ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ”

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χαλκιδικής ενημερώνει ότι έχουν εκδοθεί οι Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 και έχουν αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6Λ3Ε7ΛΛ-ΓΝ7, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.

Οι Πίνακες για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής περιλαμβάνουν 26 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 364.000 € και επτά (7) απορριπτόμενους. 

Ενδικοφανείς προσφυγές υπό την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, κατά της σχετικής απόφασης των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου, μπορούν να υποβληθούν άπαξ από τους ενδιαφερόμενους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της επομένης της έκδοσης των Πινάκων, αρχικά ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και εν συνεχεία στην υπηρεσία μας το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2371-3- 51-272 κα Δήμητρα Μελά.

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com/, 20/11/2019]