ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τη δυνατότητα του κλάδου της εξορυκτικής βιομηχανίας να προσελκύσει άμεσες και έμμεσες επενδύσεις, το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και τους δεκαεπτά στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη έθιξε ο ΣΕΒ μέσω πρόσφατων παρεμβάσεων του.

Ο εξορυκτικός κλάδος μπορεί να αποτελέσει ατμομηχανή της ανάκαμψης της Ελλάδας που παράγει , προσελκύοντας επενδύσεις που θα δημιουργήσουν άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής τεχνογνωσίας και διαρκούς περαιτέρω κατάρτισης. Ο εξορυκτικός κλάδος προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάκαμψη της Ελλάδας που παράγει και της οικονομίας συνολικά, οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα επαρκώς, τονίζει ο ΣΕΒ σε έκθεσή του για τον κλάδο.

Ο πλούτος της ελληνικής γης

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, πρόκειται για έναν κλάδο που μπορεί να αξιοποιήσει άμεσα τον πλούτο που βρίσκεται στην ελληνική γη και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ειδικά της περιφέρειας. Έτσι, θα συμβάλει σημαντικά στην αποκέντρωση της ανάπτυξης, δημιουργώντας καλές και σταθερές θέσεις εργασίας οι οποίες θα συμβάλουν στη συγκράτηση, ιδιαίτερα των νέων, στις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα, η εξέλιξη των διαθέσιμων τεχνολογιών και η κυκλική οικονομία προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες σημαντικές ευκαιρίες μέσα από δράσεις ασφαλούς εκμετάλλευσης ορυκτών κοιτασμάτων και βιώσιμης περιβαλλοντικής αποκατάστασης καθώς και ανάπτυξης άλλων συναφών συνδεδεμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Προϋπόθεση όμως είναι η εκπόνηση και υλοποίηση μιας στρατηγικής διαχείρισης του ορυκτού πλούτου μέσω ενός λειτουργικού θεσμικού πλαισίου και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αδήριτη ανάγκη για μια εθνική πολιτική

Μια Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, πρέπει:

α) να θέσει το πλαίσιο και τις προτεραιότητες στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου,

β) να εντάξει την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στον συνολικό χωροταξικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό των υποδομών,

γ) να εξασφαλίσει τον εντοπισμό περαιτέρω αξιόλογων κοιτασμάτων και την αξιοποίηση τους,

δ) να αξιοποιεί κάθε τεχνολογική εξέλιξη,

ε) να διαμορφώσει ένα σύγχρονο πλαίσιο αδειοδότησης,

στ) να προχωρήσει στη βελτίωση και ψήφιση του σχεδίου Λατομικού Νόμου και τον εκσυγχρονισμό του Μεταλλευτικού Κώδικα και

ζ) να εξασφαλίσει επάρκεια πόρων και οργανωτικών υποδομών στις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες μέσω και της αξιοποίησης κατάλληλα εκπαιδευμένων εξωτερικών αξιολογητών, καθώς η διασφάλιση της νομιμότητας είναι κρίσιμη προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ο κλάδος μπορεί να αποτελέσει ατμομηχανή της ανάκαμψης της Ελλάδας που παράγει , προσελκύοντας επενδύσεις που θα δημιουργήσουν άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής τεχνογνωσίας και διαρκούς περαιτέρω κατάρτισης.

Πρόβλημα το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις

Το ενεργειακό κόστος είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με άλλη έρευνα του ΣΕΒ.

Πιο αναλυτικά, με βάση τη σειρά αξιολόγησης τους, οι επιχειρήσεις καταγράφουν ως τα μεγαλύτερα προβλήματα τα εξής:

 • Ασταθές φορολογικό πλαίσιο (84,8%)
 • Αδυναμία πρόσβασης σε ρευστότητα με ανεκτούς όρους (54,6%)
 • Καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης (49,2%)
 • Αδυναμίες που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο και την ποιότητα των νόμων (49,0%)
 • Απουσία κινήτρων για επενδύσεις (48,9%)
 • Υψηλό κόστος ενέργειας και πρώτων υλών (37%)
 • Αναποτελεσματικός έλεγχος και εποπτεία της αγοράς (33,4%)
 • Πολυπλοκότητα των διαδικασιών αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας (32,7%)
 • Πολύπλοκες διαδικασίες έναρξης, μεταβολής, λύσης, ή και πτώχευσης μιας επιχείρησης (27,9%)
 • Έλλειμμα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (20,1%)
 • Σύστημα υλοποίησης δημόσιων προμηθειών και συμβάσεων (16,7%)
 • Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων (14,1%)
 • Πολυπλοκότητα και καθυστερήσεις στις τελωνειακές διαδικασίες για εισαγωγές και εξαγωγές (11,3%).

Παράλληλα, σημειώνεται στην έρευνα ότι, ακόμα και αν υπάρχουν μεταρρυθμιστικές επιτυχίες σε επιμέρους σημεία, συνολικά η διευκόλυνση στη λειτουργία του επιχειρείν και η ικανότητα των επιχειρήσεων να προβλέψουν το θεσμικό περιβάλλον δεν έχει βελτιωθεί ακόμα. Τέλος, εξουδετερώνονται στην πράξη από τα υψηλά κόστη που σωρεύουν για κάθε επιχείρηση τα υψηλά φορολογικά, μη μισθολογικά, ενεργειακά, χρηματοπιστωτικά και λοιπά γραφειοκρατικά κόστη επιβαρύνοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Εν τω μεταξύ, ο ΣΕΒ έδωσε στη δημοσιότητα τον απολογισμός της δράσης και των πρωτοβουλιών του Συμβουλίου του για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Το νέο ΔΣ που συμπλήρωσε ένα έτος θητείας εκπροσώπησαν οι κ.κ. Γιάννης Πανιάρας, Πρόεδρος, και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής, που εστίασαν στους βασικούς άξονες δράσης του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι βασικές προτεραιότητες του ΒΙΑΝ για το 2016 17 είχαν ως επίκεντρο τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ SDGs, την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, την Κυκλική Οικονομία και την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.

Ειδικότερα ως προς την εφαρμογή των 17 στόχων του OHE στην Ελλάδα, το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει στον εθνικό σχεδιασμό με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από την πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας και έχει αναθέσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης, προκειμένου να καταγραφεί η επίγνωση και ετοιμότητα των επιχειρήσεων, να αναδειχθούν οι Στόχοι (SDGs) που αποτελούν προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, τα εμπόδια, αλλά και οι προτάσεις ώστε οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν δυναμικά στην υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στη στρατηγική τους.

Μείζον ζήτημα η κλιματική αλλαγή

Αναφορικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, το οποίο διαχρονικά απασχολεί το Συμβούλιο, επισημάνθηκε εκ νέου η μικρή συνεισφορά της Ελλάδας στις παγκόσμιες εκπομπές, αλλά και οι δυσανάλογες επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και τη χώρα από τη μη αντιμετώπιση του ζητήματος. Για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2021 2030, το Συμβούλιο συμμετέχει στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση των Εθνικών Σχέσεων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ. Η παραπάνω πολυετής και γόνιμη συνεργασία, επισφραγίστηκε με την εκπροσώπηση του Συμβουλίου στο Εθνικό Συμβούλιο Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής που αποτελεί το κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Σχετικά με την κυκλική οικονομία, το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ είχε έγκαιρα αναδείξει τις ευκαιρίες για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη που προκύπτουν και εξακολουθεί να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο με την υποβολή προτάσεων σε σχετικές διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας. Η αρχή ανάκτησης αξίας από όλα τα στάδια παραγωγής προϊόντος πριν αυτό καταλήξει στην ταφή επισημαίνεται στις δημόσιες τοποθετήσεις του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης αναλύθηκαν επίσης οι προκλήσεις που συνδέονται με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη για ένα ενιαίο και ορθολογικό θεσμικό πλαίσιο με πιο απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες.

Το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις στους παραπάνω άξονες, με θέματα με γνώμονα την ενίσχυση της ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας και την συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο για την διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που να διευκολύνει την ανάληψη δράσεων για τις παραπάνω θεματικές ενότητες από τις επιχειρήσεις.

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ιδρύθηκε το 2008 από μέλη του ΣΕΒ, με σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό σύνδεσμο μεταξύ των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα.

Οι Στόχοι του Συμβουλίου είναι:

 • η συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης,
 • η ολοκληρωμένη προώθηση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης εντός του επιχειρηματικού κόσμου, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και η ανάδειξη καλών πρακτικών,
 • η ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

[ΠΗΓΗ: ENERGYWORLD, 01/09/2017]