ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Συζήτηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο Γομάτι και για τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή εξέτασης των συνθηκών λειτουργίας του μεταλλευτικού έργου του χώρου απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακα

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 6:00 το απόγευμα, στο Κέντρο Πολιτισμού της Ιερισσού το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη.

Αναλυτικά τα θέματα:

1) Λήψη απόφασης περαιτέρω ενεργειών για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας του δρόμου από Γομάτι προς Πολύγυρο.

2) Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με θέμα «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την τεχνικογεωλογική εξέταση των φαινομένων των ρωγματώσεων στην Τ.Κ. Στρατονίκης. Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής».

3) Παροχή εντολής του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Ε/Ε υπέρ του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής και για την ενεχυρίαση κατάθεσης του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον κ. Βαλιάνο Στυλιανό Δήμαρχο, όπως υπογράψει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.

4) Χορήγηση αιγίδας Δήμου Αριστοτέλη σε διοργάνωση συνεδρίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

5) Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα, για τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης προθεσμίας ανέγερσης οικοδομής σε παραχωρηθέντα οικόπεδα, δυνάμει απόφασης της Κοινότητας Ολυμπιάδας.

6) Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 2020 Δήμου Αριστοτέλη.

7) Μετακίνηση ΙΔΑΧ υπαλλήλων της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» στον Δήμο Αριστοτέλη.

8) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου αριθμού παραστάσεων σε χώρους που διαθέτουν άδεια παράστασης.

9) Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης Δήμου με ΟΑΕΔ έτους 2020.

10) Λήψη απόφασης για τρίμηνη παράταση της σύμβασης προμήθεια των ΟΜΑΔΩΝ Α: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ. Β: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ. και Ε: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΑΝΑΓΙΑΣ της με αριθ. 01/2019 Μελέτης με τίτλο “προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019 για την απορρόφηση των αδιάθετων ποσοτήτων.

11) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

12) Ανάθεση υλοτομικών εργασιών δημοτικού δασοκτήματος Βαρβάρας στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Βαρβάρας, για διάθεση των δασικών προϊόντων στο εμπόριο, και καθορισμός μισθώματος.

13) Ανάθεση υλοτομίας δημοτικού δασοκτήματος Βαρβάρας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Βαρβάρας.

14) Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή εξέτασης των συνθηκών λειτουργίας του μεταλλευτικού έργου του χώρου απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακα της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός», σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ Β/1227/2011).

15) Παραλαβή – έγκριση μελετών.

16) Λήψη απόφασης για έγκριση μείωσης της απόστασης από το υφιστάμενο νεκροταφείο Αμμουλιανής για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης .

17) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Γ’ Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (ΑΡ.ΜΕΔ: 37/2018) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ στη ΣΑΕ-571 και προϋπολογισμού 190.000 ευρώ

18) Έγκριση παράταση 1ης προθεσμίας της μελέτης : Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή της Ε.Ε.Λ. Ιερισσού».

19) Ορισμός μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση, του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής» υποέργο 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ».

20) Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών του υποέργου 1 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ/Υ 4ης ΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

21) Έγκριση υποκατάστασης της Αναδόχου Εταιρίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ».

22) Έγκριση 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την θωράκιση-προστασία δρόμου στον Οικισμό Γοματίου.

23) Έγκριση Παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη».

24) Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη.

25) Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη.

[ΠΗΓΗ: https://www.halkidikifocus.gr/, 18/12/2019]