ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ UEPG

Συνάντηση των επικεφαλής του ΣΜΕ και της UEPG πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2023 στα γραφεία του Συνδέσμου. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της UEPG κ. Αντώνης Λατούρος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Mr. Dirk FINCKE ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Κων/νο Γιαζιτζόγλου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Φώτης Στεφανής, ο Γενικός Διευθυντής κ. Χρήστος Καβαλόπουλος και η Policy officer  κα Κυριακή Τσίχλα.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας και αμοιβαίας δράσης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως το περιβάλλον, η αδειοδότηση, οι αποκαταστάσεις, η παράνομη λατόμευση, η χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών και οι καλές πρακτικές σε θέματα εκπομπών και επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις σε θέματα βιωσιμότητας, γραφειοκρατίας, διευκόλυνσης των επενδύσεων στην εξόρυξη και κυκλικής οικονομίας. Ακόμα, συζητήθηκαν εκτενώς, το ζήτημα του CBAM (carbon boarder adjustment), η Νομοθεσία για την αποκατάσταση των εξοφλημένων λατομείων και ο καθορισμός προτεραιοτήτων στη χρήση γης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας τους προς όφελος του εξορυκτικού κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα οι μεγαλύτεροι παραγωγοί αδρανών υλικών είναι μέλη και εκπροσωπούνται από τον ΣΜΕ.

Σχετικά με την UEPG και την Ευρωπαϊκή παραγωγή αδρανών.

  • Η UEPG είναι ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος που εκπροσωπεί τους παραγωγούς των αδρανών υλικών από το 1987, προβάλλοντας  τα συμφέροντα του κλάδου στους αρμόδιους φορείς. Εκπροσωπεί 18 Εθνικές Ενώσεις σε θέματα οικονομικής, τεχνικής, περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και πολιτικής υγείας και ασφάλειας.
  • Η UEPG μελετά τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της ΕΕ που είναι πιθανό να έχουν αντίκτυπο στον κλάδο, συγκεντρώνει τις  απόψεις τους και παρεμβαίνει στα αρμόδια όργανα. Παρέχει στα μέλη της ουσιαστική πληροφόρηση μέσω τακτικών δημοσιεύσεων και ad-hoc ενημερώσεων και διασφαλίζει ότι οι θέσεις της τους λαμβάνονται υπόψη από τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ.
  • Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αδρανών υλικών είναι μακράν η μεγαλύτερη μεταξύ των μη ενεργειακών εξορυκτικών βιομηχανιών. Η συνολική ζήτηση στην ΕΕ ξεπερνά τα 2,7 δισεκατομμύρια τόνους (5 τόνοι κατά κεφαλήν) ετησίως. Ο κλάδος των αδρανών υλικών περιλαμβάνει 15.000 εταιρείες (κυρίως ΜΜΕ) που παράγουν σε 26.000 εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη με περισσότερους από 220.000 εργαζόμενους (συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων).

[ΠΗΓΗ: https://stonenews.eu/, 21/11/2023]