ΕΛΣΤΑΤ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΟΡΥΧΕΙΑ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ

Μεγάλες ο διαφορές της Ελλάδας σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωζώνης

Την χάρτα των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάζει η “Deal” μέσα από μία επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat για το μητρώο επιχειρήσεων. Πρόκειται για στοιχεία που έχουν ολοκληρωθεί για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια με τέτοιον τρόπο που να είναι συγκρίσιμα με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το περιθώριο κέρδους για τους Έλληνες επιχειρηματίες είναι μεγαλύτερο από ότι στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι σε όλους τους κλάδους. Σε κάποιες μόνο περιπτώσεις. Σε καλύτερη θέση από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το περιθώριο κέρδους βρίσκεται η ελληνική μεταποίηση, αλλά και οι κλάδοι των κατασκευών, της ενέργειας, των ορυχείων και των λατομείων, των μεταφορών και της αποθήκευσης, αλλά και των διαφόρων επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων. Αντιθέτως, πάρα πολύ μεγάλη συμπίεση στο περιθώριο κέρδους καταγράφεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, στην ενημέρωση και στην επικοινωνία, αλλά και στον τουρισμό (δηλαδή στη δραστηριότητα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης).

Οι διαφορές της Ελλάδας σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωζώνης είναι μεγάλες. Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία ο κλάδος μεταποίησης έχει πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους, όπως συμβαίνει και με τον κλάδο της ενέργειας και των κατασκευών. Αντιθέτως, πολύ χαμηλό είναι το περιθώριο κέρδους σε δραστηριότητες διαχείρισης ακινήτων ή μεταφορών. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Το εργατικό κόστος στην Ελλάδα καταγράφεται πολύ πιο χαμηλό από το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους κλάδους. Σε κάποιες περιπτώσεις η ψαλίδα είναι μικρότερη, σε κάποιες άλλες (με χαρακτηριστικά παραδείγματα την ελληνική μεταποίηση, τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά, κυρίως, τον τουρισμό) το χάσμα είναι τεράστιο μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. Μεγάλη είναι η ψαλίδα και σε δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, αλλά και σε άλλα διοικητικά εταιρικά σχήματα. Όσον αφορά στο τζίρο που δημιουργεί ο κάθε κλάδος δραστηριότητας στην Ελλά δα είναι σαφέστατη η υστέρηση στην μεταποίηση, η οποία όμως αντισταθμίζεται από τον τουρισμό και από τον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (και σε μικρότερο βαθμό από τον τομέα ενέργει ας). Ανάλογη καθυστέρηση παρατηρείται και σε διάφορες επαγγελματικές επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και στο Real Estate.

[ΠΗΓΗ: DEAL NEWS, 04/05/2018]