα (μέσω της θυγατρικής Ελληνικός Χρυσός) διαθέτει σε λειτουργία το μεταλλεία στο Στρατώνι, ενώ στην Ολυμπιάδα και τις Σκουριές βρίσκονται, υπό κατασκευή, οι δύο μονάδες επεξεργασίας.

Στην Ολυμπιάδα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η έναρξη παραγωγής τοποθετείται για το α’ τρίμηνο του 2017, με τον ετήσιο στόχο που τίθεται να είναι 72.000 ουγγιές χρυσού και 55.000 ουγγιές ισοδυνάμων χρυσού. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη δεύτερη φάση του έργου, με την πρώτη φάση, που ολοκληρώνεται, να περιλαμβάνει την επεξεργασία παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας. Ο καναδικός όμιλος εκτιμά ότι θα επενδύσει για την ολοκλήρωση –από το τρίτο τρίμηνο του 2016 έως το πρώτο τρίμηνο του 2017– της δεύτερης φάσης του έργου συνολικά 212 εκατ. δολάρια, ποσό που αφορά, μεταξύ άλλων, τις εργασίες ανάπτυξης, κατασκευής και την κατασκευή εγκατάστασης διαχείρισης των τελμάτων.

Κατά το διάστημα 2018-2022 n παραγόμενη ποσότητα μεταλλεύματος τοποθετείται από 400.000 έως 435.000 μετρικούς τόνους, με τον βαθμό περιεκτικότητας σε χρυσό να είναι 9,4 -10,5 γραμμάρια ανά τόνο.

Στις Σκουριές, όπου θα πραγματοποιηθεί συνδυασμός ανοιχτής και κλειστής εξόρυξης, η εταιρεία εκτιμά ότι η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2019, οπότε η παραγόμενη ποσότητα μεταλλεύματος τοποθετείται σε 6.200 τόνους. Το έργο στην περιοχή καθυστέρησε ως αποτέλεσμα των προσκομμάτων του ΥΠΑΠΕΝ, και της κυβέρνησης, που οδήγησαν τον Ιανουάριο του 2016 στην αναστολή των εργασιών. Ωστόσο, η πρώτη φάση του έργου ξεκίνησε εκ νέου τον Ιούνιο του 2016 και, στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε νέο συμβόλαιο με την κατασκευαστική Ακτωρ. Συνολικά, το στάδιο αυτό θα απορροφήσει 540 εκατ. δολ.

To rebound της μετοχής

Στις ανακοινώσεις του επενδυτικού προγράμματος της EldoradoGold ανταποκρίθηκε θετικά η πλειονότητα των επενδυτικών χρηματιστηριακών οίκων. Έτσι. 9 από τις 14 χρηματιστηριακές που καλύπτουν την ELDO αποδίδουν σύσταση «Buy», ενώ πρόσφατα η BofA-Merrll Lynch αναβάθμισε τη μετοχή σε «Buy» από «Underperform», απονέμοντας τιμή-στόχο 5 δολάρια, θεωρώντας ότι ο καναδικός όμιλος επιταχύνει την έναρξη παραγωγής στα έργα της στην Ολυμπιάδα και τις Σκουριές.

Ως αποτέλεσμα, κατά τους αναλυτές της BofΑ-Merrll Lynch, το discount της μετοχής έναντι των ομοειδών αυτής εταιρειών θα συρρικνωθεί, με την εσωτερική αξία EBITDA να είναι 11,78. Άλλωστε, μετά την πώληση των έργων της στην Κίνα η ρευστότητα της Eldorado Gold έχει ενισχυθεί σημαντικά και τοποθετείται μέχρι το τέλος του 2016 στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 17/09/2016]

 

ELDORADO GOLD: ΤΟ $1,2 ΔΙΣ. ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1_005Περισσότερα από 1,2 δισ. δολάρια εκτιμά η Eldorado Gold ότι θα επενδύσει, μέσα στα επόμενα χρόνια, στα έργα εξόρυξης και κατεργασίας που υλοποιεί στην Ελλάδα, στην Ολυμπιάδα και στις Σκουριές Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης με ορίζοντα το 2020 που παρουσίασε στους αναλυτές πρόσφατα, η διοίκηση του καναδικού ομίλου, που δραστηριοποιείται στη χώρα μας μέσω της θυγατρικής Ελληνικός Χρυσός, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ξεκινήσει η παραγωγή χρυσού από τα μεταλλεία της Ολυμπιάδας.Κατά το 2017, η εταιρεία θα επενδύσει από 240 έως 260 εκατ. δολάρια στις Σκουριές, από 30 έως 40 εκατ. δολ. στην Ολυμπιάδα και από 10 έως 15 εκατ. δολ. στο Στρατώνι.

Ολυμπιάδα

Το 2013 η καναδική ξεκίνησε την υλοποίηση της πρώτης φάσης στην Ολυμπιάδα που περιλαμβάνει την επεξεργασία των παλιών τελμάτων και τη δημιουργία συμπυκνώματος χρυσοφόρων πυριτών. Πλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση της περιοχής, ενώ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, τοποθετείται η έναρξη της δεύτερης φάσης που θα οδηγήσει στην παραγωγή, κατά μέσο όρο, της τάξης των 72.000 ουγκιών χρυσού με κόστος επεξεργασίας, κατά την πρώτη πενταετία, από 180 έως 350 δολάρια.

Το ποσό των 101 εκατ. δολαρίων υπολογίζει η εταιρεία ότι θα επενδύσει για την ολοκλήρωση της β’φάσης, με την ανάπτυξη του μεταλλείου και την κατασκευή της μονάδας να προβλέπεται ότι θα απορροφήσουν περίπου 62 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη φάση θα διαρκέσει μέχρι το 2022 οπότε τη σκυτάλη θα λάβει η τρίτη φάση του έργου που αφορά  την υπόγεια επέκταση του μεταλλείου.

Σκουριές

Το 2019 εκτιμά η εταιρεία ότι θα ξεκινήσει η έναρξη παραγωγής της μονάδας στις Σκουριές όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση που περιλαμβάνει την υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών. Για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης-αποτελεί συνδυασμό ανοιχτής και υπόγειας εξόρυξης- στις Σκουριές, η Eldorado Gold θα επενδύσει 540 εκατ. δολάρια από τα οποία 260 εκατ. δολάρια θα κατευθυνθούν στην κατασκευή του εργοστασίου.

Η δεύτερη φάση ανάπτυξης που σε βάθος δεκαπενταετίας θα οδηγήσει στην παραγωγή 1,7 εκατ. ουγκιών χρυσού, υπολογίζεται ότι θα απορροφήσει 460 εκατ. δολάρια.

Η μετοχή

Η Eldorado Gold αναμένεται με ορίζοντα το 2020 να αυξήσει την παραγωγή κατά 110% στις 830 χιλιάδες ουγκιές, ενώ εκτιμάται ότι το κόστος επεξεργασίας θα υποχωρήσει στα 650 δολάρια ανά ουγκιά. Για τους αναλυτές, η εταιρεία εμφανίζει σημαντικές προοπτικές όχι μόνον λόγω του σημαντικού χαρτοφυλακίου έργων της, αλλά, κυρίως, επειδή διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα για να το χρηματοδοτήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία, μέχρι το τέλος του 2016 θα διαθέτει ρευστότητα ύψους 1 δισ. δολαρίων, σημαντικό τμήμα της οποίας έχει προέλθει από την πώληση των μεταλλείων στην Κίνα.

Κατά τους αναλυτές η μετοχή της Eldorado (8 από τους 14 που την “καλύπτουν” αποδίδουν σύσταση buy), είναι αρκετά φθηνή, με την αναλογία εσωτερική αξία /ebitda να είναι 11,78.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 12/9/2016]

ΑΡΧΕΣ 2017 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ergostasio-olympiada-01Σε πρώτη φάση η παραγωγή αναμένεται να φθάσει στις 72.000 ουγκιές, με εκτιμώμενο κόστος μεταξύ των 180 και 350 δολ. ανά ουγκιά.

Την παραγωγή χρυσού από το ορυχείο της Ολυμπιάδας στη Χαλκιδική μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 σχεδιάζει η EldoradoGold και η θυγατρική της Ελληνικός Χρυσός , σύμφωνα με το αναλυτικό πλάνο ανάπτυξης των ορυχείων του ομίλου για τα επόμενα χρόνια, που παρουσίασε χθες στο Βανκούβερ, ο καναδικός όμιλος.

Αναλυτικότερα, το σχέδιο για την Ολυμπιάδα προβλέπει ότι η Φάση 2, που ξεκινά το 2017 θέτει ως στόχο την έναρξη παραγωγής χρυσού το πρώτο τρίμηνο. Συνολικά κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής η παραγωγή χρυσού αναμένεται να φθάσει στις 72.000 ουγκιές με εκτιμώμενο κόστος (cashcost) κατά τα πρώτα πέντε χρόνια στο εύρος μεταξύ των 180 δολ. και των 350 δολ. ανά ουγκιά, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τα παραπροϊόντα στο μετάλλευμα εξόρυξης (by productcredits).

Το συνολικό κεφαλαιουχικό κόστος που συνδέεται με τα τελικό στάδιο κατασκευής της Φάσης 2 εκτιμάται σε 101 εκατ. δολάρια.

Το σχέδιο για τη Φάση 3 βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης. Όσον αφορά στις Σκουριές, ο όμιλος σκοπεύει να προχωρήσει στην ανάπτυξη του ορυχείου σε 2 Φάσεις:

Η Φάση 1 αποτελεί συνδυασμό ανοικτού πηγαδιού και υπόγειας εξόρυξης και θα καλύπτει μία περίοδο εννέα ετών με στόχο τη συνολική παραγωγή 1,4 εκατ. ουγκιές χρυσού και 620 εκατομμύρια λίβρες χαλκού (ή 2,8 εκατομμύρια ισοδυνάμου ουγκιών χρυσού). Το μέσο κόστος (cashcost) εκτιμάται σε περίπου 255 δολάρια ουγκιά, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τα παραπροϊόντα χαλκού στο μετάλλευμα εξόρυξης (by productcredits). Το συνολικό αναπτυξιακό κεφάλαιο που θα απαιτηθεί για τα εννέα χρόνια ζωής της Φάσης 1 εκτιμάται στα 710 εκατ. δολάρια.

Υπόγεια εξόρυξη: Η προκαταρκτική ανάλυση για τη Φάση 2 δείχνει ότι θα ακολουθηθεί η μέθοδος της υπόγειας εξόρυξης για μία περίοδο 15 ετών, αφού ολοκληρωθεί η Φάση 1. Η συνολική παραγωγή χρυσού κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής αναμένεται να φθάσει τα 1,7 εκατομμύρια ουγκιές επιπλέον της ποσότητας της πρώτης φάσης με μέσο κόστος τα 165 δολάρια ανά ουγκιά, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τα παραπροϊόντα του μεταλλεύματος χαλκού. Το συνολικό κεφάλαιο ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια ζωής της δεύτερης φάσης τοποθετείται σε περίπου 460 εκατ. δολάρια. Συνολικά, από όλα τα ορυχεία χρυσού που εκμεταλλεύεται η Eldorado gold διεθνώς, ο στόχος για το 2020 είναι η παραγωγή χρυσού να αυξηθεί κατά 110% πάνω από τα επίπεδα του 2017, δηλαδή να υπερβεί τις 830.000 ουγκιές από περίπου 400.000 ουγκιές με μέσο cashcost κάτω από τα 650 δολάρια ουγκιά.

[ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ,  08/09/2016]

 

ΥΠΕΝ: ΆΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

dimokriteio thrakis skouries 3Στη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακα, που αφορά στο επενδυτικό έργο που αναπτύσσει η Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή της Ολυμπιάδας, στη Β.Α. Χαλκιδική, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε 1,053 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ισχύς της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακα ανέρχεται σε 562,00 KW.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ, η άδεια έχει ισχύ για ένα χρόνο και υπόκειται σε περιορισμούς και όρους που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κτλ.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 2/9/2016]

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ Η ELDORADO

Σήμερα_003Την επαναπρόσληψη των εργαζομένων που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, όπως και την ανανέωση της συνεργασίας με υπεργολάβους, συνεχίζει η Eldorado Gold στο εργοτάξιο των Σκουριών Χαλκιδικής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την προ εβδομάδων έγκριση που έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος στην τεχνική μελέτη και την οικοδομική άδεια για την κατασκευή της μεταλλουργικής μονάδας.

Στην ομαλοποίηση της κατάστασης στη Χαλκιδική αναφέρθηκε, κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αναλυτών, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του καναδικού ομίλου Eldorado Gold, PaulWright, σημειώνοντας πως αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται στην περιοχή εργασίες, όπως θεμελιώσεις ή έργα για τη βελτίωση της οδικής πρόσβασης στη μονάδα. Πρόκειται για μέρος ενός συνολικού επενδυτικού πλάνου 345 εκατ. δολαρίων που υλοποιεί ο καναδικός όμιλος στην περιοχή.

Συνολικά οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Eldorado Gold για το σύνολο της δραστηριότητάς της εκτιμάται ότι θα δια μορφωθούν, για το 2016, σε περίπου 95 εκατ. δολάρια για τις υφιστάμενες επενδυτικές δραστηριότητες και 250 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξη νέων έργων. Τα ποσά αυτά υπερβαίνουν την προγενέστερη πρόβλεψη για επενδύσεις της τάξης των 105 εκατ. και 235 εκατ. δολαρίων, αντίστοιχα, λόγω της επανέναρξης ταυ έργου των Σκουριών, για το οποίο, κατά το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, επενδύθηκαν 5,9 εκατ. δολάρια.

Στην περιοχή ο καναδικός όμιλος, μέσω της θυγατρικής του Ελληνικός Χρυσός, σχεδιάζει τη συνδυαστική υλοποίηση επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης: η πρώτη θα διαρκέσει περίπου επτά χρόνια και η δεύτερη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η απόληψη των 2/3 του κοιτάσματος, θα έχει διάρκεια 21 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία, αρχές του 2016, είχε ανακοινώσει ότι προχωρά στην αναστολή των εργασιών ανάπτυξης στις Σκουριές, ως αποτέλεσμα της δίχως προηγούμενο κωλυσιεργίας του υπουργεί ου Περιβάλλοντος ως προς την έγκριση των αναγκαίων αδειών. Στο πλαίσιο αυτό, είχε θέσει σε διαθεσιμότητα το προσωπικό της, καθώς έπρεπε να περιοριστεί στην υλοποίηση έργων συντήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Στη δεύτερη φάση

Στα υπόλοιπα έργα, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Eldorado, Paul Skayman, στην Ολυμπιάδα ξεκινά η δεύτερη φάση, που περιλαμβάνει την κατεργασία μεταλλεύματος με σκοπό την παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύβδου αργύρου, ψευδάργυρου και χρυσού. Η πρώτη φάση του έργου περιελάμβανε την υλοποίηση εργασιών περιβαλλοντικής αποκατάστασης, αναβάθμισης της μονάδας και κατεργασίας των αποθέσεων.

Ο στόχος της εταιρείας παραμένει αμετάβλητος για έναρξη το 2017 της παραγωγής του μεταλλεύματος (385.000 τόνων περίπου ετησίως) που κατεργάζεται το ανακατασκευασμένο εργοστάσιο της ς. Εξάλλου, την περασμένη άνοιξη το ΥΠΕΝ προχώρησε στην έγκριση της αδείας εγκατάστασης του νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού, έργου που είναι προϋπολογισμού 36,5 εκατ. ευρώ. Κατά το β’ τρίμηνο της χρονιάς η εταιρεία επένδυσε για το έργο της Ολυμπιάδας περίπου 30 εκατ. δολάρια.

Τα μεγέθη

 • ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙ ΜΗΝΟ, η εκτιμώμενη παραγωγή χρυσού τοποθετείται στις 570.000 ουγκιές, με μέσο κόστος για την εμπορική παραγωγή ύψους 595 δολ. (ανά ουγκιά) και συνολικό κόστος 930 δολ.
 • ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ χρονικό διάστημα η εταιρεία παρουσίασε έσοδα της τάξης των 107 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ εμφάνισε ζημίες περίπου 330 εκατομμυρίων δολαρίων (από 199 εκατομμύρια το αντίστοιχο διάστημα του 2015).
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΙΜΑ ότι η δραστηριότητα στην Ολυμπιάδα θα της αποφέρει έσοδα 40 εκατομμύρια δολάρια το 2016, της τάξης των 140 εκατομμυρίων το διάστημα 2017-2019 και 154 εκατ. δολ. το 2020. Όσον αφορά τη μετοχή της (ELD0), οι αναλυτές προβλέπουν, σε ετήσια βάση μέση τιμή-στόχο ύψους 5,65 δολαρίων, με υψηλό τα 7 δολάρια και χαμηλό τα 4,09 δολάρια.
 • Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ που δοκιμάστηκε λόγω της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία, ανέρχεται σήμερα σε 5,35 δολάρια.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 06/08/2016]

ELDORADO GOLD: ΣΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017 Η ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

elwri-thumb-largeΣτις δραστηριότητες της Eldorado Gold στην Ελλάδα εστίασε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Paul Wright, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου 2016 (Q2 2016) της καναδικής πολυεθνικής. Σχολιάζοντας την πρόοδο των εργασιών της εταιρείας στην Ολυμπιάδα και τις Σκουριές, ο κ. Wright επεσήμανε από τη μια πλευρά την ομαλή ροή των έργων στην Ολυμπιάδα και από την άλλη τη σταδιακή, αργή, επανέναρξη των έργων στις Σκουριές.

Συγκεκριμένα στο α’ τρίμηνο του 2017 αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή στην Ολυμπιάδα μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης ανάπτυξης του κοιτάσματος στην περιοχή και της αποκατάστασης των παλαιών τελμάτων που προχωρούν κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας. Να σημειωθεί πως η ετήσια παραγωγή στο συγκεκριμένο κοίτασμα αποτιμάται στους 350.000 τόνους μεταλλεύματος. Στις Σκουριές οι εργασίες προχωρούν σταδιακά, μετά και την πρόσφατη έγκριση της τροποποίησης της τεχνικής μελέτης της εταιρείας για το συγκεκριμένο έργο, και στόχος της EldoradoGold είναι η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη μετάβαση του έργου σε κανονικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τη διοίκηση η εταιρεία στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 επένδυσε συνολικά στα κοιτάσματα στην Ολυμπιάδα και τις Σκουριές κεφάλαια ύψους 35,9 εκατ. δολ.

Πέραν της Ελλάδας, ο κ. Wright ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πώληση των μεταλλευτικών έργων της εταιρείας στην Κίνα που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016, που θα της αποφέρει σημαντικά κεφάλαια τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση των έργων που έχει σε εξέλιξη η EldoradoGold κυρίως στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα έργα στη χώρα μας.

Όσον αφορά την παραγωγή χρυσού της EldoradoGold στο β΄τρίμηνο του 2016 ανήλθε στις 124.110 ουγκιές (2015: 181,160). Τα έσοδα του χρυσού ήταν 162,7 εκατ. δολ. από την πώληση των 128.090 ουγκιών χρυσού με μέση τιμή τα 1.270 δολ. ανά ουγκιά. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ήταν 11,7 εκατ. δολ.  σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 17,0 εκατ. δολ. το 2015. Η ρευστότητα της εταιρείας ανέρχεται στα 422,8 εκατ. δολ., εκ των οποίων τα 202,8 εκατ. δολ. σε μετρητά, και τα 220,0 εκατ. δολ. σε αχρησιμοποίητες γραμμές πίστωσης. Το μέσο λειτουργικό κόστος ανήλθε στα 607 δολ. ανά ουγγιά (2015: 569 δολ.). Η πώληση των δραστηριοτήτων της στην Κίνα θα της αποφέρει 900 εκατ. δολ. σε μετρητά. Σύμφωνα με τον κ. Wright  για το 2016 η εταιρεία έχει υπολογίσει η παραγωγή χρυσού να ανέλθει στις 570.000 ουγκιές.

[ΠΗΓΗ: http://www.naftemporiki.gr/, της Λέττας Καλαμαρά, 29/7/2016]

ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΠΑΜΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

001 olympiadaΑπόλυτα δικαιολογημένη η προτροπή, που απορρέει από το βίντεο που ακολουθεί.

Πριν όμως πάτε ή έρθετε στην Ολυμπιάδα της ΒΑ Χαλκιδικής, αξίζει να δείτε το γιατί, σ’ ένα καταπληκτικό ομολογουμένως βίντεο, που παρουσιάζει τις εξαιρετικά όμορφες τοποθεσίες, τις παραλίες και τα γραφικά λιμανάκια, τόσο εντός του οικισμού, όσο και έξω απ’ αυτόν.

Ένας τόπος που διαθέτει εξίσου τεράστια ιστορία με τα Αρχαία Στάγειρα την γενέτειρα του Μέγιστου Αριστοτέλη να δεσπόζει.

Μια περιοχή που οι κάτοικοι της την έχουν μετατρέψει εκτός όλων των άλλων και σε γαστρονομικό προορισμό. Άλλωστε τα μύδια της Ολυμπιάδας είναι ξακουστά για τη γεύση και την διατροφική αξία τους,  όπως και όλες οι λιχουδιές που αναδύονται από την θάλασσα της.

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό, πως σύμφωνα με τον Guardian η Ολυμπιάδα διαθέτει ένα ξενοδοχείο, που το συγκαταλέγει μέσα στα 10 καλύτερα παγκοσμίως για οικογενειακές διακοπές.

Επιπλέον, ένα ακόμη ξενοδοχείο αυτής της λίστα βρίσκεται στη Βουρβουρού της Σιθωνίας, στο επονομαζόμενο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι η Ολυμπιάδα όχι μόνο δεν χάνει τις πληθυσμιακές της δυνάμεις κατά την χειμερινή περίοδο, όπως συμβαίνει σ’ άλλες τουριστικές περιοχές και αυτό χάρη στην αναβίωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, η οποία αύξησε τον πληθυσμό της μέσα στην 5ετία που μας πέρασε σε ποσοστό 17%.

Αρκετά με τις λέξεις. Η εικόνα έχει το λόγο, δείτε το βίντεο εδώ.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, 3/7/2016]

 

ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ;

p8uPriD0fukCv8EXUHP0Ήταν λογικό ο αρχαιολόγος Σισμανίδης να χρησιμοποιηθεί από την «Εφημερίδα των Συντακτών» για να ενισχύσει την antigold προπαγάνδα… Μάλιστα είχα αρχίσει να ανησυχώ για την καθυστέρηση της εμφάνισης μιας «συνέντευξης» του αρχαιολόγου στον κο Φωτόπουλο, αλλά έπεσα έξω, διότι τελικά η συνέντευξη δόθηκε στην Βασιλική Τζεβελέκου…

Η παραπλάνηση ξεκινά από τον τίτλο του άρθρου, που είναι «Ο τάφος του Αριστοτέλη και οι Σκουριές», αφού ως γνωστών οι Σκουριές δεν έχουν καμία σχέση με τα Στάγειρα. Ο Σισμανίδης κάνει λόγο για το εργοστάσιο της Ολυμπιάδας, πως κατά τον ίδιο δεν πρέπει να κατασκευαστεί. Στην «συνέντευξη του τίθεται η ερώτηση «Είστε από εκείνους που αντιστέκονται στο έργο της εξόρυξης;», και ο αρχαιολόγος απαντά, κατά λέξη: «Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Ωστόσο κανείς δεν είχε αντίρρηση για την εξόρυξη, αλλά για την κατασκευή του εργοστασίου χρυσού και τα βλαβερά υλικά που χρησιμοποιεί, το αρσενικό και το κυάνιο».

Θα περίμενα από τον κο Σισμανίδη να είναι περισσότερο ενημερωμένος… Ούτε αρσενικό, ούτε κυάνιο στο εργοστάσιο εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα. Μήπως τελικά είναι και ο ίδιος είναι θύμα της antigold προπαγάνδας; Ο ίδιος δήλωσε ευθαρσώς, «κανείς δεν είχε αντίρρηση για την εξόρυξη»… Μας μπέρδεψε λίγο, είναι η αλήθεια…