Tag Archives: κυκλική οικονομία

Η «ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Οι φυσικοί πόροι συχνά χρησιμοποιούνται με μη βιώσιμο τρόπο σε όλο τον πλανήτη, προκαλώντας υποβάθμιση του περιβάλλοντος και απειλώντας τα οικοσυστήματα και την βιοποικιλότητα. Αυτή η τάση ενδέχεται να αυξηθεί καθώς μεγαλώνει ο παγκόσμιος πληθυσμός και αλλάζουν τα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης.

Σήμερα, σημαντικές ποσότητες αποβλήτων καταλήγουν στις θάλασσες, και είναι κυρίως πλαστικά. Αυτό δεν αποτελεί μόνον περιβαλλοντική πρόκληση και οι επιπτώσεις δεν επηρεάζουν μόνον τον τουρισμό και την αλιεία, αλλά επιφέρει και τεράστιο οικονομικό κόστος, καθώς τα απόβλητα αυτά θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως πολύτιμη πηγή ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα της εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για αναθεώρηση των εφαρμοσμένων επιχειρηματικών μοντέλων που θα βασίζονται στην καινοτομία και την ενσωμάτωση των σύγχρονων αρχών της Βιωσιμότητας, μεταμορφώνει την παγκόσμια αγορά. H βιομηχανική και η επιχειρησιακή έρευνα στρέφονται προς ένα λιγότερο γραμμικό και περισσότερο κυκλικό σύστημα παραγωγής, που προσπαθεί να αυξήσει την αποδέσμευση των γραμμών παραγωγής από την ενεργειακή κατανάλωση και τα πρωτογενή προϊόντα και ανοίγει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η συλλογιστική της επικρατούσας γραμμικής οικονομίας στηρίζεται στο μοντέλο: «Άντληση Πόρων-Κατασκευή- Χρησιμοποίηση- Διάθεση», στο οποίο κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο «τέλος της ωφέλιμης ζωής» του.

Η γραμμική οικονομία, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην εξόρυξη πόρων, δεν αποτελεί όμως πλέον βιώσιμη επιλογή.

Οι Αρχές της ‘Κυκλικής Οικονομίας’ είναι η βασική στρατηγική που προωθεί η ΕΕ σαν μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επόμενη δεκαετία, και αποτελεί το πλαίσιο των στρατηγικών για το Περιβάλλον.

Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί μια σε βάθος μεταμόρφωση των αλυσίδων παραγωγής και των μοντέλων κατανάλωσης, που έχει σαν στόχο την διατήρηση της κυκλοφορίας των υλικών στην οικονομία για μεγαλύτερο διάστημα, μέσω του επανασχεδιασμού των βιομηχανικών συστημάτων και ενθαρρύνοντας τη χρήση των πλεοναζόντων υλικών και αποβλήτων.

Τα προϊόντα θα σχεδιάζονται µε στόχο να εντάσσονται σε κύκλους υλικών µε αποτέλεσμα τα υλικά να μετασχηματίζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε η προστιθέμενη αξία να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο – ενώ τα υπολειμματικά απόβλητα να προσεγγίζουν το μηδέν. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία προϋποθέτει αλλαγή της εστίασης στην επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. Ό,τι προηγουμένως θεωρούνταν «απόβλητο», μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη.

Στόχος είναι η διατήρηση της αξίας των υλικών αλλά και της καταναλισκόμενης ή εκλυόμενης ενέργειας κατά την παραγωγή προϊόντων της αλυσίδας αξιών για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα όσο και την χρήση των πόρων. Ένα από τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας είναι ότι προλαμβάνει την πτώση της αξίας των ροών υλικών και δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στα πλαίσια της Αειφορίας.

Στις χώρες της ΕΕ το 40% των υλικών ανακυκλώνεται, το 25% καίγεται ανακτώντας ενέργεια και το υπόλοιπο καταλήγει σε ΧΥΤΑ. Ακόμη, υλικά όπως το PET, τα μέταλλα και το χαρτί που θεωρούνται τα «success stories» της ανακύκλωσης, σημειώνουν έως και 75% απώλεια της αξίας που είχαν την πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν. Το 33% των τροφίμων οδηγείται στα σκουπίδια.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως πλέον εκφράζεται και στις οδηγίες προς τα κράτη μέλη είναι πολύ σύντομα να κλείσει και ο τελευταίος Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Ο στόχος είναι να αξιοποιείται ως το 2020 το 65 % των απορριμμάτων είτε ως πρώτες ύλες είτε ως Ενέργεια και να φθάσουμε με βάση και τις αρχές του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας σε 100 % Αξιοποίηση των απορριμμάτων. Επίσης στόχος είναι η ανακύκλωση να φθάσει το 50 % ως το 2020. Στην Γερμανία πρόκειται φέτος να κλείσει και ο τελευταίος Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και να γίνεται πλήρης αξιοποίηση τους.

Στην χώρα μας δυστυχώς προς το παρόν μόνο το 18-20 % των απορριμμάτων ανακυκλώνεται και το υπόλοιπο καταλήγει αναξιοποίητο σε ΧΥΤΑ. Συζητούμε ακόμη για ΧΥΤΑ όταν οι άλλες χώρες μιλούν για Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων και πλήρη Αξιοποίηση τους στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας.

Ο τομέας του Περιβάλλοντος και η Κυκλική Οικονομία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό Ανάπτυξης, να συμβάλλουν στο να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και να ενεργοποιηθούν σημαντικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι. Απαιτούνται επενδύσεις της τάξης των 6-8 δις. Ευρώ για την επόμενη πενταετία για να εναρμονιστεί και η χώρα μας με τις νομοθετικές απαιτήσεις και περιβαλλοντικούς στόχους που θέτει η ΕΕ και των οποίων υπολειπόμαστε κατά πολύ με κίνδυνο να μας επιβληθούν μεγάλα πρόστιμα για την μη προσαρμογή μας. Είναι μεγάλη η πρόκληση, αλλά και πολύ μεγάλες οι ευκαιρίες που ανοίγονται και για την χώρα μας αν κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr, του Κωνσταντίνου Αραβώση, αν. καθηγητή Σχολής Mηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, ΕΜΠ, 18/9/2018]

ΣΕΒ: ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην κυκλική οικονομία αφιερώνει ο ΣΕΒ το πρώτου οικονομικό του δελτίο για το 2018.

Πρόκειται για μία νέα τάση στην παραγωγική και καταναλωτική διαδικασία που ήδη έχει δρομολογήσει νέες επενδύσεις ύψους €550 δισ. στην Ευρώπη και έχει σαν στόχο τη μείωση του αποτυπώματος της οικονομικής δραστηριότητας στις πρώτες ύλες και το περιβάλλον, αναφέρει ο ΣΕΒ στο Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία.

Όπως σημειώνει, η κυκλική οικονομία είναι ένα σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων που εστιάζει μακροπρόθεσμα στη μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και βιοαποικοδομήσιμων υλικών, την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και την παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών, τη διατήρηση ενός προϊόντος σε καλή λειτουργική κατάσταση για μακρύ χρονικό διάστημα, την οικονομική αξιοποίηση προϊόντων για την παροχή υπηρεσιών σε πολλαπλούς χρήστες (sharing economy), και, τέλος, τη χρήση της υπηρεσίας που προσφέρει ένα προϊόν και όχι την κατοχή αυτού του ίδιου του προϊόντος

.

Έτσι, η κυκλική οικονομία είναι σε κάποιο βαθμό η μετεξέλιξη της ανακύκλωσης, αν και όχι μόνο. Στην ανακύκλωση, ένα χρησιμοποιημένο προϊόν αποσυντίθεται σε πρώτες ύλες που ανακτώνται προς επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Στην κυκλική οικονομία, το προϊόν σχεδιάζεται εξαρχής έτσι ώστε να ανακατασκευάζεται ή να επαναμεταποιείται, για να επαναχρησιμοποιηθεί ως καινούργιο. Μπαίνει, έτσι, φρένο στην αλόγιστη εξάντληση, ανεπιστρεπτί, των πλουτοπαραγωγικών πόρων του πλανήτη και την καταστροφή της βιόσφαιρας λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος και της συνεπαγόμενης κλιματικής αλλαγής.

Μέχρι σήμερα οι πρωτοβουλίες σε Εθνικό επίπεδο είναι λίγες και αποσπασματικές, σε πλήρη αντίθεση με την δυναμική της Κυκλικής οικονομίας, τις απαιτήσεις Εθνικών Στόχων, όπως έχουν διατυπωθεί στους Εθνικούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Αποβλήτων (επικινδύνων και μη) και τις επενδυτικές ευκαιρίες που καταγράφονται σε 10 πεδία που παρουσιάζονται στο δελτίο.

Σύμφωνα με πρόσφατες κυβερνητικές δηλώσεις, σύντομα ολοκληρώνεται η προεργασία καθορισμού των Εθνικών προτεραιοτήτων για την Κυκλική Οικονομία, οι οποίες όμως θα πρέπει να τύχουν εκτενούς διαβούλευσης με την αγορά και να υποστηριχθούν άμεσα από νομοθετικές παρεμβάσεις, όχι μόνο για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων και αγκυλώσεων, αλλά και για την δημιουργία προϋποθέσεων ικανών ώστε να ενθαρύνουν τον ιδιωτικό τομεα στην ανάληψη του επενδυτικού ρίσκου.

Ο ΣΕΒ, από τον Μάιο του 2016, παρουσίασε στο Βιομηχανικό Συνέδριο, ειδική μελέτη που εκπόνησε για το θέμα το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αναδεικνύοντας ότι οι επενδυτικές ευκαιρίες της κυκλικής οικονομίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, με ολοκληρωμένο τρόπο, και στη χώρα μας, με πολλαπλά οφέλη για την απασχόληση και τα εισοδήματα, αλλά και για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Άλλωστε πέραν των ήδη δρομολογημένων επενδύσεων στην κυκλική οικονομία, εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναξιοποίητες επενδυτικές ευκαιρίες ύψους €320 δισ. σε ένα νέο κύμα δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές καλλιέργειες, τη διαχείριση αποβλήτων, τις μεταφορές, τις κατασκευές, την παραγωγή ενέργειας κοκ. Στο πλαίσιο αυτό, οι τάσεις και οι πρακτικές της κυκλικής οικονομίας ίσως να είναι περισσότερο επίκαιρες παρά ποτέ και για την ελληνική οικονομία.

Το 2018 ξεκινά με την οικονομία να ανακάμπτει και την χώρα να εισέρχεται σε μία νέα περίοδο υποχρεωτικής άσκησης συνετής οικονομικής πολιτικής. Το ζητούμενο παραμένει ένα βιώσιμο οικονομικά σύστημα αυτοτροφοδοτούμενης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς περιττές σπατάλες και με πολιτικές που θα συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων παραγωγικών πόρων της οικονομίας. Το κλείσιμο ενός κύκλου επώδυνων θυσιών για όλο τον ελληνικό λαό και τις επιχειρήσεις δεν πρέπει να μας ξαναβρεί αμέριμνους να επιχειρούμε επιστροφή στις πρακτικές του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία δια της διόγκωσης του κράτους και της απώλειας της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλλαγή αναπτυξιακού υποδείγματος και νοοτροπίας και η υιοθέτηση νέων τάσεων, όπως αυτή της κυκλικής οικονομίας, παραμένουν επίκαιρα ζητούμενα και για το 2018.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, 4/1/2018]