ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τρεις αλλαγές στο τοπίο του κοινωνικού προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, φαίνονται με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει η 4η τριμηνιαία έκθεση του γραφείου του προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία δημοσιεύτηκε χθες.

Κατά πρώτον μειώθηκαν οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης και μαζί τους το χρέος των ταμείων προς τους ασφαλισμένους και συγκεκριμένα τους συνταξιούχους. Κατά δεύτερον, εκτινάχθηκαν τα χρέη των των επιχειρηματιών προς τα ταμεία. Κατά τρίτον αυξήθηκαν οι δαπάνες για κοινωνικά επιδόματα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ίδια έκθεση :

  • Μειώθηκαν οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε στη διάθεσή μας ο e-ΕΦΚΑ, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων κύριας συνταξιοδότησης11 μειώθηκε από 125.373 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 (και εκτιμώμενη δαπάνη12 περίπου 420,4 εκατ. ευρώ) σε 118.269 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 300,7 εκατ. ευρώ) στο τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Οι ληξιπρόθεσμες (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) αιτήσεις κύριας συνταξιοδότησης μειώθηκαν από 99.404 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 408 εκατ. ευρώ) σε 86.328 στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 286 εκατ. ευρώ).

Στον κλάδο επικουρικής σύνταξης, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένος στο τέλος Δεκεμβρίου σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021, από 124.461 εκκρεμείς αιτήσεις επικουρικής σύνταξης (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 127 εκατ. ευρώ) σε 123.792 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 222 εκατ. ευρώ). Οι ληξιπρόθεσμες (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) αιτήσεις επικουρικής σύνταξης μειώθηκαν από 99.160 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 177,7 εκατ. ευρώ) σε 96.546 στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 173 εκατ. ευρώ).

  • Εκτινάχθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλισμένων

Σύμφωνα με την 4 η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Έτους 2021 του ΚΕΑΟ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του 2021 διαμορφώθηκε στα 41 δις ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 2,2 δις ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή προέρχεται τόσο από την αύξηση των κύριων οφειλών (κατά 1,7 δις ευρώ), όσο και των πρόσθετων τελών (κατά 486,8 εκατ. ευρώ).

Σε ετήσια βάση, αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των μητρώων των οφειλετών κατά 350.618, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μητρώων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία να διαμορφώνεται στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2021 σε 2.364.518 μητρώα.

Αύξηση του αριθμού των μητρώων παρουσιάζεται σε όλες τις κατηγορίες οφειλής, με την μεγαλύτερη να σημειώνεται στις οφειλές μεταξύ 50 και 500 ευρώ (κατά 131.103 μητρώα).

Επιπλέον, αύξηση παρατηρείται στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 3,5 δις ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται τόσο σε αύξηση των κύριων οφειλών (κατά 1,9 δις ευρώ), όσο και των πρόσθετων τελών (αύξηση κατά 1,6 δις ευρώ). Αναλυτικότερα, αύξηση σημειώνεται σε όλες τις κατηγορίες οφειλής με τη μεγαλύτερη (κατά 1 δις ευρώ) να εντοπίζεται στο εύρος οφειλής μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ, στην οποία συσσωρεύεται το 44,7% των οφειλών.

  • Αυξήθηκαν οι δαπάνες για κοινωνικά επιδόματα.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), το 2021 (μέχρι και τον Δεκέμβριο), έχει καταβάλει σχεδόν 3,5 δις ευρώ.

Οι δαπάνες για κοινωνικά επιδόματα το 2021 ήταν μεγαλύτερη κατά 291,9 εκατ. ευρώ υψηλότερη σε σχέση με το 2020 (8,2%).

Ενδεικτικά, για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα καταβλήθηκαν περίπου 852,4 εκατ. ευρώ (περίπου 20,7 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2020), για επιδόματα στέγασης και στεγαστικής συνδρομής περίπου 392 εκατ. ευρώ (περίπου 34,5 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2020).

Για οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα παιδιών καταβλήθηκαν περίπου 1,2 δις ευρώ -στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περίπου 152,6 εκατ. ευρώ (περίπου 110 εκατ. ευρώ το 2020) για επίδομα γέννησης σε περίπου 151.000 δικαιούχους (107.049 το 2020) και περίπου 75.000 ευρώ σε προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές (44.000 λιγότερα από το 2020)-

Δαπάνη περίπου 653,5 εκατ. ευρώ αφορούσε την καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (περίπου 20,5 εκατ. ευρώ λιγότερα από το 2020), ενώ καταβλήθηκαν περίπου 50,2 εκατ. ευρώ ως επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων (περίπου 43,8 το 2020) και 82,6 εκατ. ευρώ σε ανασφάλιστους υπερήλικες (περίπου 13 εκατ. ευρώ λιγότερα από το 2020).

Η συνεισφορά του Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας οφειλετών (κόκκινα δάνεια) ανήρθε σε περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ (995.022 ευρώ το 2020).

Για το πρόγραμμα “Γέφυρα”17 (πρόγραμμα επιδότησης α΄ κατοικίας ως μέτρο προστασίας των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, από τον Νοέμβριο 2020 και μετά) καταβλήθηκαν περισσότερα από 223,6 εκατ. ευρώ.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Κατσαγάνη, 16/3/2022]