ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ

Στα θέματα και τα λιμενικά έργα Στρατωνίου

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 11:00 π.μ.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων:

α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,

β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020)

γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχει το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας.

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με αύξοντα αριθμό 7, η γνωμοδότηση για τις μελέτς του αλιευτικού καταφυγίου Στρατωνίου.Συγκεκριμένα:

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υφιστάμενη δραστηριότητα: «Επικαιροποίηση Μελέτης Λιμενικών Έργων για ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Στρατωνίου» Δήμου Αριστοτέλη ΠΕ Χαλκιδικής ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2006324228) με φορέα του έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Αριστοτέλη.

Εισηγήτρια: Αικ. Ζωγράφου, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής.

[ΠΗΓΗ: https://www.halkidikifocus.gr/, 29/9/2020]