ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στο επίκεντρο θέτει την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και τη σημαντική επιτάχυνση στον χρόνο απόδοσης των ενισχύσεων προς τους δικαιούχους για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς”. Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε σήμερα προς συζήτηση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Επιδίωξη είναι το άνοιγμα σε έναν ευρύ κύκλο επενδυτών. 

Γι’ αυτό το σκοπό άλλωστε στο επίκεντρο του νομοσχεδίου βρίσκονται διατάξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς προβλέπεται η διεύρυνση της πολεοδομικής νομοθεσίας, ούτως ώστε να περιλαμβάνει όσες επενδύσεις χαρακτηριστούν στρατηγικές, χαρακτηρισμός που επίσης αποκτά ευρύτερο κοινό αποδεκτών – υποψηφίων επενδυτών, δεδομένου ότι μειώνονται και τα απαιτούμενα οικονομικά μεγέθη.

Στις ενισχύσεις που προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται η επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των επενδύσεων. Επιπλέον, η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά. 

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις 

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των ενισχύσεων περιλαμβάνεται η φορολογική απαλλαγή, όπου με την πιστοποίηση υλοποίησης του κόστους επένδυσης κατά 50% ή κατά 65% μετά τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, η σχετική απόφαση περί έγκρισης της επένδυσης εκδίδεται σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου.

Στην περίπτωση της επιχορήγησης του επενδυόμενου ποσού, το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης προβλέπεται ότι μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους που είναι ίσο τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης, μετά από αίτημα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, συνοδευόμενο από δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την υλοποίηση του 25% της επένδυσης, με την απόφαση της διοίκησης σε αυτή την περίπτωση να εκδίδεται εντός 20 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. 

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο ποσό έως το 50% ή το 65% της εγκεκριμένης επιχορήγησης,  μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ύστερα από αίτημά του και μετά από την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή του 65% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από αρμόδιο όργανο μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα σε διάστημα 30 ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου.

Στις ενισχύσεις προβλέπεται εκτός των άλλων και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης όπου η έναρξη καταβολής της επιδότησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα, του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η επιδότηση πληρώνεται ανά εξάμηνο και μετά την πληρωμή των δόσεων του μισθώματος από πλευράς του επενδυτή. 

Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων

Στα επενδυτικά κίνητρα που παρέχει το νομοσχέδιο προβλέπεται το κίνητρο χωροθέτησης που αφορά στην ένταξη για παράδειγμα εκτάσεων που καταλαμβάνουν έως και το 50% του βασικού ακινήτου της επένδυσης. Προβλέπονται επίσης φορολογικά κίνητρα, τα οποία παρέχονται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, με δικαίωμα σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή για δώδεκα χρόνια από τη στιγμή ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Εξέχον κίνητρο είναι και αυτό της ταχείας αδειοδότησης για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών.

Μεταξύ των προβλέψεων του νομοσχεδίου είναι και η χορήγηση κινήτρων ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων, όπου με απόφαση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, είναι δυνατόν να παρέχονται εκτός των άλλων ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, για την ενίσχυση δαπανών όπως είναι η πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ή ατόμων με αναπηρία, ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Γιώργου Λαμπίρη, 23/11/2021]