ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ : ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ

ÔçëåäéÜóêåøç ìå åðßêåíôñï ôéò äñÜóåéò óôÞñéîçò çëéêéùìÝíùí ðïëéôþí êáé åõÜëùôùí ïìÜäùí áðü ôéò ÐåñéöÝñåéåò êáé ôïõò ÄÞìïõò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí åðéðôþóåùí ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñùíïúïý ðñáãìáôïðïßçóå ï ðñüåäñïò ôçò ÅÍÐÅ Áðüóôïëïò Ôæéôæéêþóôáò ìå ôïí Ðñùèõðïõñãü ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç, ôïí Õðïõñãü Åóùôåñéêþí ÔÜêç ÈåïäùñéêÜêï êáé ôïí Ðñüåäñï ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí ÅëëÜäáò, ÄçìÞôñç Ðáðáóôåñãßïõ. Ï ê. Ôæéôæéêþóôáò ôüíéóå ðùò ï ñüëïò ôùí Ðåñéöåñåéþí êáé ôùí ÄÞìùí óå áõôÞ ôçí êñßóéìç óõãêõñßá åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêüò êáèþò âñßóêïíôáé äßðëá óôéò ôïðéêÝò êïéíùíßåò ðáñåìâáßíïíôáò êáßñéá óôéò ìåãÜëåò áíÜãêåò ðïõ Ý÷ïõí ðñïêýøåé áðü ôçí ðáíäçìßá ôïõ êïñùíïúïý. Ï ê. Ôæéôæéêþóôáò ðñüôåéíå ôçí åíßó÷õóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò «ÂïÞèåéá óôï Óðßôé» ðïõ åîõðçñåôåß óõíïëéêÜ ðåñéóóüôåñïõò áðü 75.000 ðïëßôåò óå êáèçìåñéíÞ âÜóç, êáé ôçí áîéïðïßçóç ðüñùí áðü ôï ÔÅÂÁ ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóöáëéóôïõí ôñïöéìá êáé åéäç ðñùôçò áíáãêçò ãéá üëïõò ôïõò ðïëßôåò ðïõ áíÞêïõí óå åõðáèåßò ïìÜäåò, êáèþò ïé ïéêïãÝíåéåò ðïõ ëáìâÜíïõí ôñüöéìá ðáíåëëáäéêÜ Óôç óýóêåøç Ýëáâáí ìÝñïò åðßóçò ï Õöõðïõñãüò ðáñÜ ôù Ðñùèõðïõñãþ áñìüäéïò ãéá ôï Óõíôïíéóìü ôïõ Êõâåñíçôéêïý ¸ñãïõ ¶êçò ÓêÝñôóïò, ï Õöõðïõñãüò ðáñÜ ôù Ðñùèõðïõñãþ êáé Êõâåñíçôéêüò Åêðñüóùðïò ÓôÝëéïò ÐÝôóáò êáé ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý Ãñçãüñçò ÄçìçôñéÜäçò.

«Δεν πρόκειται να δούμε σταθεροποίηση πριν από το τέλος του μήνα, αρχές του επομένου», είπε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας

«Τραγική» χαρακτήρισε την κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Μιλώντας στο MEGA ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι «δεχόμαστε ασύμμετρη επίθεση».

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική δουλειά των γιατρών και των νοσηλευτών, ευχαριστώντας και όσους έφτασαν στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους.

Αν η κατάσταση συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, η πόλη δε θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος, επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας, ενώ τόνισε ότι το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο δεν μπορεί να μετατραπεί σε κέντρο Covid-19 καθώς δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές.

«Δεν πρόκειται να δούμε σταθεροποίηση πριν από το τέλος του μήνα, αρχές του επομένου. Αν συνεχιστεί η ανοδική τάση, το σύστημα που είναι ήδη στα όριά του, πολύ φοβάμαι ότι θα ξεπεράσει τα όριά του και θα χρειαστούμε στήριξη και βοήθεια από όλη την Ελλάδα».

Χαρακτήρισε «οξύμωρο» το γεγονός ότι οι περιφέρειες δεν έχουν λόγο και εμπλοκή στη διαχείριση της πανδημίας, σημειώνοντας ότι αν χρειαστεί θα αρχίσουν οι μεταφορές ασθενών από τη Θεσσαλονίκη στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της Θεσσαλονίκης, ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι «είναι προφανές ότι τα μέτρα έπρεπε να ληφθούν νωρίτερα. Ως περιφέρειες δεν μπορούμε να επιβάλλουμε lockdown. Μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας και την είπαμε. Ζητήσαμε μέτρα».

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στα μέτρα στήριξης της οικονομίας της περιοχής και των επιχειρήσεων.Δείτε εδώ τις δηλώσεις Τζιτζικώστα:

[ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/, 19/11/2020]