ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Εκτίναξη των εσόδων αναμένεται να παρουσιάσει η Ελληνικός Χρυσός το 2018

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια στοιχεία ύψους 75,20 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων δαπανών 233,50 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα έσοδα από τους τομείς του ψευδαργύρου, του μολύβδου και του αργύρου, αλλά και ζημιές της τάξεως των 22 εκατ. ευρώ, που οφείλονται κυρίως σε έκτακτες δαπάνες απομείωσης παγίων και έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σε τόκους δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δημοσιοποίησε για το 2017 η μεταλλευτική βιομηχανία Ελληνικός Χρυσός, η οποία προσφάτως άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ζητήσει αποζημίωση της τάξεως των 750 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, με το αιτιολογικό ότι αυτό καθυστερεί ή εμποδίζει την αδειοδότηση σειράς εργασιών της για την προσθήκη μεταλλουργίας χρυσού.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, είναι θυγατρική της καναδικής και εισηγμένης στα χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης Eldorado Gold Corporation, η οποία εδρεύει στο Βανκούβερ. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2003 και εδρεύει στην Αθήνα. Στις αρχές του 2004 απέκτησε με σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο τα μεταλλευτικά δικαιώματα που κατείχε έως τότε στη Χαλκιδική έτερη εταιρεία καναδικών συμφερόντων. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Ενώ βρίσκεται σε αντιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο ακόμη και για φόρους που έχουν βεβαιωθεί εις βάρος της, φιλοδοξεί να αναπτύξει μεταλλουργία χρυσού στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Έχει βασική της παραγωγική δραστηριότητα, έως τώρα, την εξόρυξη, επεξεργασία, εμπλουτισμό και εμπορία συμπυκνωμάτων άλλων βασικών και πολύτιμων μετάλλων, εκτός του χρυσού.

Η παρούσα κατάσταση

Συγκεκριμένα, λειτουργεί μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Στρατώνι Χαλκιδικής, παράγοντας συμπυκνώματα μολύβδου/αργύρου και ψευδαργύρου. Συγχρόνως, αναπτύσσει και ανακατασκευάζει μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής για την παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύβδου/αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρου πυρίτη, έχοντας εγκαινιάσει το 2016 νέο υπόγειο μεταλλείο και έχοντας θέσει το 2017 σε δοκιμαστική λειτουργία μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού. Επίσης, αναπτύσσει και κατασκευάζει, υπό προϋποθέσεις και στον βαθμό που λαμβάνει τις σχετικές άδειες, μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές Χαλκιδικής για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού/χρυσού.

Τον Νοέμβριο του 2017 είχε έθεσε σε καθεστώς συντήρησης τις υπό ανάπτυξη εργασίες της στις Σκουριές Χαλκιδικής επικαλούμενη δυσχέρειες στην αδειοδότησή της, προσφεύγοντας συγχρόνως σε δικαστήρια εναντίον του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος. Από την πλευρά του το υπουργείο είχε προσφύγει σε Διαιτησία για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων. Η διαιτητική απόφαση δικαίωσε, εν μέρει, την επιχείρηση. Είχαν προηγηθεί, το 2015 και το 2016, ανάλογα θέματα με τις εργασίες της στο Στρατώνι και την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, τα οποία επιλύθηκαν.

Στις εγκαταστάσεις της στο Στρατώνι, όμως, το 2016 είχαν εντοπιστεί νέα, ελπιδοφόρα κοιτάσματα θειούχων μεταλλευμάτων.

Τα οικονομικά μεγέθη και η παραγωγή

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2017 η Ελληνικός Χρυσός κατέγραψε ετήσια έσοδα 47,34 εκατ. ευρώ, έναντι 38,56 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 22,8% (+8,785 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 57,2% από τις πωλήσεις συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου (27,10 εκατ. ευρώ), 33,9% από συμπυκνώματα μολύβδου (16,03 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 9% (4,21 εκατ. ευρώ) από συμπυκνώματα αργύρου. Σε σύγκριση με το 2016, τα έσοδα από τη διάθεση συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου αυξήθηκαν κατά 22,6% (+4,99 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από τη διάθεση συμπυκνωμάτων μολύβδου και αργύρου αυξήθηκαν κατά 27,5% (+3,46 εκατ. ευρώ) και 8,5% (+0,33 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Το σύνολο των εσόδων αφορούσε πωλήσεις στη διεθνή αγορά.

Ωστόσο, ο όγκος της εξορυκτικής παραγωγής του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στο Στρατώνι μειώθηκε κατά 18% (σε 157 kt, από 192 kt το 2016). Οι παραχθείσες ποσότητες συμπιέστηκαν δραματικά. Η αύξηση των εσόδων προήλθε από την αύξηση των μέσων διεθνών τιμών πώλησης των μεταλλευμάτων κατά 28%.

Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα, που τέθηκε το 2017 σε δοκιμαστική λειτουργία, η εξορυκτική παραγωγή ήταν 147 kt, εκ των οποίων παρήχθησαν 37,3 kt, συμπεριλαμβανομένου χρυσοφόρου πυρίτη με 18.472 ουγκιές χρυσού, 4 kt μολύβδου και 9,3 kt ψευδαργύρου. Από αυτά πουλήθηκαν 14.165 ουγκιές χρυσού, 2 kt μολύβδου και 7 kt ψευδαργύρου, αποφέροντας έσοδα 30 εκατ. δολ. ΗΠΑ, τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν.

Η εταιρεία κατέγραψε το 2017 μεικτά κέρδη 7,28 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 7,50 εκατ. ευρώ το 2016 (-3% ή -0,22 εκατ. ευρώ), καθώς το κόστος των πωλήσεων, επιβαρημένο εκ νέου με υψηλές αποσβέσεις απομείωσης παγίων, αυξήθηκε κατά 29%.

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 17,46 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 16,71 εκατ. ευρώ το 2016 (-4,5% ή -0,75 εκατ. ευρώ), καθώς συνεχίστηκε η καταχώρηση υψηλών, αν και μειωμένων, μη επαναλαμβανόμενων έκτακτων δαπανών απομείωσης παγίων, δαπανών αδράνειας και συναφών δαπανών. Επιπλέον, καταχωρήθηκαν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 6,65 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικών αντίστοιχων δαπανών το 2016.

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,37 εκατ. ευρώ (1,56 εκατ. ευρώ το 2016) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 4,62 εκατ. ευρώ (10,91 εκατ. ευρώ το 2016).

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν η εταιρεία κατέγραψε ζημιές προ φόρων 22,44 εκατ. ευρώ έναντι 29,175 εκατ. ευρώ το 2016 (κατά 23,1% ή 6,74 εκατ. ευρώ μειωμένες) και μετά την αφαίρεση αναβαλλόμενων φορολογικών κερδών κατέγραψε ζημιές 21,95 εκατ. ευρώ έναντι 27,25 εκατ. ευρώ το 2016 (κατά 19,4% ή 5,30 εκατ. ευρώ μειωμένες).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες της χρήσης 2016, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Ο απολογισμός του 2017

Στις 31.12.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες σε ποσοστό 99,3%, ύψους 867,50 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2,1% (+17,61 εκατ. ευρώ), οι οποίες κυρίως αφορούσαν δανεισμό από τις συγγενικές ολλανδικές εταιρείες Eldorado Gold (Greece) και Eldorado Gold (Netherland) για την υλοποίηση των επενδύσεών της, με μέσο επιτόκιο δανεισμού 5,25%. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (66,64 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,74 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (70,38 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 19,52 εκατ. ευρώ (39,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 1.002,25 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 4,1% (+19,96 εκατ. ευρώ), ενώ ήταν σε ποσοστό 93% μακροπρόθεσμες.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν μειωθεί σε 44,18 εκατ. ευρώ (49,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 4,2% (4,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 1.046,42 εκατ. ευρώ (1.031,89 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), παρά το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 35 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018 με την κατάθεση εναπομείνασας οφειλής 13 εκατ. ευρώ. Προηγήθηκε μείωσή του κατά 10,58 εκατ. ευρώ, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών. Το σύνολο των συσσωρευμένων ζημιών της επιχείρησης στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 154,23 εκατ. ευρώ. Λόγω του ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ήταν μικρότερο από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου, συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920. Η εταιρεία προσανατολιζόταν είτε σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε σε μείωσή του με διαγραφή ζημιών.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 είχαν ανέλθει σε 969,71 εκατ. ευρώ, από 906,07 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, αυξημένα κατά 7% (+63,64 εκατ. ευρώ). Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές αξίας 0,79 εκατ. ευρώ στις εταιρείες Μεταλλεία Χαλκού Μακεδονίας, Ελληνικά Φυτώρια και ΚΕ.ΠΑ.ΜΑ.Χ., ενώ είχαν συμπεριληφθεί ποσά 89,90 εκατ. ευρώ κόστους δανείων που είχαν συναφθεί για τη χρηματοδότηση των έργων της, 28,47 εκατ. ευρώ κόστους περιβαλλοντικής αποκατάστασης και 10,23 εκατ. ευρώ κόστους αξιολόγησης νέων μεταλλευτικών αποθεμάτων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει πρόεδρο τον Χρ. Κ. Μπαλάσκα και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Π. Δημητριάδη. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 1.036 εργαζόμενους, έναντι 1.072 στις 31.12.2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 19,27 εκατ. ευρώ, έναντι 17,24 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,98 εκατ. ευρώ, όπως και το 2016.

Η επιχείρηση τον περασμένο Ιούνιο προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εναντίον απόφασης των φορολογικών αρχών για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις 1,73 εκατ. ευρώ, που είχαν επιβληθεί κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2011, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2011-2014.

Στόχος της Ελληνικός Χρυσός, όπως αναφέρει, είναι η παραγωγή σε ουγκιές χρυσού να ανέλθει σε περίπου 600.000 περί το 2021.

Από τις 31.12.2017 έχει αρχίσει η λειτουργία του μεταλλείου της Ολυμπιάδας με κανονική εμπορική παραγωγή. Για τον λόγο αυτό αναμένεται εκτίναξη των εσόδων της εταιρείας από το τρέχον κιόλας έτος.

[ΠΗΓΗ: www.inr.gr, 24.10.2018]